Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1658 Knut Munselius Canutus Josephi, Nycarlebyensis 1250. Vht: Uudenkaarlepyyn pormestari Josef Jakobsson († ~1649) ja luultavasti hänen 1. puolisonsa Susanna Knutsdotter Witting. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa sl. 1658 [Munselius] Canut. Josephi Nycarleb _ 59. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1658] Canutus Josephi Munselius Ny-Carlebyensis. — Kymin tuomiokunnan lainlukija 1665–66, Porvoon tuomiokunnan 1667–68. Helsingin kaupunginsihteeri 1669. † Pyhtään pappilassa 14.9.1671.

Pso: Gertrud Nilsdotter Lindormi tämän 1. avioliitossa († 1698).

Pson seur. aviomies: Lapinjärven kirkkoherra Fabian Gutzaeus 1952 (yo 1668, † 1709).

Appi: Pyhtään kirkkoherra, FM Nils Lindormi 971 (yo (1653), † 1671).

Veli: Pietarsaaren pormestari, alilaamanni Jakob Munselius 376 (yo 1644, † 1669).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 135a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #137; KA mf. ES 1721 (bb 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 3.–4.4.1671 s. 25 (Förekom hustru Märtha Räijers Fullmechtige Stadz Secreteraren wäll:tt Canutus Munselius); KA mf. ES 1814 (ii 2) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 4.–5.1.1672 f. 307 (Bleff uthaff Häradzhöfdingen öfwerliudt menigheeten förkunnat och påmintter om för detta Lagläsarens Sahl: Canutj Munselij hastige frånfälle, och i samma stället jntroducerades Michaël Daalman), Virolahden käräjät 2.5.1672 f. 328 (Sahl: Munselij Änckia); KA mf. ES 1814 (ii 3) Virolahden käräjät 31.1.1674 f. 65 (Sahl: Lagläsarens Canutj Munselij Successor Her Fabian); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 14.10.1668 (Företrädde Lagläsaren i Borgo Lähn w:tt Canutus Munselius och opå sin swärfaders Kyrkioherdenss i Pyttis Ehrewyrdige och Höglärde M:r Nils Lindormj wägnar tillsporde Hindrich Lohman om hans Swärfader ähr honom ähnnu något skyldig), KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 8.5.1669 (Lagläsaren Canutus Munselius bleeff förmedelst den Högl: Konungzl: Hofrättz recommendation eligerat att blifwa Stadz-Secreterare, och samma tienst emoottaga enär Svenonij 915 Enckias Nådhåhr Expirerar nembl: Philippi Jacobi 1670), Helsingin RO 25.4.1670 (Stadz Syndicus Canutus Munselius måste sigh ofördröijeligen låta infinna), Helsingin RO 9.5.1670 (Blefwe af Rätten förordnadhe effter Stadz Syndici Canuti Munselij begäran twå godhe män som skulle besee Tullnärskans här i Staden Sal: Jöran Larssons Enckias Gårdh som han hyrdt hafwer tillstånd, och den honom medh dess indömme till Inventera), Helsingin RO 11.5.1670 (Då afladhe Stadz Syndicus Canutus Munselius sin Embetz Eedh, hwilken honom sielf underskrifwen blifwer lagdh ad Acta. Effter aflagdan Eedh begäradhe be:te Syndicus at honom måtte af Rätten tillåtit blifwa uthan misshagh åhrligen här effter at taga sine 3 Tingz terminer uthj acht på wissa tijder, hwilket honom och aff Rätten för uthan någon afkortningh på sin löhn tillåtit och bejakat bleeff), Helsingin RO 8.10.1670, Helsingin RO 24.10.1670, Helsingin RO 8.3.1671, Helsingin RO 3.5.1671 (Stadz Syndicus blifwer ännu Canutus Munselius om honom så behagar), Helsingin RO 28.7.1671, Helsingin RO 18.9.1671 (Bleef Rätten kundgiordt om fordom Stadz Syndici Canuti Munselij dödelige afgångh som skeedde den 14 nästförledne hujus uthj Pyttis Prästegårdh, der på Borgmästare och Rådh sigh hafwa förklarat, at hans Enckia skall ännu behålla innewarande åhrs Kongl: Maij:tz Nådigste Resolution lijkmätigt, löhn lijka som pro anno gratiæ, fast han ringa tienst nogh effter bewijsligheeten på bägge åhren som han här i Staden warit, giordt hafwer, Men nu i medler tijdh och på innewarande åhr hafwer Handels Borgmästaren Petrus Orlander 1292 godhwilligen på tagit sigh at uppehålla Syndici tiensten til nästkommande Philippi Jacobi, då een annan skickeligh och Capabel person uthsees kan), Helsingin RO 16.3.1672 (Öfwersågz Sahl: Canuti Munselij Änckias, hustru Gertrud Nilssdåtters Supplication, jämpte Een räckning på hennes Sahl: mans resterande Löhn aff Staden); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 1.6.1675 (Inladhe hustru Maria Ahlstedtz Son Jochim å sin modhers och Conrector H:r Fabian Gutzeus 1952 å sin hustrus wägna sina förklarningar uthi det dheras Sahl: män Borghmestaren Michell Zachrisson 214, som effter Sahl: Syndicum Ericum Svenonium Stadzens handlingar och protocoll under händer hafft, Jäm wähl Sahl: Secretern Canutus Munselius, som war förordnat i des ställe, bordhe swara till det som sacknas uthur Actis wara bortkommit, emedhan dhe Tiensterna hafwa förwalltat, och warit anbetrodde hafwa inspection öf:r alle documenter breff och Skriffter som Rådhstugun härröra), Helsingin RO 6.11.1675 (höglärde H:r Professorens i Åbo M:r Axell Kiempes 168 Skulldhfordran hoos fordom denne Stadz Secret:s Sahl: Canutij Munselij Erfwing:r på 181 d:r kopp:r m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 79 (XIX), 482 (Tillägg och rättelser. XIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 18 (XIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 290, 434, 438, 440–441, 487, 488, 489, 490, 526, 527–528, 530, 531; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 378, 444; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 294; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #137. — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 217; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 405; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8915; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 88; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 28.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Knut Munselius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1250>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.