Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1650 Karl Billsten nuorempi Carolus Caroli, Nylandus 796. Vht: Fagervikin ja Billnäsin patruuna, vuorimestari Karl Billsten (Carolus Conradi, yo Rostockissa 12.1624 ja Uppsalassa 21.9.1625, † 1673) ja Anna Henriksdotter Nyman. Ylioppilas Turussa sl. 1650 Billsteen Carol. Caroli _ 40. Erotettu akatemiasta kahdeksi vuodeksi 18.8.1659. — Ruukinpatruuna, peri isältään Fagervikin ruukin Inkoossa ja Billnäsin Pohjassa. Perusti Tenholaan Skogbyn masuunin 1686 (privilegio 1682). † 1691.

Pso: 1:o Elisabet Hey († 1676); 2:o 1677 Anna Danielsdotter Wulff († 1692).

Poika: kenraalimajuri Karl Billsten, vapaaherra 1718 Bildstein 3040 (yo 1682/83, † 1726).

Poika: majuri Daniel Billsten 3544 (yo 1688/89, † 1749).

Poika: kruununvouti, kapteeni Konrad Billsten 3545 (yo 1688/89).

Vävy: ratsumestari Otto Floor 4080 (yo 1694/95, † 1754).

Sisarenpoika: rykmentinkirjuri Karl Feuchting 3033 (yo 1682/83, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 23a; KA valtakunnanregistratuura 16.9.1648 f. 587 (Donation för Carl Nilsson[!] på några hemman i Finland under Bergzfrälsse ... brefwijsare wår troo undersåtare och Bergmästare, ährlig och förståndig Carl Billsten), 21.10.1648 f. 595, 16.11.1648 f. 614, 15.12.1672 f. 563 (twenne hemmen Thomesbole i Poijo Sochn i Nyland, katso U76), 28.6.1684 f. 384 (Til Landzhöfdingen Axel Rosenhane för Brukzförwaltaren Carl Billsten), 16.9.1685 f. 472 (Till Reductions Commissionen om Bruksförwaltarnes Carl Bilsteens och Johan Törwestz 582 bergzfrälse frijheeter i Finland), 22.10.1685 f. 559 (Till Bergz Collegium om dhen turbation som Brukzförwalterne Billsten och Torwesten skole tillfoga Öfwersten Wellingk på Eknäs gårdz lägenheter), 5.11.1685 f. 588, 3.1.1687 f. 2, 3.1.1687 f. 5, 4.7.1688 f. 365 (Till Bergz Collegium swar, om Bruukzförwalltarens Bilstens Hammarbyggnad i Finland ... att hemmanet Trångsund på hwars ägor Brukzförwalltaren Carll Billsten söker att få byggia en hammar skall wara belägit uthi Skiären på en Öö, strax widh Öfwerste Säthet Raseborgs ägor, och dess bäste fiskie, befruchtandes, att dher samma intenderade hammarbyggnad skulle winna dess fullbordan, lährer icke allenast Raseborg, och dhe dher om kringh liggiande hemman till Fijskerijet dher af taga een märkeligh skada och afsaknad, uthan och Skogen som dher i Neijgden finnes, blifwa så uthödd, att ingen Stock till gårdzens byggnad och widh macht hållande, sampt andre Skiärebönders huus upprättande, blifwer mehra öfrigh, Dy hafwom Wij låtit allt sådant komma hoos Oss uthi en nådigh Consideration, och såsom dhen lägenheeten på hwilken bem:te Bruukzförwalltare söker denne Hammarbyggnaden att inrätta är så nähr inpå Öfwerstens Johan Ribbings boostelle belägen, så kunne Wij inthet tillåta att dhen winner sin framgång och fullbordan), 14.8.1688 f. 488, 3.9.1697 f. 590 (Jegerij-Fiscals Fullmacht i Finland för Johan Höök ... medelst Carl Höijers dödel. frånfälle Jegerij Fiscals tiensten i Finland är kommen at blifwa ledig, och hoos Oss till dess ersättiande und:st föreslåes Crono Befallningzmannen på Åland Johan Höök); KA mf. ES 1883 (ll 7) Inkoon käräjät 16.3.1681 s. 199 (Förekom Brukzförwaltt:n Ehrebohrn och Wählbet:de Caroll Billsteen och giordhe Rätten witterligit huru såssom han emothtagit Bruket efter sin Fadhers dödhelige frånfälle, och wedh dhess tillträdhe befunnit dhen wara hehl förfallen, begährandes at Nämbden måtte uthseija Sanningen i dhetta måhl); KA mf. ES 1885 (ll 8) Karjaan käräjät 23.8.1688 f. 215 (Jägerij Fischalen welbetrodde Carl Höijer (vertaa 1891 ja 5586) framsteg med begäran att han laga attest om sin broders Lorens Höijers börd, hwilken sigh uti Bokbindare läran begifwit, bekomma skulle, hwar om Nembden tillspordes, och bekende att bem: Lorens Lorensson Höijer är födh af ächta sängh, ährliga, Christeliga, och förnähma föräldrar här på Skafwisto bruuk, A:o 1657 den 27 Sept:, fadren Ehreborne och Welbetrodde Lorens Höijer, Brukzförwaltare öfwer Skafwisto bruuk i Karis S:n och Rassborgz Öster herad, Modren Gudfruchtig h:o Anna Bilsten, hwilka straxt effter den naturlige födelsen leto honom födas på nytt genom dop och Christendom af Kyrkioherden här i Karis, sahl: H:r Sigfred Olofsson Ahlström. Katso myös J. Vallinkoski, Suomen kirjansitojamestarit 1514–1868 (toim. J. Pousar). HYKJ 54 (1992) s. 181); KA mf. ES 1885 (ll 9) Inkoon käräjät 7.3.1692 f. 33 (Lant Cammereraren Wälb:d Hans Godhe och Räntmästaren Wälb: Arfved Carlstet inkommo medh sin skrifwelse af d: 26 Feb:, där medh dhe qvam solenissime protestera och Excipera emot dhett testamente, som dee sine hustrur till största præjudice försport wara gifwit af deras Sal: Swärfader Brukzförwaltaren Wälb:d Carl Bilsten, Till deras Styf Swärmoder h:o Anna Wulf); KA mf. ES 1890 (ll 21) Inkoon käräjät 10.–11.10.1704 s. 424; KA mf. ES 1891 (ll 25) Ylim. käräjät Fagervikissa 26.10.1708 s. 890–896; KA mf. ES 1892 (ll 27) Ylim. käräjät Fagervikissa 6.7.1710 s. 593–599; KA mf. ES 1240 (g 13) Helsingin RO 26.4.1686 (Bruukzförwaltarens Carl Billstehns Fullmächtige Bookhollaren Jonas Löhnqwist ... Carl Billsteehns Bruk Fagerwijk ben:dh). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 47 (XI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 11 (XI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 8–10, 11, 17, 172–173, 173–174; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 286 passim (isä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 184 (21.3.1676, ‡ Bilsteens hustru med ett hennes barn), 229 (28.2.1692, ‡ brukzförwaltaren Carl Bilsten); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #36. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 25 (Bildsten Tab. III); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 376 (von Bildsten Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #45D, 729D, 4230D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #641D, 1269D; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 605; Biografiskt lexikon för Finland 1 (2008) s. 67.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Billsten. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=796>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.