Helsingin yliopisto

Tiedot

16.3.1663 Johan Albogius Johannes Erici, Narvensis 1609. Vht: Narvan superintendentti, FM Erik Albogius U18 († 1678) ja Margareta Jostsdotter Streen. Ylioppilas Uppsalassa 20.10.1662 Johannes Erici Albogius. Ylioppilas Turussa 16.3.1663 [Albogius] Joh. Erici [Narv. _ 73]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1663 d. 16. Mart.] Johannes Erici Albogius. Ups. depos. fratres Narva-Ingerm. Mainitaan valtiopäivillä 1686 maisteriksi, mutta oppiarvo on todennäköisesti merkitty virheellisesti. — Savon jalkaväkirykmentin (Otto Reinhold Tauben rykm.) rykmentinpastori 1673–79, samalla Riian ruots. seurak. apulaiskirkkoherra (compastor) 1674 ja Tarton Marian seurakunnan kirkkoherra (1678). Porvoon kirkkoherra 1679. Rovasti (1683). Valtiopäivämies 1686. † Porvoossa 1693.

Pso: Anna Feuchting († Tukholmassa 1710).

Poika: Porvoon kappalainen Erik Albogius 3213 (yo 1684/85, † 1704).

Poika: luutnantti Johan Albogius, myöh. Ahlbom 3214 (yo 1684/85).

Vävy: sotilas Matias Mollerus 4854 (yo 1705).

Opettaja 1664: Johan Julinus 1706.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 5a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #47; KA valtakunnanregistratuura 5.6.1678 f. 173 (Till biskoppen i Wijborg för [Superintendenten] Mag. [Johan] Fischer ... Såsom Pastoratet i S:t Mariæ kyrkia uthi Dorpt af ålder har lydt till Superintendenten ... Altså och emedan bem:te Pastorat för tijdhen betiänes af een annan pastore Johan Albogie wid nampn, dhen Wij gärna förr skulle see accommoderat än Fischer dätta tillträder; ty är här med till Edher Wår nådige Willie och befallning att I först vacerande pastorat uthi Edhert Stifft honom inrymmen, emedan aldrasidst till Påskatijden nästkommande åhr mehrb:te Fischer Wår tillsäijelse hafwer S:t Mariæ Pastorat i Dorpt att skohla få tillträda), 17.8.1679 f. 531 (Till H:r Christer Horn, för Pastoren Albogium ... Det hafwer sig hooss Oss Pastoren Albogius uti underdånigheet beklagat, huruledes Superintendenten Fischer wore nu uti hans frånwahru immitterat icke allenast uti Pastoratet i Dorpt, utan och det som han där på Prestbohlet haar låtit såå, der lijkwähl Wår nådige resolution dhen ähr, att att han Fischer dertill intet må komma, för än han Albogius något iembngott gieldh undfåår, underdånigst fördenskull anhållandes, att sådant måtte blifwa remedierat, och han icke oförskylt trängias ifrån samme lägenheet, förr än han något annat i ställe werkel:n åthniuta kan ...), 17.8.1679 f. 532 (Öpet bref för Albogium ... Wij Carl etc. Giöre witterligit att såssom Pastoratet i Bårgo förmedelst Samuel Reuters 423 dödelige afgång nyligen ähr wordet vacant; och Wij nödigt erachte, samme Embetet åter med en skickelig Prestman att ersättia; Altså och emedan Wij för detta Pastoren uthi Dorpt Oss Elskelig, Wyrdige och Wähllärde Johan Albogio nådigst hafwe försäkrat om ett iembngott Pastorat ...), 13.9.1679 f. 553 (Till Consistorium i Wijborg för Petro Serlackio, katso 2320), 11.6.1681 f. 453 (Kongl. Maij:tz Nådige resolution uppå Kyrkioherdens i Bårgo Wällärde Mag. Johannes Albogij, medh een stoor dehl af be:te församblingz ingifne Suppliquer, katso U265), 10.6.1682 f. 322 (Sex åhrs frijheet för Pastore i Borgo H:r Johan Albogio på Taxeringen af Pastoratet), 13.1.1692 f. 29 (Till Landzhöfdingen Bonde swar, om Kyrkioherden Albogius ... Wij hafwe låtit Oss föredraga Eder underdånige berättelse angående Pastoratet i Borgo wilkor och lägenheet ...), 16.4.1694 f. 280 (Till Consistorium i Wijborg swar angående vacancen wid Borgo Stadz Pastorat), 7.7.1694 f. 417 (Fullmackt för Mag. Laurentio Stacheo 2699 att wara Kyrkioherde uti Borgo Stad och Sochn i Nyland ... Kyrkioheerde Embetet uti Borgo Stad och Sochn i Nyland förmedelst mag. Johannis Albogii dödelige afgång är wordit vacant och ledigt); KA mf. ES 1753 (cc 18–19) Sauvon käräjät 6.–8.2.1690 s. 68 (Katso 3033); KA mf. ES 1886 (ll 10) Karjaan käräjät 20.7.1693 s. 354 (förledne Pingstetijdh een skuta, Probsten och Kyrkioheerden i Borgo Ehrewördige H:r Johan Albogius och Handellsmannen dersammastädes Mathias Kuhlberg tillhörigh ... haar uti Ingo Skären under Ellgzöö landet stödt och strandat); KA mf. ES 1721 (bb 10) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 9.–12.8.1681 f. 67 (Kom för Retta Kyrkioherden i Borgo, Höghwellerde Mag: Johannes Albogius, andragandes huruledes, dhe Månby, Hefuonselki, Lahakåzby och Kirfueskåski boor, hafua så emot Höghwelborne H:r Landzhöfdingens förbodh, som och uthan hans Höghwördighetz H:r Biskoppens den ringaste wetskap och tilstånd samsatt sigh af egenwillig tredsko reparera dhet Capellet i Månby som för detta af H:r Biskoppen förmedelst dess skrifuelsse af dato 10 Januarij 1655 resolverat är at nederrijfas och uthödt blifua, Oachtat at sielfue Moderkyrkian, Heldst och Eenkannerligen det efter öfwerhetens gåttfinnande opsatta Capellet wedh Askola dem icke långt afgelegit är, huar af en sådhan stoor oredha och förargelse skiedt är), 72, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.–8.12.1682 s. 97 (Prestegårdens byggiande), 99 (Lars Hendersson i Månby och H:r Matz Hammarmannus U265 emot Kyrckioherden H:r Johannem Albogium och Befallningzman Sigfred Zackrisson, saakfeltes hwardera til sin 3 m:r för Stembningz försittiande); KA mf. ES 1722 (bb 10) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 7.7.1683 s. 73, 75, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 9.–10.11.1683 s. 121; KA mf. ES 1722 (bb 11) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 6.–7.7.1685 s. 54, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.2.1686 s. 7 (qwarn uthi Kallila Forss); KA mf. ES 1722 (bb 12) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 17.–18.11.1687 s. 190, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 27.–28.6.1688 s. 77, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 12.–13.11.1688 s. 112; KA mf. ES 1723 (bb 12) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 27.–28.6.1689 s. 78; KA mf. ES 1724 (bb 16) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 26.–28.1.1695 s. 82 (Probstens och Kyrckioheerdens Sahl: H:r Johannis Albogij ärfwingar ... des Rusthåld Gambelby), Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.10.1695 s. 258 (Probstens Enckia dygdesamma hust: Anna Fychting), Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 25.–26.10.1695 s. 272; KA mf. ES 1725 (bb 18) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.[6].1697 s. 133; KA mf. ES 1725 (bb 19) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 25.–26.2.1698 s. 26, 42, Porvoon ja Mäntsälän käräjät 21.–22.11.1698 s. 207; KA mf. ES 1727 (bb 23) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 23.6.1703 f. 51 (Regementz Fältskärens Mester Melchior Schumans käreste Madam Anna Albogia); KA mf. ES 1814 (ii 4) Valkealan käräjät 17.–18.10.1681 f. 80 (katso 1119); KA mf. ES 1173 (b 5) Porvoon RO 5.3.1684 (Cautionist), Porvoon RO 6.8.1684 (Hanss Ährewyrdigheett Probsten H:r Johan Albogius inkom medh Scholemästaren som Ny ankommen ähr, Wällärde H:r Jonas Schepperus [yo Uppsalassa 21.9.1670], giörandes j förstonne en Tienligh Underwijssningh, huru nödwendigh godhe Läre- och Tuchtmästare uthj Scholerne till Ungdomens uptuchtelsse och information ehrfordras, remonstrerandes der Jempte att Höghwyrdige H:r Biskopen nu förordnatt en skickeligh och Wällärdh Mann hijtt till denne Stadhen till Scholemestare, medh Förmaningh att Borgerskapett skulle honom behörigen emoot taga och medh någon hielp j förstonne accommodera, så till Huus hyra som Uppehälle, begierandes der öffwer Borgerskapetz förklaringh), Porvoon RO 18.2.1699 (Dito inlade och Probstinnan Anna Fychting, medh dess Mågh Regementz Feltskären M:r Melchior Frider: Schuman deras skriffter den förra een protest, den senare een Suppliqve, beträffande dhe trenne Gull Armbandh som Arrendatoren Gåttman hoss Tullnären Kallenberg af Probstinnan Pantsatte, för Schumans Giäldh låtit förarrestera, hwilka skriffter skola Gåttman communiceras till förklaring); KA mf. ES 1173 (b 8) Porvoon RO 11.2.1703 (Probstens Albogij ogiffte dotter Hidwig Albogia); KA mf. ES 1173 (b 9) Porvoon RO 13.2.1704, Porvoon RO 29.2.1704, Porvoon RO 26.11.1704; KA mf. ES 1174 (b 10) Porvoon RO 24.4.1705, Porvoon RO 13.5.1705 (Dito let Enke Probstinnan Anna Fychting igenom Rodman Mattz Schröder inläggia sin Förklaring öfwer den ansökning dess Swärson [Regementz Fältskären] Melchior Frideman Schuman emot henne anfördt), Porvoon RO 5.6.1705; KA mf. ES 1174 (b 13) Porvoon ylim. RO 26.3.1708 (Då företogz till Laga Ransakning, den olyckelige hendelse aff Ett dråp, som Regementz Fältskären Melchior Frideman Schuman oppå sin Swåger, framledne Cornetten Niels Albohm under Fördublingen aff H:r Öfwerstens ArnFältz Regemente Cavallerie d: 13 huius nästförledne råkat begå, hwarföre och sedan berörde Cornett d: 17 dito medh döden aflijdit ... Sahl: Cornettens moder, Sahl: Probstens H:r Johannis Albogij Enkia Madam Anna Fychting), Porvoon RO 9.12.1708, Porvoon RO 14.12.1708; KA mf. ES 1174 (b 14) Porvoon RO 7.4.1709 (saak emellan Sahl: Probstens H:r Johan Albogij Enkia hustru Anna Fychting och Rådman M: Schröder ... instälte sigh å Kärandens wägnar med skrifftelig Fullmacht försedd, dess dotter Vollenteurens Mattz Mollerij 4854 hustru Hedwig Albogia), Porvoon RO 12.4.1709, Porvoon RO 26.4.1709, Porvoon RO 28.4.1709, Porvoon RO 3.5.1709 (afsades doomen), Porvoon RO 5.6.1709 (Sahl: Cornetten Niels Albohm), Porvoon RO 23.10.1709. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 95 (XXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 44, 46, 47, 49–50, 55, 56, 59, 63, 64; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 93; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 172; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 7; G. Tilander, Nyköpingsstudenten Johannes Julinus dagböcker 1659–64 och hans bedrifter i Uppsala, Åbo och Strängnäs (1968) s. 118 (7.9.1664), 122. — C. E. von Napiersky, Kirchen und Prediger in Livland I–III (1850–52) III s. 139; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 107; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #999D, 3787D, 3832D, 4203D, 4227D, 4237D, 4249D, 4250D; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #15; A. Byman, Komplement till "Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918" [moniste 1977] s. 1 #15; J. Nuorteva, Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. HTutk 123 (1983) s. 71; H. Soininvaara, Albogius – Ahlebom suku. Genos 57 (1986) s. 79; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3416D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 14.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Albogius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1609>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.