Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 22.10.1669 Karl Kalling Carolus Caroli, Ostrobotniensis U326. Vht: Kalajoen kappalainen Karl Kalling U71 († 1672) ja Anna Cronbäck. Ylioppilas Uppsalassa 22.10.1669 Carolus Caroli Carlajockius‹!› Ostbothn. Carlburgo venit munitus testimonio. — Kalajoen kappalainen noin 1673, kirkkoherra 1689. † Kalajoella 1697.

Pso: Anna Lambertsdotter Goris tämän 2. avioliitossa († 1714).

Pson edell. aviomies: Henrik Falander 2031 (yo 1669, † 1677).

Poika: Kalajoen kirkonisäntä Petter Kalling 4373 (yo 1698, † 1744).

Poika: ylioppilas Karl Kalling 4374 (yo 1698, † 1702).

Vävy: Ylivieskan kappalainen Johan Salingius 3798 (yo 1691, † 1714).

Viittauksia: Kimmo Kemppaisen tiedonanto 9.6.2007 (Kallingin leski kuoli Tervolassa 22.10.1714); KA valtakunnanregistratuura 20.4.1689 f. 516 (Swar till Consistorium i Åbo om H:r Carl Kalling), 20.4.1689 f. 517 (Collation på Kallajoki Pastorat för H:r Carl Calling ... såssom Kyrkioherde Embetet uthi Calajocki Försambling i Österbottn, förmedelst den förre Kyrkioherdens dersammastädes, Mag. Josephi Mathesij 1065 dödelige afgång, är kommit att vacera ... i nådigt anseende deraf, att icke allenast han uthi 16 åhrs tijdh widh Försambl:n såsom Capelan berömeligen tient hafwer, uthan har jembwähl hans Fadher för honom warit Capelan dersammastädes, och hans Fadher i en lång tijdh bem:te Försambling såsom Probst och Kyrkioherde med alles nöije wähl förestådt), 3.9.1697 f. 589 (Kyrckioherde fullmacht för Abraham Falander 2167 ... medelst Carl Kallings dödel. frånfälle Kyrkioherde Embetet wed Calajoki Försambling i Österbottn är kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 2032 (rr 13) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 29.–31.1.1673 f. 181 (fordom Capplanens Sahl: H:r Caroli Petri änckia, dygdesamme hustru Anna Jeremiæ d:r ... H:r Carls Son, Carolus Caroli); KA mf. ES 2036 (rr 22) Kalajoen käräjät 21.–22.8.1685 s. 221 (Caplaan Wällärde H:r Carl Kallingh, katso 2578), 227; KA mf. ES 2036 (rr 23) Kalajoen käräjät 22.–23.3.1686 s. 243 (Caplan wellerde H:r Carl Kalling gaf Rätten tillkenna huru Peer Sigfredsson Karinen hade honom med olidelige försmedelse Ordh Öf:rfallit); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kalajoen käräjät 27.–28.8.1688 s. 191; KA mf. ES 2037 (rr 26) Kalajoen käräjät 10.–11.1.1689 s. 43 (Caplan Wellerde H:r Carl Kallingh Kerde nu som twenne Gångor tillförendne till Sahl: Jacobz Teuscovi 357 Enckia hustru Margetha Mathesia om dhe Engestycken som H:r Carls Fader Sahl: H:r Carl Petri A:o 1663 d: 16 Julij hade skenkt och gifwit sin medh bröder i Embete Sahl: H:r Jacob); KA mf. ES 2038 (rr 31) Kalajoen käräjät 11.–13.8.1694 s. 218 (Inkom ländzman wähl:t Isaac Illken (katso 4086) och betackade denne Rätt för skriffteligh meddelt Citation på Kyrkioheerden her sammastädes Ehrewyrdigh och wällärde H:r Carl Kallingh angående någin oanständigh åtbörd emoot des Sahl: hustru Catharinam Lauræam); KA mf. ES 2039 (rr 32) Kalajoen käräjät 20.–21.2.1695 s. 212 (Prästebohlet); KA mf. ES 2039 (rr 33) Kalajoen käräjät 3.–4.9.1696 s. 218, Lohtajan ylim. käräjät 22.12.1696 s. 316; KA mf. ES 2040 (rr 36) Kalajoen käräjät 16.–18.1.1699 s. 111 (Dhet framhade i Länssmans siuckligheet Broofougden här sammastädes Didrich Näbb een ung karl Michell Michellssonn, hwilcken förl:ne höstas af een Miöhlqwarn om Nattetijdh stulit af Sahl: H:r Kyrckioheerdens Carl Kallings Enckia dygdesamme Matrona Anna Goris 1 1/4 tunna Miöhl som Nembden till 18 d:r 24 ö: k:m:t wärderade). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 123 (XXIX); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 206; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) s. 250; Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) s. 339 (4.12.1672, Bagaren Henrich Zoll har låtit citera Petrum Calling 1647, hwars broder [Carolus] frledne åhr har hafft en cammar i hans gård, och nu nyckelen förseent ifrån sig lefwererat). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 146, 149; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 274 (Calamnius Taulu 33); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #41D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8413; Sursillin suku. Korjauksia ja lisäyksiä – Rättelser och tillägg. Genos 45 (1974) s. 83; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #972.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Kalling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U326>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.