Helsingin yliopisto

Tiedot

1649/50 Nils Gyldenstolpe Nicolaus Michaelis, nobilis 742. * Turussa 5.11.1642. Vht: Turun hovioikeuden asessori, professori, FM ja MOT Mikael Wexionius, aatel. 1650 Gyldenstolpe U8 († 1670) ja Susanna Crucimontanus. Ylioppilas Turussa 1649/50 [Gyllenstolpe] Nicol. Michaelis [_ 36]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1649 Gabriel Michaelis Gyllenstolpe cum fratribus.]. Oraatio 30.11.1655. Respondentti 13.12.1656, pr. Enevald Svenonius 132. Keskimmäisen luokan stipendiaatti kl. 1657 – sl. 1657. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1658 – kl. 1661. Respondentti 16.6.1660, pr. Olof Wexionius 437. — Kansliajunkkari 1663. Sihteeri oikeusrevisiossa 1664, revisiosihteeri 1665. Kihlakunnantuomari Älvsborgin läänissä 1670 (vahvistettu 1680). Lähetystösihteeri Kööpenhaminassa 1675. Komissionsihteeri 1676. Alilähettiläs Haagissa 1679. Hovikansleri ja kuninkaan lähin asiamies 1687. Vapaaherra s.v. Kuninkaallinen neuvos, kanslianeuvos sekä prinssi Kaarlen kuvernööri 1690. Kreivi s.v. Lundin yliopiston kansleri s.v. Kansliapresidentti 1705. Valtiopäivämies 1689 (maamarsalkka). † Tukholmassa 4.5.1709.

Pso: 1:o 1671 Kristina Wärnschöld († 1672); 2:o 1676 Margareta Ehrenstéen († 1721).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 78b; HYK ms., Smål. osak. matr. #52a; KA valtakunnanregistratuura 2.6.1685 f. 302 (Till Lorentz Creutz 756 att låta på Åhland taga 10 Ellgar som skohla sändas till Hålland ... Det är här med till Eder Wår Nådige willie och befallningh att I med det förste låthe på Åhland fånga en tijo eller Tolff paar Elgar, och sedan sökia att betinga dem på någon Hållandsk Faarkost, om dher å Eder ohrt någon sådan finnes, som dhem måtte med sig öfwerföra till Holland, och wid sin dijtkombst anmähla sig hoos Wår där warande Extraord:e Envoye Nils Gyllenstolpe hwilken haar om dhem wijdare ordre), 22.12.1685 f. 695 (Til Stats Contoiret om medel til de unge Älgarnes transport ifrån Åland til Hålland, vertaa 1734), 13.1.1692 f. 27 (Till Kongl. Rådet och Gouverneuren Gr. Gyllenstolpe angående Studenternes yppigheter wid Academien i Lund, och att dhe sedan klockan 9 är slagen, icke skohle låta finna sigh på gaturne); KA mf. ES 2004 (oo 5) Maarian ylim. käräjät 30.4.1681 s. 127 (emellan Borgmestaren j Åbo, Högwälachtadt Berendt Rigerdtsson (katso 2581) och Johan Simonsson Bloom, angående dess bördhe hemman, Miehola med Hertula och Wiheisten Niemj torp, som han till Enovoyen Wälb: Nilss Gyllenstolpe försåldt hafwer). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 44 (X); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 99, 186, 202, 203, 227, 239, 243, 244, 272, 419; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 376; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 10; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. XII, 196–197 #215 (21.7.1671), 234 #255 (12.5.1676); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 102–103 #82 (11.2.1658), 105 #84 (22.3.1658), 132 #103 (19.5.1659); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 79 #236 (11.7.1666), 96 #252 (23.4.1667), 189–190 #344 (13.12.1679); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 85 passim; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #52b; Akademiska konsistoriets protokoll XVI 1683–1684 (Uppsala 1975) s. 8. — R. von der Hardt, Holmia literata (1701) p. 13; R. von der Hardt, Holmia literata auctior & emendatior cum appendice de variis rerum Suecicarum scriptoribus (1707) p. 19; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 272; B. Schlegel och C. A. Klingspor, Svenska adelns ättar-taflor (1875) s. 97 (friherrl. ätten Gyldenstolpe); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 212 (grevliga ätten Gyldenstolpe Tab. 1); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 494 (Gyldenstolpe Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #33D, 914D, 943D, 1315D, 1326D, 1327D, 1331D, 1332D, 1482D, 2197D, 2320D, 3665D, 3674R, 3743D, 4204D, 4330G, 4427R, 4428G; S. Almqvist, Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten. Släkt och hävd 1988 s. 32; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 57; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #81D, 657, 814, 899, 928D, 1040, 1102, 1362, 1553G, 1678G, 1720, 1732D, 1873D, 2248D, 2441D, 2442D, 2720D, 3323H, 3633R, 4379H, 4403R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 25.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Gyldenstolpe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=742>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.