Helsingin yliopisto

Tiedot

25.10.1652 Erik Rothman, myöhemmin Svenonius Ericus Svenonis, Smolandus 915. Vht luult.: Rottnen komministeri Sven (Sveno Jonæ, † ~1667) ja Agata Stensdotter. Ylioppilas Turussa 25.10.1652 Rothmannus Eric Svenonis _ 46. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1652] d. 25 Octobr. Ericus Svenonis Rothmannus. — Helsingin kaupunginkirjuri 1655. Raatimies 1661. Valtiopäivämies 1659–60. ‡ Helsingissä 21.3.1669.

Pso: Brita Eriksdotter tämän 1. avioliitossa.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 163a; HYK ms., Smål. osak. matr. #66; KA mf. ES 1720 (bb 5) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 4.2.1657 f. 11 (M:r Nicolaus Lindormi 971 Kyrckieherden i Pyttis Läät igenom sin Fullmechtigh Ericum Svenonium första gången oplyssa ett Frellsses godz), Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 23.5.1657 f. 23v (Stadz skrifuaren i Ny Hellsinghfors Ericus Svenonius), Sipoon ja Helsingin pitäjän käräjät 25.–26.9.1657 f. 37, Helsingin pitäjän ym. käräjät 4.–5.2.1661 f. 15; KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 28.–29.4.1668 f. 22 (att tilldeela Stadzskrifwaren i Helssingforss Erico Svenonio dett ödhes hemman i Ogelby som honom efterlåtit är at Uptaga); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 28.4.1655 (Emedan såssom Syndicus Hemmingius Gadd 222 icke haffuer på ett halfft åhr warit tillstädes på Rådhstugan och giordt sitt embetes plicht, ehuru wähl han ingen rättmätigh orsach haffuer hafft till sådan Absentiam, eij heller haffuer welat sitt förseende hooss Borgemästare och Rådh affbidia; derföre affståår han nu billigt samma Syndici tiensten, och Ericus Svenonius träder uthi hans rum igen och honom succederar, hwilken nu afflade sin Eedh), Helsingin RO 29.4.1657 (Stadz Schrifwaren Ericus Svenonius Inlade een protest emoth Hans Jabell, om dhe Acter som han aff honom, såssom een Collega begärat hafwer att affskrifua ...), Helsingin RO 4.5.1659 (Syndicus togh sigh uppå at uppehålla Kämbnärs Embetet), Helsingin RO 20.6.1659 (Syndicus Ericus Svenonius begärade at den Pijgan måtte igen förehafwas och examineras hwarest hon haffwer undanstuckit hans 50 dal:r peningar, som hon för honom hade bortstulit); KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 24.4.1661 (Dito bleff öfuerlagt om dhe tarfwelige Embeter, som dhenne tijdh pläga wälliass, och till Rådhmännerne waldes af Rätten och gemene Borgerskapet Ericus Svenonius ... [Till] Casseur [förordnades] Rådmannen Erich Gynterson medh Syndico), Helsingin RO 24.4.1661 (Stadzschrifuaren Ericus Svenonius opsteg ifrån Rätten och gaf skotzmåhl på Niels Steen at han hafuer opå hördt dhe smädhe ordh som Cornethen Johan Christerson Tallberg om dhenne Rätten uthi Kyrkioherdens huuss i offentelig gelag ... säijandes ähn wijdare, uthi Scholemestarens Magistri Mathiæ Rothovij, Collegæ D: Marthini Brotzenij, Capit: Samuel Andersons och Besökiarens Peer Wargz åhöro hoos Kyrkioherdens, at Borgmästarne Lorentz Håkonsson U1092 och Michel Zachrison 214, Rådhmännerne Erich Gynterson, Hans Johanson (katso 2417) och Ericus äre Swenske, och hafwa tillförne inthet warit annat ähn tiggiare, men nu wela dhe uthi Stadhen regera, een Sabbel hafuer Jag, om iag finge 2 eller 3 med mig, så wille Jag gå på torget och hugga af dhem alle slätt sine hufwudh), Helsingin RO 29.4.1661, Helsingin RO 17.6.1661 (Dito framträdde Stadz Syndicus Erich Swensons gamble pijga och beswärade sig icke haffua bekommit sin fulla löhn af honom), Helsingin RO 23.9.1661 (Ericus Svenonius insinuerade igenom Hans Matson een protest om sine Herredagz penningar), Helsingin RO 16.11.1661 (Dito Inladhe Mathias Kronapell 246 sin Klagolibel emoth Stadzskrifuaren Ericum Svenonium hwilken han förmäler sig dhen 29 Octob: medh hugg och slag hafua på gathan öffuerfallit antingen medh een steen eller nyckell), Helsingin RO 18.11.1661, Helsingin RO 18.12.1661 (... Sent: Emedan Ericus Svenonius war een af Rättenss betiente, och sådant oachtat öffuerföll Kronapell på gatan om liusa dagen, dy skall han bötha för samma excess twådubbellt), Helsingin RO 9.3.1663 (Då företogz för dhetta Cornethens Johan Christerson Tallbergz Saak), Helsingin RO 28.3.1663 (Tallberg); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 11.2.1665, Helsingin RO 29.5.1665 (Uplystes tridie gången Qvirini Grottz gårdh till Ericum Svenonium försåld för 280 D:r K:m:t); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 8.5.1669 (Lagläsaren Canutus Munselius 1250 bleeff förmedelst den Högl: Konungzl: Hofrättz recommendation eligerat att blifwa Stadz-Secreterare, och samma tienst emoottaga enär Svenonij Enckias Nådhåhr Expirerar nembl: Philippi Jacobi 1670), Helsingin RO 13.4.1670 (Då företrädde Gabriel Abrahamsson på Borgmästarens w:t Michell Zachrissons wägnar inleggiandes hans rächningar på någon gieldh som han prætenderar hoos fordom Syndici Sal: Erici Svenonij hustru Brijta Erichzdotter, som Lucas Kleen nu äger), Helsingin RO 16.4.1670, Helsingin RO 16.5.1670, Helsingin RO 18.6.1670, Helsingin RO 20.8.1670, Helsingin RO 11.1.1671, Helsingin RO 30.1.1671 (För Erici Svenonij barn förordnades till Förmyndare Arfwedh Erichsson och Mårthen Johanssonn), Helsingin RO 11.2.1671 (Framledne Rådhmans Sal: Erici Svenonij qwarblefne hustru Brijta Erichzdotter leeth genom Rådhmännen Niels Steen Rätten föredraga, det hon eij kan af Rådhman Erich Clemetsson mächtigh blifwa sin barns uppehälle som honom af Rätten pålagdt är at förskaffa), Helsingin RO 27.2.1671, Helsingin RO 4.3.1671, Helsingin RO 10.4.1671 (Mårthen Johansson upsadhe dhet Förmynderskap som han för Erici Svenonij barn pålagdt är at företräda, emedan der finnes inthet in bonis, och deras Stiuf Fader Lucas Kleen sigh Rättens imposition, i dhet han een wiss Specification uppå uthsatte panter inläggia skulle, icke fulfölgt hafwer, hwilket till wijdare föres ad acta publica), Helsingin RO 20.9.1671 (Då bleefwe fordom Syndici Sal: Erici Svenonij saker och handlingar öfwerseedde emellan Lucam Kleen, hans hustru Brijtta Erichzdotter och hans Stiuf barn Ingred och Brijtta, och dem emellan liqviderat wordet, på sätte som föllier: ...), Helsingin RO 7.2.1672 (Anmälte sig Lucæ Kleens hustrus Broder försichtig Erick Jonson Swan (vertaa 1692) prætenderandes hoos Borgmestare och Rådh, det arff som hans Swåger fordom Rådm: och Stadz Syndicus Sahl: Ericus Svenonius till sigh tagit aff wel:t Jochim Alstedt (vertaa 214) Inwonare i Ståckholm Stadh, hwilket arff sigh bestiger till Ottohundrade trettijo fyra dal:r kop:rm:t), Helsingin RO 16.3.1672, Helsingin RO 5.5.1673; KA mf. ES 1240 (g 5) Helsingin RO 14.3.1674 (Fordom Syndici och Rådhmans Sahl: Erici Svenonij omyndige barns förmyndare Arfwedh Ericksson och Mårten Johansson ... Styffadren Lucas Kleen här om ifrån Stockhollm Skrifwit haf:r), Helsingin RO 25.11.1674; KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 12.5.1675 (Arfwedh Ericksson på fordom Rådhm:s och Stadz Syndici Sahl: Erici Svenonij dotters wegna), Helsingin RO 15.5.1675 (Handellsmannen Mårten Johansson framträdde berättandes sigh hafwa handfångit ifrån Ståckhollm af Fordom Rådhm:s Sahl: Erici Svenonij Änckia Ett bref iämpte Specification uppå dhe saacker hon här i Stadhen effter sigh lembnadh haf:r), Helsingin RO 1.6.1675 (Borghmestaren Michell Zachrisson 214, som effter Sahl: Syndicum Ericum Svenonium Stadzens handlingar och protocoll under händer hafft). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 59 (XIII); P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #66. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3734D (1665, Ericus Svenonius), 4419D (1656, Ericus Rothman); S. Almqvist, Kompletteringar och rättelser till genealogiska arbeten. Släkt och hävd 1988 s. 106; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2170D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Svenonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=915>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.