Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1695 Olof Ihlken Olaus Isaaci, Ostrobotniensis 4086. * Kalajoella 21.6.1676. Vht: Kalajoen nimismies ja pitäjänkirjuri Isak Josefsson Ilcken ja hänen 1. puolisonsa Karin Olofsdotter Lauraeus. Oulun triviaalikoulun oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 19.7.1692 Olaus Isaaci Ilken [Hi quatuor accesserunt ex Schola Triv. Uhlaoënsi cum testimoniis Rectoriis.]. Ylioppilas Turussa kl. 1695. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1695] Olaus Ilcken. | Adjunctus Ministerii in Malax. deinde Sacellanus ibid. obiit 1723. Aboæ 1696 dissertationem edidit problemata qvædam Philosophica continentem. | Mortuus 1723. Respondentti 22.2.1696, pr. David Lund 2257. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 30.11.1698. — Maalahden pitäjänapulainen 1698. Isonvihan aikana venäläisten vankina (1715). † Maalahdessa 5.6.1723.

Pso: 1699 Katarina Arenius tämän 1. avioliitossa.

Pson seur. aviomies: Kurikan kappalainen Nils Prochman 4690 (yo 1702, † 1729).

Appi: Maalahden kirkkoherra Tomas Arenius 2239 (yo 1672/73, † 1692).

Eno: Turun tuomiokapitulin notaari Gabriel Lauraeus 1851 (yo 1666, † 1681).

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #426; KA valtakunnanregistratuura 16.11.1686 f. 841 (Till Landzhöfdingen Grass at restituera Ländzman Ilken till sin Ländzmans tienst, till des han lagligen öfwertyges der till wara owärdig ... Wij hafwe låtit Oss i underdånigheet föreläsa Ländzmans ifrån Calajocki Isak Ilkens beswär, och Eder der på gifne förklaring, angående afsättningen ifrån tiensten, finnandes der af skiäligt och rätwijst, at be:de Ländzman restitueras till sin tienst och der wijd behålles, till des han in för lag och rätt öfwerbewijses den hafwa förbrutit, det Wij Eder till nådig effterrättelse wehle lembna); KA mf. ES 2026 (qq 1) Kalajoen käräjät 12.–13.8.1678 f. 89 (Lensmans Hemman Martilla á 2/3 M:l Skatt); KA mf. ES 2086 (ss 19) Vähänkyrön käräjät 4.3.1697 s. 321 (Studiosus wällärde H:r Olaus Iklken, Kärde till Kyrkioherden Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Johan Saarman 2298, om 2:ne Stycken böcke, Nämbl: Arenij postilla öfwer Catechesin och passionen, sampt Fästninge Ringz Heemligheet, hwilka böker H:r Kyrckioherden, skall tagit till läns, uthaf Ihlkens Stiufmoder, Dygdesamme Matrona, hustru Elisabet Laibeck (katso 1949), Men nu inttet willia restituera), 328; KA mf. ES 2088 (ss 22) Maalahden käräjät 11.–12.1.1700 s. 79 (Coadjutor Loci H:r Olaus Ilken); KA mf. ES 2089 (ss 22) Maalahden käräjät 28.9.1700 s. 1019; KA mf. ES 2089 (ss 23) Maalahden käräjät 15.3.1701 s. 502 (Coadjutor Loci, wördige och wällärde H:r Olaus Ilcken præsenterade i Rätten det Kiöpe Contract som hans Swär Moder Sahl: Pastoris H:r Thomæ Arenii Effterlefwerska dygdesamme Matrona hustru Anna Kalm medh Bonden Erich Markuson Kaas angående des ½ Mantahls Skatt Hemman i Ytter Malax slutet ingått hafwer), Laihian käräjät 26.–27.3.1701 s. 585 (katso 395), Maalahden käräjät 5.8.1701 s. 660; KA mf. ES 2089 (ss 24) Maalahden käräjät 1.2.1702 s. 2 (Coadiutoren H:r Olaus Ilken klagade att han förleden höst lijdet någon skada i det een wådeld upbrändt des badstugu medh hampa och andre huus gerådz Saaker, Anhölt Fördenskuld om någon hielp af Sochnen), 27 (Coadjutor Loci H:r Olaus Ilken lät 3:ie gången klanderlöst upbiuda Kaasens hemman i Åminne); KA mf. ES 2090 (ss 24) Maalahden käräjät 15.9.1702 s. 1137 (Predikanten H:r Oloff Ilken upsade uppå sin och sine med Arfwingars wägnar Kaasens Hemman ½ Mantahl, som hans Sahl: Swärmoder sig tillhandlat hafwer; williandes samma bårtsällia om sigh skulle anbiuda någon köpare, hwilket och publicerades); KA mf. ES 2090 (ss 25) Maalahden käräjät 18.3.1703 s. 409 (Köpe Contract ... Kaasens ½ Mantals Hemman i Malax Ytterby), 410 (Enkan hustru Karin Arenia tilltalte sin Swåger Erich Kaas angående sin Sahl: Mans resterande Arff), Vähänkyrön käräjät 14.9.1703 s. 839 (Isaach Ilckens ... Sahl: Antecessoris Matrimonii för detta Cappellanens her sammastädes H:r Caspari Alstadii 1949 resterande Capplans Ränttor); KA mf. ES 2092 (ss 28) Maalahden käräjät 4.8.1706 s. 420; KA mf. ES 2092 (ss 29) Maalahden käräjät 9.–10.10.1707 s. 994; KA mf. ES 2094 (ss 32) Maalahden käräjät 5.–6.9.1710 s. 572 (Widare angaf Kyrckioheerden [H:r Marthinus Rivelius] att Coadjutoris H:r Oluf Ilckens hustru med sin Fadersyster d: 18 Martii sidstl: som war d: första stora Böndagen, hafwa giort förargelse i Kyrckian in det de intet welat insläppa Landtmätarens Christopher Mörtz hustru i Kyrckio bäncken, uthan hafwer denne måst tigga sig bänck rum af andra); KA mf. ES 2035 (rr 19) Kalajoen käräjät 19.–20.1.1682 s. 81 (Lendzman Isaak Josepson Ilkca); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kalajoen käräjät 27.–28.8.1688 s. 191 (Lensman Isak Ilken ... sin Sahl: Swerfaders Olåff Sigfredssons gield book); KA mf. ES 2038 (rr 31) Kalajoen käräjät 11.–13.8.1694 s. 214 (Ländzman wähl:t Isaac Illken prætenderade på sin Swärmoders wägnar af fordom Cappellanens Sahl: H:r Carl Kallingz U71 Effterlefwerska dygdesamme Matrona hustru Anna Cronbeck 222 dahl:r kopp:r mynt), 218 (Inkom ländzman wähl:t Isaac Illken och betackade denne Rätt för skriffteligh meddelt Citation på Kyrkioheerden her sammastädes Ehrewyrdigh och wällärde H:r Carl Kallingh U326 angående någin oanständigh åtbörd emoot des Sahl: hustru Catharinam Lauræam ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 270 (LV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 348; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #426; S-E. Åström, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV (1949) s. 86 #426 (Lisäyksiä ja oikaisuja); E. Koskenvesa (julk.), Turun hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1690–1732. SSV 39 (1969–70) s. 143 #203. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 44; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 210; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2343R, 2641D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8664; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 183; J. Sarvela, Jaakko Ilkan suku. SSV 41 (1980) s. 114; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 155; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3585 (1715, hustru, mannen fången), 4719 (1716, hustru, mannen fången); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1264, 2483R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Ihlken. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=4086>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.