Helsingin yliopisto

Tiedot

1654/55 Josef Mathesius Josephus Josephi, Ostrobotniensis 1065. * Kalajoella 2.3.1640. Vht: Kalajoen kirkkoherra Josef Mathesius (Josephus Matthiæ, yo Uppsalassa 9.1626, † 1685) ja Susanna Pettersdotter Arctophilacius. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1654/55 [Mathesius] Joseph. Josephi Ostr. _ 51. 75. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1654] Josephus Josephi Mathesius | Disputationem Gradualem Theoremata nonnulla miscellanea Psychologica exhibentem Ps. Thuronio Aboæ edidit 1655 in 4:to. Deinde Pastor et Præpositus in Calajoki factus est. | A:o 1655. Obiit 1689. Respondentti 10.1659, pr. Enevald Svenonius 132. Respondentti 1662 (Lidén), pr. Axel Kempe 168. Ylioppilas Uppsalassa 18.10.1662 Josephus Mathesius junior accessit Studiosus Aboënsis. Uudestaan ylioppilas Turussa sl. 1663 [Mathesius Joseph. Josephi Ostr. _ 51. 75]. Respondentti 7.6.1665 pro gradu, pr. Anders Thuronius 663. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 1667. FM Turussa 26.5.1668. — Pietarsaaren pitäjän 2. kappalainen 1670. Kalajoen kirkkoherra 1685. Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Oulussa 1670. † Kalajoella 10.3.1689.

Pso: 1668 Maria Thorwöste tämän 1. avioliitossa († 1700).

Pson seur. aviomies: Lapväärtin kirkkoherra Johan Beckman 1467 (yo 1661, † 1702).

Veli: Kalajoen kappalainen Per Mathesius 887 (yo 1652, † 1693).

Lanko: turkulainen kauppias Herman Thorwöste 581 (yo 1647, † 1685).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 127a, 127a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #114; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 16.8.1669 f. 192 (Till Consistorialis i Åbo för Calajocki Sokn om Kyrckioheerde), 15.12.1672 f. 560 (Till Consistorium i Åbo at låta een af Pastoris i Kalajoki Söner Succedera sin fader i gället), 29.1.1685 f. 38 (Collation för Mag. Joseph Mathesio på Calajocke församling i Finlandh ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att aldenstund Wij redan uthi Wåre omyndige Åhr upå Calajoike Församlings i Finlandh giorde wahl och kallelse hafwom i Nåder tilsagt den framledne Kyrckioheerden därsammastädes H:r Joseph Mathesio att endera aff Hans Söhner som pröfwades därtil capabel skulle få succedera Honom i pastoratet ...), 20.4.1689 f. 517 (Collation på Kallajoki Pastorat för H:r Carl Calling U326 ... såssom Kyrkioherde Embetet uthi Calajocki Försambling i Österbottn, förmedelst den förre Kyrkioherdens dersammastädes, Mag. Josephi Mathesij dödelige afgång, är kommit att vacera); KA mf. ES 2026 (qq 1) Pietarsaaren pitäjän käräjät 25.–26.2.1678 f. 51 (Mag: Josephi Matthesij begeran), Pietarsaaren pitäjän käräjät 3.–5.9.1678 f. 139v (Nygårdhen den han äger och besitter ... af Sahl. H:r Johan Ulonio 292 hwilkens Modher ägdt och besutit Nygården); KA mf. ES 2027 (qq 2) Pietarsaaren pitäjän käräjät 26.–27.9.1679 s. 823, 825 (Mag:r Josephus Mathesius Lett nu förste gångan opbiuda Wäster Sundz halfwa hemman det han aff Påhl Erichsson i Stadhen d: 10 Decemb:s A:o 1678 emoth 285 D:r K:rm:t sigh tillhandlat, Och war ingen som här emoth någott inspråck giordhe); KA mf. ES 2027 (qq 3) Pietarsaaren pitäjän käräjät 23.–24.2.1680 s. 50 (Halfwa Fordom Sahl: H:r Caroli Canuti (katso 1469) Hemman Wäster Sundet á ½ Mant:l Hwilket Mag:r Josephus Mathesius Kiöpt aff Rådman Påhl Erichsson bleff nu andre gången oplyst och Ingen instelte sigh som Något der å Klandradhe), 59, Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.9.1680 s. 182, 187 (begerte Tridie gången opbiudhas Börde mannom tillössen Sahl: Kyrkioheerdens H:r Caroli Canuti Wäster Sundz Hemman ... Bleeff för den skuldh Wällärde H:r Jacobi Wezyntij 1750 till denne Rätt d: 24 Julij Nästl: insendhe protest), 188 (M:r Josephus Mathesius föredrogh Huru Wällärdhe H:r Jacobus Ristrenus 840, Emoth Laga förbodh Hafwer i denne Sommar wndherstådt sigh berga Twenne Enges stycken Hans Westersundz Hemman tillhörige); KA mf. ES 2080 (ss 4) Pietarsaaren pitäjän käräjät 22.8.1681 s. 166 (Wester Sundz Hemmanet); KA mf. ES 2081 (ss 6) Pietarsaaren pitäjän käräjät 14.–16.7.1684 s. 2; KA mf. ES 2082 (ss 8) Pietarsaaren pitäjän käräjät 30.–31.8.1686 s. 183; KA mf. ES 2082 (ss 9) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–11.2.1687 s. 79; KA mf. ES 2032 (rr 13) Pietarsaaren pitäjän käräjät 29.–30.7.1672 f. 161v (Ehrewyrdige H:r Mag: Josephus Mathesius gaf Rätten tilkänna huru såsom ehn hop denne Sochns bönder skohla upsatt sina Stall och Stugur upå Kyrkiobackan, Ja, och ehn part när in til hans gårdh och huus, hwilka bönder Stugur som dhe ehn dehl äro nederrutne och med ganska elaka Skårstehnar och Taak försedde, at hans gård och Egendohm, så wäl som och sielfwa Kyrkian Synes stå i fahra för Eldz Skadha som ber:de bönder huus, förmedelst ägarnes Skötzlöshet Synes förorsaka ... blef fördenskuldh dömdt och afsagt at hwad bönder Stugurne wedkommer Så böhr hopman Tafwasten låta af goda Män Syna och ransaka hwilka som af dem nästkommande wåår dagh icke hafwa dugeliga huus, med sampt goda Schårstehnar och wäl förwarade Taak, deras bygnad skall förstöhras); KA mf. ES 2036 (rr 24) Kalajoen käräjät 12.9.1687 s. 497 (då ener han warit med brodren Ehrewördige Kyrckioheerden, Mester Joseph till Åbo och söckt honom effter fadrens dödh till Calajoki pastoratet, katso 887); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kalajoen käräjät 19.–21.1.1688 s. 44; KA mf. ES 2037 (rr 26) Saloisten käräjät 26.–27.8.1689 s. 167 (Borgmestarens [Hindrich Corte] hustru rest till Sahl: Kyrckioherdens Mest:r Josepz Mathesij begrafningh i Cala Jockj, katso 859); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kalajoen käräjät 8.–9.9.1690 s. 183v (Sahl: Kyrckioheerdens Ehrewyrdige och Högwellerde Mag: Joseph Mathesi Enckia, Ehreboren Gudhfruchtigh och dygdesamme hustru Maria Törwist Leet Insinuera utj Rätten dess begiäran, dedh hoon wille Optaga Clemolas 2/3 Mantals Uhrminnes Gamble Ödes hemman, der dedh henne kunde blifwa för undt för 1/8 Mant:). — K. F. Ignatius, SHS:n pöytäk. 18.1.1883 [Eräs v:n 1658 ylioppilasmeteliin liittyvä jäljennös]. HArk 8 (1884) s. 386; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 66 (XV), 103 (XXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 15 (XV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 20, 28, 139 (25.11.1658), 178, 180–181, 308, 492; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 174, 220, 221, 261, 262, 278, 282, 286, 290, (304), 310; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 354 (15.12.1672); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 172; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 108; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 273; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #114. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 107 V#2043; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 98, 146; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 277; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 855 (Mathesius Taulu 8); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #41D, 871D, 873D, 928D, 2043R, 2055G, 2060G, 2195D, 3676D, 3686R, 3735G, 3956D, 3967R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8258; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 73; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #805, 1335, 1351, 2095R, 2273D, 2802H (vih. 15.9.1668), 3393G, 3598R, 3841R, 4153H (‡), 4256.

Doria gratulantti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 5.7.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Josef Mathesius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1065>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Mathesius, Joseph. Josephi Ostr. p. 51 cf. p. 75 || Ob. 114: 1654. – Son af Jos. Matthiæ Mathesius, kpl och sist kh i Kalajoki († 1685). Föregåendes kusin och liksom han bullersam. Född 1640. Student 1654, i Upsala 18.10.1662. Respondens 1659 u. Svenonius, 1662 u. Kempe, 5.7.1665 u. Thuronius. Magister 1666. Kpl i Pedersöre 1670. Kh efter sin far i Kalajoki 1686. Död 1689.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 66.

Mathesius, Joseph. Josephi Ostr. p. 75. 51 || Redan inskrifven p. 51, och nu efter sin återkomst från Upsala.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 103.

Mathesius, Jos... Magister 26.5.1668 (ej 1666).

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 15.