Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Daniel Reuter Daniel Laurentii, Pälkänensis 48. Vht: Pälkäneen Äimälän Lassilan ratsutilallinen Lars Pettersson Reuter ja Elisabet Jöransdotter. Ylioppilas Turussa sl. 1640. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Daniel Laurentii Reutter Pelkänensis | Pastor Orivesiensis. — Turun läänin jalkaväkirykmentin (Henr. Sassin rykm.) saarnaaja (1647). Sahalahden vt. kirkkoherra 1650, sitten vakinainen (1652). Pidätetty virantoimituksesta vuodeksi 1658. Oriveden kirkkoherra 1684. † Orivedellä 1685.

Pso: 1:o (jo 1653) Elisabet Henriksdotter († ~1682); 2:o ~1684 Kristina Henriksdotter Lilius tämän 2. avioliitossa († 1692).

Pson edell. aviomies: Oriveden kirkkoherra Henrik Gummerus 765 (yo 1650, † 1682).

Veli: Siikaniemen kirkkoherra (Porvoon nim. kirkkoherra) Samuel Reuter 423 (yo 1644, † 1679).

Poika: Hattulan kirkkoherra Emanuel Reuter 2373 (yo 1674/75, † 1723).

Pojanpojan poika: Boon komministeri, FM Samuel Reuter 6718 (yo 1740, † 1771).

Sisarenpoika: Laukaan kirkkoherra Paul Swanstrup, myöh. Jempsonius 2109 (yo 1670/71, † 1712).

Lanko: Jämsän kappalainen Erik Svanstrupe 6 (yo 1640, † 1647).

Lanko: Längelmäen kirkkoherra, FM Johan Lilius 690 (yo 1648/49, † 1663).

Vävy: Kuoreveden kappalainen Elias Roos 1472 (yo 1661, † 1679).

Vävy: Längelmäen kirkkoherra Anders Lilius 1633 (yo 1663, † 1682).

Vävy: Keuruun kirkkoherra Jöran Herpman 2599 (yo 1677/78, † 1729).

Vävy: Turun kappalainen Samuel Chytraeus 2625 (yo 1677/78, † 1689).

Vävy: Oriveden pitäjänapulainen Henrik Gummerus 2963 (yo 1681/82, † 1713).

Vävy: Maskun kirkkoherra Simon Waccenius 3201 (yo 1684/85, † 1739).

Sukulainen: Kiskon kirkkoherra Jöran Lepus, myöh. Lagus 369 (yo 1643/44, † 1696).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #8; DI Antti Lehtosen tiedonanto 26.9.2005 (Kuolinaikaa koskeva korjaus: kirkkoherra Daniel Reuter oli elossa vielä Oriveden käräjien 23.–25.9.1685 aikaan (nn 6 s. 1833), mutta hänen puolisonsa mainitaan leskenä vuoden 1686 henkikirjassa. Leski Kristina Lilius mainitaan elossa vielä Oriveden käräjillä 12.–13.2.1692 (nn 9 s. 18), mutta kuolleena käräjillä 20.–21.6.1692 (nn 9 s. 152v)); KA mf. ES 2000 (nn 62) Kangasalan käräjät 30.6.–1.7.1659 f. 379 (Förordnades Olof Jacobzson i Hapasaari och Staphan Larsson i Wehkapundari, Uthmäta någre Tun:r Span:ll hoos Christer Sigfredson, som han till H:r Danielem Laurentij schyldigh är); KA mf. ES 1963 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 5.–6.3.1675 f. 67v (Kyrckioherden i Sahalax H:r Daniel Reuter klagade öfwer Christer Sigfredsson i Rautia att han icke will betala honom hans rättigheete för sit hemman); KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan ylim. käräjät 22.10.1679 f. 730v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Kangasalan käräjät 17.–20.6.1681 s. 234; KA mf. ES 1965 (nn 6) Oriveden käräjät 23.–25.9.1685 s. 1833 (Kyrckioherden wörd:ge och wällärd: H:r Daniel Reuter opwijste nu för Rätten det sluut i seeneste her i Sochnen hållit Biskopz Ting utgijfwit är); KA mf. ES 1965 (nn 7) Oriveden käräjät 26.7.1686 s. 120 (Till Kyrckioherdens i Sahalax Wörd:ge och Wällärd: H:r Immanuel Reuters, på sin och sine Medarfwingars wegnar, begäran, afskedades nu i Rätten, det om Arfskepet effter fordom Kyrckioherden Sahl: H:r Daniel Reuter, hoos dess Effterlefwerska dygdesamme Hustru Christina Lillia, skall itt extraordinarie Ting, för Saaksens wijdlyfftigheet skull hållas, hwarest om dess qwarlåtenskap, Sahl: Kyrckioherdens barn och Enckian emellan, kan blijfwa afskedat och deelt, så att hwar kommer till sin andeel), Oriveden käräjät 2.9.1687 s. 344 (Kyrckioherden ifrån Sahalax, Ehrewyrdige H: Emanuel Reuter, Qwartermestaren Manhafftig Gabriel Reuter, medh sijne Swågrar Wörd:ge Johan Herptman på sijn hustrus Katharinæ, Wörd:ge H: Samuel Chytræus på sijn hustrus Reginas, Wähl:de H: Hindrich Gummerus, på sin hustrus Susannas Reuters wägnar, och H: Emanuel på sijn omyndiga Systers Jungfru Justinas wägnar samptl: Kärander, till Sal: Kyrckioherdens i Oriwesi fordom Ehrewyrd: H: Daniel Reuters, effterlefwerska, dygdesamme hust: Christina Lillia, kummo nu för Rätta, och kärde till henne om det Arf, och Qwarlåtenskap, som ähr lämbnat effter dheras Sal: fadhers dödh); KA mf. ES 1967 (nn 9) Oriveden käräjät 12.–13.2.1692 f. 18, Oriveden käräjät 20.–21.6.1692 f. 152v, Oriveden käräjät 30.9.1692 f. 269v, 278v; KA mf. ES 1967 (nn 10) Oriveden käräjät 15.9.1693 f. 474v; KA mf. ES 1968 (nn 11) Oriveden käräjät 9.–10.3.1694 f. 96, Oriveden käräjät 8.–9.6.1694 f. 243, Oriveden käräjät 20.9.1694 f. 394v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 9 (I); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 3 (I); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 135, 143, 152; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 257, 267, 268–269, 276, 277–278, 283, 286, 375, 395, 464, 475, 506, 509, 513–514, 529; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #8. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 273, 310; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2795D, 2850D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3211; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 74 (2003) s. 108 (TKO 8.9.1654).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Reuter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=48>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.