Helsingin yliopisto

Tiedot

1652/53 Johan Lignipaeus Johannes Martini, Satacundensis 954. Vht: Lempäälän kirkkoherra Mårten Lignipaeus (Martinus Jacobi, † 1670) ja Elisabet Mattsdotter. Ylioppilas Turussa 1652/53. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1652/53] Johannes Lignipoeus. | Pastor in Pungalaitio. — Porin läänin jalkaväkirykmentin (Henr. Flemingin, sittemmin Vilh. Bockin ja Chr. von Steffkenin rykm.) saarnaaja 1668, samalla Ikaalisten vt. kirkkoherra (1680). Punkalaitumen kirkkoherra 1682. † Punkalaitumella 1689.

Pso: (jo 1675) Kristina Arvidsdotter Rothovius (jäi leskeksi).

Appi: Pälkäneen kirkkoherra Arvid Rothovius 81 (yo 1640, † 1670).

Veli: Pälkäneen kirkkoherra Matias Lignipaeus 556 (yo 1646/47, † 1699).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #71; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Lempäälän käräjät 14.–15.10.1670 f. 281v, Lempäälän käräjät 2.–4.3.1672 f. 449 (Krigz Predikanten H:r Johan Lignipæus ... hans Broder Kyrckieheerden H:r Matthias i Pällkenä); KA mf. ES 1963 (nn 5) Vesilahden ylim. käräjät 11.11.1675 f. 186v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 10.–13.11.1680 f. 910 (at begära i stället till Kyrckieheerde V: Pastoren i bem:te Ikalis Wällärde H:r Johannem Lignipæum, katso 176); KA mf. ES 1965 (nn 6) Lempäälän käräjät 13.2.1684 s. 1283; KA mf. ES 1924 (mm 10) Huittisten käräjät 10.–12.11.1659 f. 300v (Een Student Johannes Marthini ifrån Lempälä Sochn, beswäradhe sigh öfwer Jören Jacobsson Liuckas i Hwittisby, i dett han hadhe den 19 Trinitatis, wthi Erich Madtzsons i Kyrckioby dåtters bröllopett medh hugg och slagh honom öfwerfallitt, hwilkett ähr i så måtto tillgångitt som een Student Gustavus Matthæi Tacku 1269 berättade, att i medler tijdh dhe drucko, hafwer Coadjutor H:r Jacob 923 begäratt een Tubackz Pipa wthaf Jören Jacobssons brodher een dumbe tillåns, hwar igenom Jören blef miss lynter, meende Coadjutoren låcka honom ifrån hanss tienst); KA mf. OS 490 (Ala-Satakunta II KOa 1b) Huittisten käräjät 15.–20.2.1686 f. 240 (Kyrckioheerden i Pungalaitio H:r Johannes Lignipoeus ... hans syster Pastoris i Pungalaitio Sahl: H:r Simonis Keppleri (katso 1511) Enckia hustru Christina Mårthensdotter), 242v, 243; KA mf. ES 1928 (mm 20) Huittisten käräjät 20.–23.1.1690 s. 57 (Kyrckiowärden Marcus Jöransson i Mäenpä föregaff Kyrkioheerdens i Pungalaitio Sahl: Johannis Lignipæi Änckia hustru Christina Rothovia, som Nådeåhret för tiden åthniuter, icke hafwa besådt Prästebohletz dersammastädes åker förl:e höstas); KA mf. ES 1720 (bb 6) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 4.–5.3.1664 f. 26v (Intygades Uthaf Nämbden att Sahl: her Erich Henrici i Pungalaitio [Punkalaitumen ensimmäinen kirkkoherra Ericus Henrici (Ilonus?), † 1646] war Bertill Matzsons i Malm Modhers, Sahl. Margetha Henrichzdotters brodher, Uthaf een Fadher och Modher, och efter begiäran Attest här å meddelttes). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 11 (katso 660); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 58 (XIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 595; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 46 (Johannes Martini Lempelensis); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #71. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 237; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7121.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Lignipaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=954>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.