Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Josef Mojerus Josephus Georgii, Satacundensis 769. Vht: Hämeenkyrön kappalainen Jöran Mojerus (Georgius Erici, † ~1641) ja Sara Henriksdotter. Porin triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa sl. 1650 Mojerus Jos. Georgii _ 39. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1651/52] ‹! Indexin mukaan Mojerus otettiin ylioppilaaksi rehtorikaudella 1650/51.› Josephus Mojerus | Pastor Arensburgensis. Respondentti 8.1651, pr. Eskil Petraeus U1. Respondentti 16.6.1653, pr. Eskil Petraeus U1. — Linnan- ja varuskunnansaarnaaja Kuressaaressa (Arensburg). Ansekülan (Anseküll) kirkkoherra 1670–82. Saarenmaan konsistorin jäsen. † Ansekülassa 1682/83. Naimisissa.

Serkku: Kangasalan kirkkoherra, FM Johan Waenerus, myöh. (1656) Thuronius 662 (yo 1648, † 1701).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 132b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #66; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1844 (kk 6) Mynämäen käräjät 7.–8.1.1667 f. 13v (Företrädde Wällförsichtigh Elias Göös 1394, och kärde uppå sin Fadhers och Kyrckeherdens i Cumo Sochn, sampt alle andra fordom Cappellanens i Wirmo Sochn, eller hans Moder broders, S: H:r Hindrich Gregori Moeri [Mynämäen kappalainen Henricus Gregorii Mojerus] arffwingars wägnar, till hans effterlåtne Änckias, Hustro Walborgh Jespersdotters i Raimala nu warande man, H:r Abram, om arff); KA mf. ES 1963 (nn 4) Hämeenkyrön käräjät 17.–18.11.1643 f. 30 (Presternes H:r Thomæ Pacchalinij U68 och D:ni Johannis Wallenij bewijs, Daterat Sträll [i Tysklandh] d: 27 Februarij Anno 1643), Hämeenkyrön käräjät 31.5.–1.6.1644 f. 73 (Kom förrätta på satte Tingh Kyrckieherden wellerde H:r Henrich Jacobi och för detta Krigz Predikanten her Johan Simonis i Kyro Pohja, och giorde en wenlig förlikning nu förrätta medh huar andra, om det Ödes hemmans i Käkelä by beleget possiderande, der Nills Matzsson be:de tillförende åbodt hafuer, Och sedermehra förb:te Kyrckieherde hafwer förmåt sig aff Landzhöfdingen Welb: Melchior Von Falckenbergh d: 25 Februarij Anno 1639, Confirmations skrift opå 4 åhrs Frijheth at besittia), Hämeenkyrön käräjät 31.5.–1.6.1644 f. 76 (herr Johan Simonis i Kyro Pohja), Pirkkalan käräjät 17.–18.6.1644 f. 90 (Ryttarens Under Öfuerstleutenamptens Alexander Redwes Compagnij Henrich Larssons hustru Gertrudh Hannssdåtter I Pohtåla dömbdes betala Predikanten Under be:te Compagnj H:r Johan Simonis Wallenio 20 D:r K:m:t och 28 R: in specie, dem be:te hennes Man Henrich Larsson den 30 Junij Anno 1641 och den 25 Februarij Anno 1643, hafuer förobligerat Uthan någon Uppehåldning sig at betala), Hämeenkyrön käräjät 4.–5.11.1644 f. 120 (Stegh förrätta Kyrkieherden wellerde H:r Henrich Jacobi och kährde till her Johannem Simonis i Käkele om een Engh be:d Aronnijttu), Hämeenkyrön käräjät 5.–7.6.1645 f. 171 (Kom förrätta fordom Cappellanens framledne H:r Jören Erici efterlåtna Enckia hustru Sara Henrichzdåtter i Tookåla och ladhe i Retten nu warande Cappellanens her i Kyro wellerde herr Thures Theodorici (katso 662) Uthgifna skrift Dat: den 9 Septembris A:o 1636, förmelande opå Tookola hemman Under 3 öres Skat, som hans, herr Thures, hustrus Walborgh Abramsdåtters rette Federne ähr, huilcket förs:ne hemman, åftabe:te herr Thuro medh sin Kähra hustrus och barns godha Consentz och samptyckia, icke allenast Uthj be:te sin Uthgifna schrift Uthan och nu förrätta Muntligen tillstår och bekenner sigh hafwa tilsagt försålt och förährat sin kähra Swåger förbe:de Sal: herr Jören Erici och hans rette Ärfwinger ... Till det andra inladhe förbe:de hustru Sara Henrichzdåtter i Retten sin halffbrors och fordom her i Sochnen Coadjutoris Sal: her Henrichz Abrahami [Hämeenkyrön pitäjänapulainen Henricus Abrahami] Underskrefne bekennelse skrift, aff Dato den 7 Septembris A:o ut supra [1636], wedh lijka förmälan och innehåldh ... då tredde förrätta be:te her Henrichz Omyndige Barns Styffader her Johan Simonis [Lapuan Kauhavan kappalainen Johannes Simonis Wallenius] ... Sedhan framstegh och förrätta åftabe:te Hustru Sara Henrichzdåtters Moor, Brita Erichzdåtter [‡ 1653, Britan puolisot olivat siis eräs Henrik ja Hämeenkyrön kirkkoherra 1611–14 Abrahamus Henrici] be:d, Och Upleet, skenckte och tillsade be:te sin kähre dåtter Sara Henrichzdåtter sin Mårgongåfwa, som Sal:e herr Abraham, henne till Mårgongåfwa åå retten hinderdagh låfwat och bebrefwet hafwer, Nembligen en Tridiungh af förskrefne Tookåla hemmanetz fasta Arff), Hämeenkyrön ylim. käräjät 15.9.1647 f. 372 (Då trädde förrätta fordåm Krigz Predikant her Johan Simonis och khärde till Kyrckieherden wellerde her Henrich Jacobi), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–19.8.1648 f. 439v (Academiæ Befallningzman Henrich Mårtenson talte till fordom Capellans Enckia hustru Sara Henrichzd:r); KA mf. ES 2000 (nn 62) Hämeenkyrön käräjät 16.–17.2.1658 f. 308v (Her Johann Simonis Caplan i Lapo Sochn och Österbotn Action, emoth Sochnemän om dhe 5 Cap:r Spanmåhl, som han af hwar Stoga bekomma skulle för det Altare Klädhe och Meshaka som han Sochnen Updraget hafwer, Upskiutes till des dhe Män som Anno 1657 i Wintter Tinget ähre för ordnadhe att Upspana, hwilcka hafwa bettalt, hwilcka inttet); KA mf. ES 1965 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 31.8.–4.9.1685 s. 1787 (Såsom Michell Jörensson Meijer uti Tuokola med Föraren sin bror Son H:r Johseph Mejeri Son Hindrich Meijer (katso 2850) /: hwilken med opwist Original bem:te sin faders bref fulltygade sig wara fullmechtig :/ hafwer uti itt för alt förlijktz om sin faders rätta tillfallande Arff effter bägge deras föräldrar, sålunda at Michell gifwer till mehrbem:te H:r Josep el:r dess Arfwingar 40 D:r K:m:t af hwilka han nu strax till Hindrich Meijer gijfwer 10 D:r och lofwar det öfriga i 4 åhrs tijd); KA mf. ES 2028 (rr 6) Laihian käräjät 17.11.1646 f. 182 (Sacellanen Her Johan), Laihian käräjät 23.8.1647 f. 208v (Hustro Wallborgh Herr Johan Capplans här före här sammastädz Hustro kärade till Eskill Clemetsson om ett Stodh och fåla), Laihian käräjät 18.1.1649 f. 367 (Effter Hans Grefflighe Nådhes Gen: Gubernatorens breff förmantes allmogen med flijt att dhe låtha sijn fordom Caplan her Johan Valenium bekomma sijn resterande Caplans räntta hoos een eller annan inneståendes och detta uthan geensaghu eller Treedsko widh böter till giörandes), Laihian käräjät 15.8.1649 f. 479v (Her Johan fordom Caplan till Simon Hindersson i Perälaby om sin hustrus arf såm hoos honom skulle innestå, Men emedhan det ähr een gammal saak passerat för 50 Åhr sedhan då arfz skiffte af hans hemmanetz antecessoribus hållit ähr, dy kunde eij nu wijdhare wptagas wthan beroor effter dett 15 Cap: i Erfd: B:); KA mf. ES 1142 (a 3) Naantalin RO 16.6.1657 (... Erwing:r D: Josephus Michaelis Pastor Vesilaxensis (katso 660), Mårten Michelsson, D: Johannes Simonis och Madz Hinrichsson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 50 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 516; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 37 (mainitaan todistajana eräs Josephus Georgii, luult. tämä); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #66. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2825R, 2876R; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #1222; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 8 #1222; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2362, 2879R, 2994R, 4255.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Mojerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=769>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.