Helsingin yliopisto

Tiedot

1679/80 Erik Hammerman Ericus Matthiæ, Hollolensis 2825. Vht: ent. sotilaspappi Matias Hammerman U265 ja Malin Eriksdotter. Ylioppilas Turussa 1679/80 [Hammarmannus] Eric. Matthiæ Hollol _ 145. — Viipurin Siikaniemen kappalainen 1688. Kymin kirkkoherra 1694. Rovasti. Elossa 1715.

Pso: (jo 1688) Sofia Elisabet Orraeus († leskenä 1727).

Appi: Hollolan kirkkoherra Johan Orraeus 778 (yo 1650, † 1688).

Vävy: Lappajärven kappalainen Petter Pelander 4046 (yo 1694, † 1724).

Vävy: Lappajärven kappalainen Samuel Simalinus, myöh. Simalin 4494 (yo 1700, † 1736).

Vävy: Lappajärven kappalainen Tomas Wilkman 5481 (yo 1725, † 1758).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 81a; KA valtakunnanregistratuura 21.2.1694 f. 145 (Till Landzh. Lindehielm om Eric Hammerman ... Wij see af eder underd. skrifwelse, dat. d. 15 hujus, at Kyrkioherden 2498 uti Kymene Sochn nyligen med döden är afgången. Och som I derhoos till Successionen und. recommenderen och föreslån Cappellanen i Wijborgz förestad Eric Hammerman, gifwandes honom et gått wittnesbörd om dess lärdom och lefwerne; Altså äre Wij fuller i nåder till fredz at låta honom samma befordran åthniuta, men måste han först undergå behörig examen, och hafwe I fördenskull honom at weta låta det han derom måste införskaffa sig Consistorij attest, innan han med wår fullmacht derå kan blifwa försedd), 24.5.1694 f. 365 (Pastoris Fullmackt för H:r Ericus Hammerman wid Kymmene Försambling i Wijborgs Stifft); KA mf. ES 1816 (ii 7) Lappeen ja Joutsenon käräjät 10.–12.10.1692 f. 462v (Cappellanens H:r Erich Hammermannij Attest); KA mf. ES 1817 (ii 11) Vehkalahden ja Kymin käräjät 21.–22.1.1695 s. 91 (Kyrckioheerden Ehrewyrdig och Wällärde H:r Nicolaus Barck 1740 förekom och oppå Kyrckioheerdens i Kymmene Församblingh Ehrewyrdige H:r Erich Hammermanni wägnar anhölt det Rätten wille meddela Kyrckioheerden Hammerman een Laga Attest af hwadh lägen- och beskaffenheet som Kyrckiobolet i Kymmene Sochn för tijden är, hälst som nu warande Kyrckioheerden skall förnummit att däss förre antecessorer haf:a i förre tijder för des ringa lägenheet innehaft i samma by ett hemman såsom i Augment); KA mf. ES 1817 (ii 13) Vehkalahden ja Kymin käräjät 11.–13.6.1696 s. 387 (Trompetaren Manhaftig Anders Baijar fältes till sina 3 m:r efter det 25 Cap: § 5 B: B: L: L: för det han uptaget och Sönderkastat 2:ne st:e Miärdar för Kyrckioheerden Ehrewyrdig H:r Erich Hammerman som han haft på dheras Samfälte fiskie watten som Nembden intygade om, dem Trompetaren och bör låta igen förfärdiga); KA mf. ES 1818 (ii 14) Vehkalahden ja Kymin käräjät 28.–29.5.1697 f. 116, Pyhtään ja osan Kymiä käräjät 25.10.1697 f. 265 (Uppå H:r Kyrckioheerdens Ehrewyrdige och Wällärde H:r Erich Hammermans begiäran ansades Allmogen hwilcka hafwa fört Ståckar till Tamsänkangas, till dän Nya Kyrckians upbyggiande, och nu mehr eij är där till dugel:e skohla skaffa dem till Prästegårdz byganden där dhe behöfwas till det huus som nödigt fodras af Nyo), Vehkalahden ja Kymin käräjät 2.–3.11.1697 f. 285v; KA mf. ES 1818 (ii 16) Pyhtään käräjät 29.1.1698 f. 49, Vehkalahden ja Kymin käräjät 2.–4.11.1698 f. 294 (Det beswärar sig fuller Kyrckioheerden i Kymmene S:n Ehrewyrdige och Wäll:de H:r Erich Hammarman, medelst dess med Klåckaren dersammastädes införsände skrifwelsse öfwer Capell: i samma Församblingh Dom: Canutus Riemonius som skall han olagl:n och emot H:r Kyrckioh:ns willia emottagit i sin tienst den drängen Arfwed Matzsson ben:d som några wekor förr än städze ähr warit till ända och uthan orsak afrymbdt ifrån Kyrckioh:n), 304v; KA mf. ES 1819 (ii 18) Vehkalahden ja Kymin käräjät 30.–31.10.1699 s. 398, 407; KA mf. ES 1819 (ii 20) Vehkalahden ja Kymin käräjät 30.–31.1.1700 s. 52, Vehkalahden ja Kymin käräjät 25.–26.10.1700 s. 294; KA mf. ES 1820 (ii 22) Vehkalahden ja Kymin käräjät 7.2.1701 s. 123, Vehkalahden ja Kymin käräjät 14.5.1701 s. 150; KA mf. ES 1820 (ii 24) Vehkalahden ja Kymin käräjät 5.6.1702 s. 233; KA mf. ES 1820 (ii 25) Vehkalahden ja Kymin käräjät 26.10.1703 s. 300; KA mf. ES 1820 (ii 27) Pyhtään käräjät 7.1.1705 s. 31, Vehkalahden ja Kymin käräjät 30.9.1705 s. 418; KA mf. ES 1839 (jj 25) Jääsken käräjät 26.–27.5.1685 s. 276 (Cappellanens H:r Pehr Hammarmanni deröfwer uthgifne Attest, af d: 25 Februarij förleden); KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 18.8.1674 (Effter Jacob Clemetsson tillstår sig tillsagdt diekn Ericum Mathiæ 4 D:r Kop:r m:t eller 1/4 Tunna Höst Ströming för dett han hafwer Præseptorerat för hans Stiufsson). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 181 (XL). — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 439; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 432; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 111.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Hammerman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2825>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Hammarmannus, Eric. Matthiae Hollol. p. 145 || En Eric. P.(?) Hammarman kpl i Viborg 1688, kh i Kymmene 1694–1715.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 181.