Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 1.11.1636 Karl Kalling (myös Calajokius) Carolus Petri, Ostrobotniensis U71. * noin 1619. Vht: Kalajoen kirkkoherra Petter Arctophilacius (Petrus Michaelis, † 1647) ja Malin Östensdotter. Ylioppilas Uppsalassa 1.11.1636 Carolus Petri [Bothnienses]. — Luultavasti apulaispappina Kalajoella (1641). Kalajoen kappalainen (1648). † Kalajoella 1672.

Pso: Anna Jeremiasdotter Cronbäck (elossa 1696).

Poika: Svean hovioikeuden asessori Petter Kalling 1647 (yo 1663, † 1705).

Poika: Kalajoen kirkkoherra Karl Kalling U326 († 1697).

Veljenpoika: Iin kirkkoherra Gabriel Calamnius 715 (yo 1649, † 1672).

Sisarenpoika: Kalajoen kappalainen Per Mathesius 887 (yo 1652, † 1693).

Sisarenpoika: Turun hovioikeuden asessori Samuel Wallenius, v:sta 1678 Wallenstierna 891 (yo 1652, † 1694).

Sisarenpoika: Uudenkaarlepyyn kappalainen Petter Pictorius 988 (yo 1653, † 1672).

Sisarenpoika: Turun tuomiokapitulin notaari Gabriel Lauraeus 1851 (yo 1666, † 1681).

Lanko: Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun apologista Jakob Crunovius, myöh. Cronbäck 890 (yo 1652, † ~1679).

Vävy: Lohtajan kappalainen Johan Carlander 1252 (yo 1658, † 1686).

Viittauksia: KA mf. ES 2028 (rr 5) Kalajoen käräjät 24.2.1641 f. 45v (Kärade her Carll till Bertill Olufzsson på sijn Swågers her Johans (katso 988) wägnar i Kemij åm 12 D: Kåpar Peningar såm Bertill ähr honom skylldigh blifuin); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kalajoen käräjät 22.3.1645 f. 14 (Företrädde fordom Befalningz man W:t Caspar Fårbus gifuandes Rätten Tillkänna det han 1641 åm Wåren hade frachtat een skuta aff kyrkioherden her Peer här samma städz under Cronones godz som han för des ränttars restantier hafuer upburit ...), Lohtajan käräjät 1.3.1648 f. 311 (hans [Wäl:tt Oloff Samuellssons Actuarij i den Konungzlige Håffrätten] Salige Swärfadhers arffhemman), Kalajoen käräjät 15.6.1648 f. 338v (Her Carll Caplaan härsammastädz begäradhe at uptagha Mandila hemman om 1 1/3 Mantall Skatt det i 19 Åhr hafuer ödhe leeghat), Kalajoen käräjät 8.2.1649 f. 404, 405 (Sall: Her Gabriels Arff i Sippåila hemmanet, katso 715), Kalajoen käräjät 28.7.1649 f. 460v (Då inladhe Her Carl Petri i Rätten sin K: Modhers H: Anna Östens dåtters fordom Sal: Prostens Her Peders effterlåtne änkias löfftes eller begåfnings skrifft Dat: den 1 Junij 1649 lydande, det hon för sin sytning Bebrefwar sin Son Her Carl sitt hemman Sijpoila eenskylt att niuta bådhe i huus åker och ängh, men löössöran effter hennes dödh till skifftes att gånga arfwingomen emillan effter lagh som sielfwa skrifften i boockstafwen dett widare förmäler, hwilken nu Publicerades och Kyrkioherdhen Hederligh och Wällärdhe Her Josep 887 Wälb:te H: Anna Östens dåtter K: Mågh ginstan protesterade och till bödh sin kåst eller Sytningh så wäll som Her Carl, försäkrandes sigh henne wilia födha för uthan Löhn eller Arfz afkortningh Syskione emillan; dett alt ad acta fördes och Wälb:te Pastori effter des begiäran här på ett bewijs meddeltes); KA mf. ES 2028 (rr 7) Kalajoen käräjät 16.3.1650 f. 9 (Företrädde för Rätten å satt tinget Hederlige och Gudfruchtige Matrona hustru Malin Östens dåtter S: Her Peders fordom Præpositi och Pastoris här sammastädes efterleffwerska giffwandes Sårgeligen til kenna dhet hoon een sörjandhe ähr uthj een högh ålder kommen och vanmächtigh bleffuen och derföre näst Gudh tagit sijn tilflycht hoos sijn K: Shon Hederlige och Wällerde D:nm Carolum Petri att han hennes Ålderdoms tröst wara skall, sampt henne in till des Gudh täckes henne hädan kalla medh all Sonligh och tilbörligh tienstz lydna och hörsamheeth Sytha och försörja, Och ehuru wäll hustru Malin hafuer härföre warit sinnat att testamentera och bebrefua h: Carll sijn Andeell aff Sijpoila hemanet /: hwilket hennes och dess Salige mans aflingh Jordh är :/ lijkwäll är dhet aff Arffwingarna ingalundha beståt, uthan dhem emellan tilskifftes och Arff Consens rächnat ...), 10 (Jöran Jöranson kärade till H:r Carl om 250 D:r K: m:tt hwilka peng:r hoos H:r Carll skulle stå i Arrest för Saligh H:r Gabrielss innestående Arff ... H:r Carlls Modher Hustru Malin Östens dått:r); KA mf. ES 2029 (rr 7) Limingan käräjät 24.2.1651 f. 224 (katso 927), Kalajoen käräjät 3.3.1651 f. 236, Kalajoen käräjät 2.8.1651 f. 326 (H:r Carl Petri besuärade sigh öf:r Blasius Pesoinen i Reisi Jerfui det han skulle förwidt honom at hafua hafft olofligh beblandelse medh Pesoinens Syster och gifuit henne derföre 1 R: D:r); KA mf. ES 2030 (rr 10) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 7.8.1657 f. 135, 138, Kalajoen käräjät 31.7.1658 f. 441v; KA mf. ES 2031 (rr 11) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 3.7.1661 f. 42v, Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 16.–17.2.1663 f. 249v (Häredz Rättens Sentens och Doom uti den twistige arfz saak emellan H: Gabrielem Kalamnium 715, på dess Systers hust: Malin Gabriels dåtters wägna Kiärande, och dess fader broder wördige H: Carolum Petrj swarande), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 29.1.1664 f. 386, Pyhäjoen käräjät 20.–21.7.1664 f. 540v (Herr Carll Petrj Caplan ifrå Cala Jåki företrädde och beswärade sig öfwer een bonde och Nämdeman Jöran Matzsson Annala j Nårrby, att enär han effter Consistorij befallning hafwer waridt sidstledne den 6 Januarij 1664 att Inlyssa M:r Claas Ahlholm 301 till Kyrkioherde utj Pyhä Jokj då är han af bem:te Jöran Matzsson utj Kyrkian medh olijdelige Ordh öfwer fallen, kallandes honom Århawan nama eller Ikorn ansichte); KA mf. ES 2031 (rr 11) Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 31.7.–1.8.1665 f. 723 (Wällärde H:r Jacobus Theodscovius 357 insinuerade uti Rätten D:ni Caroli Petri Calajokij abdications skrifft Dat: 1663 den 16 Julij på någre Engiar som wälbem:te H:r Carll af een frij willia hafwer effterlåtit H:r Jacob, ifrå och undan Sipoila hemmanet till ewärdelig tijder att bruka och behålla Nembl: Een haga wedh Häikilä i Pitkäs belägen, Item Martihucta sampt een haga wedh Kohisåia Kiwisuo), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 3.–6.2.1666 f. 846v, 847v; KA mf. ES 2032 (rr 13) Kalajoen käräjät 22.6.1672 f. 119 (... nästledne höstas d: 31 Octob: wed det Nils fölgde sin Siähla Sörjare Sahl: H:r Carl Petri), Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 29.–31.1.1673 f. 181 (Jöran Andersson i Kandå kärde till fordom Capplanens Sahl: H:r Caroli Petri änckia, dygdesamme hustru Anna Jeremiæ d:r om 1 een Ängs haga widh gården Niskala sedan han 1666 af ödhe uptagit hafwer, belägen, om 6 Lass höö; medh anhållan, at såssom hans Antecessor den till H:r Carls Fadher försåldt hafwer; och hemmanet förmedhelst sligdt mykit förwärrat ähr, han altså till dess nytta, ängen inbörda finge, eller och Skattens Lindring nå måtte; Hwar emot H:r Carls Son, Carolus Caroli inladhe een häredz doom Åhr 1617 den 11 Aug: uthgifwen och A:o 1620, den 4 och 5 Sept: der å fölgde Lagmans Confirmation af innehåldh, hurusåssom denne Jörans Antecessor Michell Ohlsson be:d Ängen til H:r Carls Fadher fördetta Kyrckioherden H:r Peer Michaelis för 30 m:r Peng:r försåldt hafwer); KA mf. ES 2033 (rr 14) Kalajoen käräjät 5.–6.3.1675 f. 92 (Anbelangande Niska Engh som Undan Laga doomar och Breff Daterat 1617 d: 11 Aug: och 1620 4 och 5 Septembris effter Kongl: Placat, Dat: 2 Maij 1673, d: 2 Aug: samma åhr är dömbd under Niskala hemman ifrån Sal: H:r Carls Enckia dygdesam h: Anna Jeremia dotter, Så blef effter Noga öfwerleggiande resolverat, at ...); KA mf. ES 2038 (rr 31) Kalajoen käräjät 11.–13.8.1694 s. 214 (Ländzman wähl:t Isaac Illken (katso 4086) prætenderade på sin Swärmoders wägnar af fordom Cappellanens Sahl: H:r Carl Kallingz Effterlefwerska dygdesamme Matrona hustru Anna Cronbeck 222 dahl:r kopp:r mynt, härflutne af åtskillige tijder och handell som berörde Cappellan och ländzmans Sahl: Swärfader sins emellan hafft); KA mf. ES 2039 (rr 33) Kalajoen käräjät 20.1.1696 s. 79. — E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 18; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 93, 108; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 75; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 50 (7.6.1637, katso U61). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 148; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 273 (Calamnius Taulu 32); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV (1928) s. 89 (Kalling); O. Schalin, Kulthistoriska studier till belysande av reformationens genomförande i Finland. Del I. SSLS 305 (1946) s. 79 (Liber Cantus, Uppsala 1620, från Pedersöre, deponerad i Åbo Akademi.); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8401; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 358 (isä).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Kalling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U71>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.