Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 11.11.1685 Adolf Hollender Adolphus Johannis, Viburgensis U434. Vht: Kymin kihlakunnan kruununvouti (1672–77), sittemmin ratsutilallinen Vehkalahden Vehkajärvellä Hans Hansson Hollender ja Eva Adolfsdotter Menschewer. Haminan pedagogion oppilas. Ylioppilas Uppsalassa 11.11.1685 Adolphus Hollander OBothniens. cum testim. Schol. Wakelaxensi in Nyland. — Viipurin triviaalikoulun apologista 1693. Jaakkiman kirkkoherra 1703. Joutui sodan aikana vangiksi Kerimäellä 1712. † vankeudessa Käkisalmella keväällä 1713.

Pso: Margareta Lindormi tämän 2. avioliitossa (elossa 1733).

Pson edell. aviomies: Jaakkiman kirkkoherra Fabian Nircko 2706 (yo 1679, † 1703).

Appi: Pyhtään kirkkoherra, FM Nils Lindormi 971 (yo (1653), † 1671).

Veli: Kurkijoen kirkkoherra Hans Hollender 2946 (yo 1681, † 1706).

Viittauksia: KA mf. ES 1802 (gg 27) Jaakkiman, Joukion ja Uukuniemen käräjät 8.–13.2.1709 f. 38 (Det inlefwererade Kyrckioheerden i Jachimawara Ehrewördige H:r Adolph Hollender ett Inventarium öfwer de ägor som under Jachimawara Prästegård af forno och gammalt skohla lydt och legat, sampt honom wed hans inträde blifwit till Inventerade, och beswärade sig högel:n, det Fält Auditeuren och Secreteraren Högachtad Laurentz Brodzenius 3216 samma ägor twert emoth samme Inventarium söker till Segelax Håffläger inkränckta och honom i så måtto præjudicera). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 217 (XLVI); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 298; Akademiska konsistoriets protokoll XX 1691–1694 (Uppsala 1976) s. 184 (27.6.1692, Studiosus Adolph Hollander OstroBothn. begärer testimonium; hwilket honom bewiljades). — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 329; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 262; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 155; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 102; L. Reenpää, Serlachiuksen suku (1981) s. 29; G. Luther, Släkten Hollender Ridder. Genos 63 (1992) s. 5.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Hollender. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U434>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.