Helsingin yliopisto

Tiedot

3.9.1679 Johan Rohianus Johannes Olai, Viburgensis 2764. Vht: Ruokolahden kirkkoherra Olof Rohianus U184 († 1673) ja N.N. Ylioppilas Turussa 3.9.1679 Rohianus Joh. Vib _ 143. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1679 d. 3. Septbr.] Johannes Rohianus Vib. — Tyrvään vt. kirkkoherra (Turun hiippak.) 1688. Viipurin luostarikirkon kappalainen (diakoni) 1690–93. Muolaan kappalainen (1696). † Muolaassa 1701.

Pso: N.N. (jäi leskeksi).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 161a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #155; KA mf. ES 1750 (cc 12) Piikkiön ja Kaarinan käräjät 29.2.–1.3.1684 f. 407 (Inläggiandes der hoos i Rätten Studiosorum Dnn: Johannis Rohiani och Nicolaj Tornebohms attest af d: 28 huius); KA mf. ES 1965 (nn 7) Tyrvään käräjät 14.–15.9.1688 s. 726 (Wördige och Wällärde H:r Johan Roianij begäran, katso 22), Tyrvään käräjät 18.–20.10.1688 s. 788 (På mintes nu Almogen på H:r Johan Rohjani begiäran, att dhe hafwa omwårdnat, så wähl om Kyrckio som Präste gårdz bygnat), Tyrvään käräjät 4.–7.2.1689 s. 967 (Kom nu för Rätta Wördige och Wällärde H:r Johannes Rohianus anhållandes, emädan han är sinnat begijfwa sig från denne församblingen, och sökia sig lägenheet annorstädes, att denne sochnens Inbyggiare wille berätta huru han så wähl utj Gudztienstens förrättande, som elliest i dageligit omgänge sig förhållit, och sedan Rätten deres wittnes måhl inhemptat honom då der om wille ett laga bewijs medhdeela, hwarföre opå tillfrågan, sade Nembden, iempte menige Tingzlaget, att H:r Rohianus som uthj Vice Pastoris Ställe warit ehn tijdh her i Sochnen, med waaksamheet, nychterheet, Sidugheet, högsta nijt och Gudeligh ijfwer, rent och purt Gudz heliga ord för sina Åhörare predikat, sampt Gudztiensten till alla sine deelar wähl förrättat, hafwandes iembwähl utj dageligit lefwerne sig så stält som ehn ährligh Prestman, den sine åhörare medh godt exempel föregåår, competerar och anståår, kan eij heller undertecknadt annat intyga, ähn i lijka måtto som Sochnefålket godt loford om dess förrättade Gudztienst, sampt gemene lefwerne honom gijfwa, hwilket nu actis publicis på begäran bleff incererat); KA mf. ES 1973 (nn 22) Tyrvään käräjät 1.–2.3.1705 f. 164 (dygdesamma Matronan Elisabeta Hassalenia ... hoos henne stående Pantter ... Een ammelerad Gullring af förra Cappellanen i Törfwis Sochn Sahl: H:r Johan Rohiano för 18 D:r K:r m:t ... dy blefwo alla åfwann:de Pantter nu första gången upbudne, deremot ingen klandrade); KA mf. ES 2004 (oo 6) Kerimäen käräjät 28.3.1688 s. 146 (Effter een liquiderat Räckningh, som här på tingh Bordet skedde, emellan Wällärde H:r Johan Rokiani Fullmächtige på dhen eena sijdan Kärande, och Probsten i Käromäkj Höghlärde Mag: Jacobus Ursinus 1559 Swarande, angåendhe een gårdz hyra uthi Wijborgh, som bem: Probst skall skyldigh wara, dömbdes Probsten Ursinus att betala 40 D:r K:m:t); KA mf. ES 1839 (jj 25) Ruokolahden käräjät 4.12.1686 s. 254 (Kyrkioherdens Sahl: H:r Oloff Rohians Arf:r ... bem:te Kyrkioherdes Sohn, H:r Johan Rohian); KA mf. ES 1839 (jj 26) Ruokolahden käräjät 20.–23.2.1688 s. 58 (katso 766); KA mf. ES 1840 (jj 28) Ruokolahden käräjät 21.–22.2.1693 s. 21 (Cappellanen i Wijborgz Sockn Wyrdige och Wähllärde H:r Jahan Rohjanus på dhen Omyndige Såhnens wägnar af Sahl: Kyrckioheerdens 1697 Arfwingar); KA mf. ES 1841 (jj 30) Muolaan käräjät 25.–27.2.1697 s. 75 (af Capellanen härsammastädes H:r Jah: Rohiano); KA mf. ES 1841 (jj 32) Muolaan käräjät 4.–7.8.1697 s. 4; KA mf. ES 1842 (jj 36) Muolaan käräjät 2.–3.6.1699 s. 216 (Dhet instälte sigh widh detta Tingh Stadz Fiscalen Wählachtadt Zacharias Krook uppå Kyrkioherdens uthi Biörköö, wördige och wählärde Petri Fabricii 2183 wägnar att uthföra den twist medh Cappellanen härstädes H:r Johan Rohjanus, som härflyter af någon qwarlembnadt Sädh uppå Cappellans bohlet Åjala och H:r Fabricius nu prætenderar), Muolaan käräjät 2.–4.11.1699 s. 329; KA mf. ES 1842 (jj 38) Muolaan käräjät 19.–21.2.1700 s. 56, Muolaan käräjät 17.–20.11.1700 s. 176 (Cappellanen H:r Johan Rohianus ... H:r Johans Systerssons Mons:r Johan Hanstenii kåst och underhåldh, katso 1697); KA mf. ES 1842 (jj 40) Muolaan käräjät 27.–28.5.1701 s. 106 (Capelanen af dhenne Sochnen H:r Joh: Rohianus är genom döden afgången, katso 4339), Muolaan käräjät 7.–8.10.1701 s. 117 (Förekom Coadjutoren wid Wijborgz Sochns Moder Kyrckia Wyrdige och Wähllärde H:r Hendrich Paulin U467, och oppwijste för Rätta een af Venerando Consitorio honom gif:n tillsäijelse skrifft af d: 31 Maii, att icke allenast få Predika Nåde Åhret för Fordoms Cappelanen här i Sochnen Sahl: H:r Johans Rohiani Enckia uthan och blif:a hulpen till Successionen effter bem:te Cappelanen der icke Enckian skulle medh någon till beställningh Capabel Man blif:a försårgdh); KA mf. ES 1842 (jj 41) Muolaan käräjät 19.–20.6.1702 s. 138 (Dhet hafwer Dn:s Ericus Hiqvinus [Käkisalmen kappalainen Erik Hiqvinus, † 1706. Vertaa (bb 12) Helsingin pitäjän käräjät 18.–19.8.1687 s. 63 ja 1.–3.3.1688 s. 50] föredragit Häradz Rätten, huru såssom han wore af dhet Högwördige Doom Capitlet remitteradh hijt till Sochnen att inhämpta Inwånarnes gådt finnande om dhe woro belåtne medh des Person, att kunna komma till Successionen effter framledne Capellanen H:r Johan Rohianum, hwarföre han icke allenast sigh i Församblingen, medh Predikande, och Gudz Tienstens administrerande infunnit, uthan och ehrbudit sigh att willia ächta Sahl: Rohiani Enckia, och effterlefwerska, Anhållandes fördenskull, dhet kunde Alt sådant nu widh dhetta Tingh för Nembden och Närwarande Tingzlaget blif:a proponerat, på dhet han, hwilcken berättar sigh allenast till den Ändan Reesan företagit, kunde bekomma något swahr, hwareffter han sigh kunde rätta ... så finna dhe bem:te H:r Erich Hiqvinum, om hwilckens Allmenne Lefwerne, dhe eij så noga ähre under kunnige, wara till bem:te Capellanens Beställningh till största dhelen Otienligh, Helst som han 1:o wore temel: Gammal, och innan någon tijdh blif:a så åldebruten, dhet han eij kunde wederbörl: skööta, och förrätta des beställningh, besynnerligast medh omreesande till siukas besöckningar etc:a uthj denne wijdlyfftige Sochnen, 2:o finnes han och wara mycket lågmält, så att dhe Långdt ifrån Predijkostohlen sittiande, eij kunna Nöiachtel:n hööra honom, 3:o befahrar Kyrckioherden H:r Aron Roselius 2179, som är af sigh något siukligh, och nu mehra eij så färdigh till des kraffter, som tillförenne, att Församblingen i genom dhet Capellanen wore äfwen Gammal och ofördig, märckel: komma att Lijda, 4:to Enckian och sig utlåtit att eij willia ingåå Gifftermåhl medh bem:te Hiqvino, der icke Sochnen Godwilligdt willia Vocera och Antaga honom till Capellan ... dhet kunde H:r Hendrich Paulinus U467, hwilcken Församblingen till förene för des Goda Lärdom, skickeligheet, och stilla sampt Nychtra Lefwerne Vocerat, och genom laga proposition, kallat till Successionen effter Sahl: Rohianum, der med af dhet Högwyrdige Doom Capitlet behugnadh, hwilcket alt sålunda blef ad notam tagit, och af Protocollet extraderat); KA mf. ES 1842 (jj 42) Muolaan käräjät 11.–12.2.1703 s. 58 (Widh detta påstående Tingh, förekom H:r Hindrich Asicanius 4311, framteendes een des Supliqve, som warit insinuerad uthj Ven: Consistorio, Hwaruthj han sigh Angif:t wara sinnat att försöria Sahl: Cappellanens Här j Måhla H:r Johan Rohiani Enckia, och att han dy måtte till Successionen wara Närmast). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 184 (XL); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 271, 298, 307, 399, 411, 418, 437; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 62 (I 23.2.1681 Vib.: "Ruijahnus [Rouhianus] absens"); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 22. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 47, 421; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 118.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Rohianus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2764>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.