Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1680 Erik Talpo, vuodesta 1681 Losköld Ericus Martini, Nylandus 2867. * Helsingissä 25.1.1665. Vht: Sääksmäen tuomiokunnan tuomari Mårten Mårtensson Talpo (aateloituna 1681 Losköld, † 1709) ja Kristina Eriksdotter Rosendal. Ylioppilas Turussa sl. 1680 Tålpo‹¿› Eric Martini Nyl. Losköld _ 147. Merkintä Indexissä Loskjöld Eric. Martini Tolpo‹¿› Nyl _ 147. — Sääksmäen tuomiokunnan tuomarin (isänsä) käräjäapulainen, sitten vt. tuomari 1687, vakinainen 1691. Turun hovioikeuden asessori 1701. Omisti Akaan Konhon. † 29.1.1707.

Pso: 1703 Kristina Gezelius tämän 1. avioliitossa († 1733).

Pson seur. aviomies: Växjön piispa, FM ja TT David Lund 2257 (yo 1673, † 1729).

Appi: Turun piispa, TT Johan Gezelius 1785 (yo 1665, † 1718).

Eno: kapteeni Anders Rosendal 1504 (yo 1661/62, † 1691).

Veli: varatuomari Johan Losköld 3391 (yo 1687, † 1698).

Veli: korpraali Anders Losköld 3392 (yo 1687, † 1702).

Veli: Niklas Losköld 4208 (yo 1696, † 1706).

Sisarenpoika: komissaari Erik Berger, v:sta 1719 Lostierna 5173 (yo 1711/12, † 1766).

Lanko: kihlakunnantuomari Gabriel Tammelin 3107 (yo 1683/84, † 1716).

Lanko: kihlakunnantuomari Erik Forsenius 3218 (yo 1684/85, † 1709).

Lanko: Vehmaan kirkkoherra, FM Jeremias Wallenius 3232 (yo 1685, † 1735).

Lanko: Drängseredin kirkkoherra, FM Daniel Sirenius 3837 (yo 1692, † 1721).

Lanko: Kokkolan kirkkoherra, FM Anders Kiemmer 4486 (yo 1700, † 1735).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 122b, 189a; KA valtakunnanregistratuura 17.9.1645 f. 189 (Öpet bref för Mårten Nilsson Bookhållare uthi Tawastehuus lähn på Tuå Gårdar i Finlandh belägne, att niuta vthi sin och sin hustros lijfztijdh ... effterskrefne hans egne Skattegårdar belägne i Finlandh, Tafuastehuus lähn och Sexmacki häradh Nembl. Kanho gårdh om Tiugu twå öres Skatt, och Cuisema 16 öre quitt och fritt för alle wisse vthlagor), 16.8.1651 f. 216 (För Mårten Nillsson Tolpa, öpet bref och frijheet på en Lagårdh och Ett hemman där vnder ... I detta wårt öpne brefz krafft, vnne och effterlåte honom wår och Chronones Ladugårdh, Hattila vthi Finlandh, Hattula Häradh och Mäskelä Sochn jämwäll der under liggiande Stadgehemman Hengeswärk ... vthi sin och sin hustrus lijfztijdh), 16.8.1651 f. 217 (Donation för Mårten Tolpa, på 3 hemman, vnder N. B. ... hemmanen Kånhoff och Tuisama belägne uthi Findlandh, Tawastehuus lähn Nymäki heradh ... jämwähl och Pitkeierfwi), 14.10.1651 f. 257, 14.10.1651 f. 259, 30.6.1662 f. 246 (Öpet bref för Mårten Nilson Talpo på fierdeparten), 30.6.1662 f. 247, 13.10.1664 f. 359 (Attestatum för Landzbookhollaren Mårten Mårtensson Tallpo etc.), 8.10.1668 f. 540 (Öppet breff för Bokhållaren Mårten Mårtenson Tallpo om Sätterijes Frijheet på hemmanet Kauho i sin och des hustrus lijfstijdh ... Landzbokhållaren öfwer Tawasthuus lähn, Ehrligh och förståndigh Mårten Mårtenson Talpo uthi underdånigheet tillkänna gifwit, huruledes des framledne Fader Bockhållaren dersammastädes Mårten Nilsson Talpo det hemmanet Kauho uthi Tawasthuus Lähn och Säxmäcki häradt belägit som hennes M:tt wår högtährade Fru Moder Drottningh Christina honom på Norkiöpingz besluthz wilkor donera månde vnder Säterijes Frijheet widh sin lijfztijdh åthniutit hafwer, men effter des dödligh afgång och nu sädan A:o 1663 honom Sonen samma säterijes Frijheet will disputerligh göras, underdånigst för dhen skulld anhållandes at wij honom hans hustru och arfwingar widh be:te Säterijes Frijheet handthafwa wille), 29.4.1673 f. 49 (Till Reduct:s Collegium för Bookhållaren Talpo Fierdepart af hans hemman angående), 22.2.1679 f. 398 (Till Bookhållaren Talpo, angående commissionen i Finland), 24.3.1681 f. 251 (Confirmation på 2 Norrkiöpingz beslutz Hemman för Mårten Mårtensson ... alldhenstundh hoos Oss hafwer Wår troo tiänare och Häradzhöfdinge Mårten Mårtensson i underdånigheet berättat, hurusom Hennes Maij:t Drottningh Christina hafwer A:o 1651 donerat hanss Fader fordom Landzbookhållaren i Tawastehuus Lähn S. Mårthen Nilsson Talpo under Norrkiöpingz Beslutz willkohr twenne Gårdar Koeho och qwisenna medh Pitkeierfwi Torp, belägne i Tawastehuus Lähn och Säxmäki Häradh), 29.6.1681 f. 522 (Skiöldebreef för Häredzhöfdingen Loskiöldh ... een twärt öfwer fördeelt skiöldh, uthi hwars öfre wijta fält, ähr een half uprätt Loo i sine naturlige färgor, wendandes sigh wenster åth, uthi des nedra blåå twenne röda roser; öfwer skiölden een yppen Tornerhielm, medh blått wijt och rött hielmtäcke och löfwärck, öfwer hielmen een half uprätt Loo emellan twenne rooser wendandes sigh höger åth), 5.12.1681 f. 779 (Till Hof Rätten i Åbo om Häradz höfdingarne Klerk, Plåman och Loschöldh att dhe blij widh sine tienster, effter dhe haa hafft laga förfall), 28.1.1685 f. 34 (Til Åbo Hoffrätt angående Häradzhöfdingarne Loschiöldh och Johan Gabrielson 2427), 3.4.1685 f. 157, 26.1.1687 f. 33 (Till Stats Contoiret om underhålds penningar för Häradshöfdingen M: Loschöld), 23.6.1687 f. 331, 28.3.1690 f. 182 (Till Stats Contoriet för Häradzhöfd:n Loschöldh), 26.6.1691 f. 298 (Dimission för Häradzhöfdingen Mårten Loschiöld), 26.6.1691 f. 300 (Fullmacht för Eric Loschöld, att wara Häradzhöfdinge uti öfre och nedre Säxmäki härader), 23.11.1692 f. 685 (Till Landzhöfdingen Carl Bonde swar, angående Häradzhöfdingen Loschölds ansökiande om Säteries friheeten på dess Rusthåld Snotala ... dess Rusthåld Snotala i Kussiala Sockn), 25.4.1701 f. 317 (Assessors fullmackt för Loschöldh), 22.11.1705 f. 323 (Till Cammar Revisionen, swar, angående Häradshöfdingens [Mårten] Loschiölds ansökiande ... at blifwa befriad för återbetalande af 1662 åhrs Landsbokhållare löhn uti Nyland med des interesse, för hwilken han hos Eder är worden graverad, alldenstund han för densamma hafwer giort wärkeligit arbete, och afslutit bemelte års Landsbok ...), 13.3.1707 f. 45 (Assessors fullmacht wid Kongl. Maij:ts Hofrätt i Åbo för Häradshöfdingen ädel och Wällbördig Nills Gyllenkrok 2622 uti framledne Loschiölds ställe); KA mf. ES 1881 (ll 3) Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 12.–13.6.1665 f. 13 (fordom Bookhållares S:ge Mårten Nillssons Talpos Erfuinger ... huilckes hustro Johanna Hinderssdotter Carstenia, katso U23); KA mf. ES 1882 (ll 4) Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 10.–12.1.1666 f. 4; KA mf. ES 1720 (bb 7) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 28.–29.4.1668 f. 21 (Bookhållaren wäl:t Mårten Mårtensson å sin Swärfadhers Assessorens welb: Erich Roosendaalss wegnar); KA mf. ES 1935 (mm 44) Vehmaan käräjät 1.–2.6.1705 f. 223 (Koskis gårdh); KA mf. ES 1795 (gg 1) Sortavalan käräjät 26.–28.10.1663 f. 1110v (Fordom Gräntz Inspectorens Blanckenhagens (katso U1093) hustru, h: Margreta Wagners Fulmechtigh Borgmestaren W:tt Hanss Rijk framstegh, och beswärade sigh uthöfwer Sal: Niels Talpos Änckia hustru Beata Peers dotter dedt han skall hafwa befattat sigh medh dhe bönder i Reikalax som för een Summa penningar be:te Margreta Wagners pantsatt är); KA mf. ES 1239 (g 2) Helsingin RO 5.7.1652 (Inlade Mårthen Nillsson Thallppo fordom Bookhållare widh Tawastehuus, en Skrifft emoth Sahl: Johans Fuchttingz (vertaa 3033) Erffwingars ifrån Lubech Fullmechttiger Hanss Kuckulun, andragandes hurusåsom hans kiära Hustro Johanna Hendrichsdotter (katso U23) A:o 1643 ähr kommen i Echttenschapp medh sin förrighe man /: Sahl: :/ Gottschalck Stockdijk, och som henne å sin rätta Hinnerdagh tillsade i morgongåfwo Tuhundrade R:D:r och femptijo Ducater, hwillken morghongåfwo hon eij till det ringesta skall hafwa åthniutitt, ehuruwell enär han lågh på sin Sootesängh i hans gatubodh schole wara fundne till någre tusende R:D:rs wärde. Elliest skall han och i wällmachten låtit igenom see sina giälldzböcker af Wollmar Bollthausen, som effter hans dödh ähre förseglade, innan om Låås lagde, till någons Fuchttings Fullmechttiges liqvidation medh sin Hustro. Så der det så beställtt war, och någon rumm tijdh förflöt, säg:r Bookhållaren sigh i Echttenschapp begifwitt medh denne Gottschallcks Enckia, den sädan ähr föllgdt sigh här ifrån till Tawastlandh, hwarest han boor. Och då omsijder så skall Fuchttings Fullmächttiger Morthen Morfelldt wore hijt i Landet ankommin, den uthj sin som sins Hustros frånwahru owitterligen låtit Låådan opptagha, och handlingarne olageligen oppbrutitt eller öpnatt, hwarigenom han beklag:r sin Hustro icke wara ringa så uthj ett som annatt præjudicerat. Och emädan nu en annan Sahl: Johans Fuchttingz Erffwingars Fullmechttigher Hanss Kuckulån hijt ifrån Lübech ankommen ähr den i Stadhen så well å Landet skall fordra Sahl: Stockdijkz uthestående giälldh; dy begiärer Thallppo att han måtte Lageligen blifwa tillhållen, att dhe morghongåfworne af /: Sahl: :/ Gottschallck sin Hustro uthwiste, henne ehrleggia. Morghongåfworne wara H: Johanna lofwade och tillagde Lageligen å rätta hinnerdagh, Inlegger Mårthen morgongåfwos breffwett Dat: Hellssingeforss den 12 Julij 1643 och ähr till wittnes Unnerschrifwitt aff Wällb: H:r Hendrich Nödingh, Georgio Petri Orlandro Past: Hellsinf:, Petter Thessleff Borghmästaren, och Nicolao Lindormj Scholæ Helsinf: Rectore. Här oppå sigh schriffteligen att förklara, begiärer Fullmächttigeen Kuckulun dilation till nästkåmmande Rådhstufwudagh), Helsingin RO 7.7.1652 (Uthi Borghmästarens W:t Lorentz Håkonssons närwaru medh Samptl: Rådhmännernes, Inlade Sahl: Johans Fuchtings Erffwingars Fullmächtiger Hanss Kuckulun sin förklaring oppå Bookhållarens Mårthen Nillssons Thallppos kiärumåhl, angående dhe Tuhundrade R:d:r och Femtijo Ducater ...), Helsingin RO 12.7.1652, Helsingin RO 29.11.1652 (Blef en Endtteligh doom afsagdt emellan fordom Bookhållaren Mårthen Nillsson Thallppo och Johans Fuchttingz Erffwingars Fullmächttiger Hanss Kuckulun ...), Helsingin RO 2.5.1653 (förrwarade Fuchttingz Fullmächttig:r Sahl: Gottskallck Stockdijk); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 21.8.1665 (Dito publicerades H:s N:des Landzhöffdingens Vicarij Bookhållarens Mårthen Tallpos Breff dat: d: 18 Augusti 1665), Helsingin RO 23.4.1666 (Landz Bookhållaren Mårten Mårtenson Talpo); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 6.5.1663 (bookhållarens weed Tawasthuus Sal: Mårten Nilsons beswärs räkning). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 16 (katso 3895); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 190 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 391; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 101, 124; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 330 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 141; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #167. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 276 (Losköld Tab. V); A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. II (1923) s. 393; V. Selinheimo, Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla II. SSV 9 (1925) s. 136; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor V (1930) s. 79 (Losköld Tab. 2); Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 161; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 32; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1850D, 2184G, 2629D, 2741D, 3354D, 3389D, 3853D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.3.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Losköld. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2867>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.