Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 1.11.1636 Olof Kelhevius Olaus Marci, Botniensis U70. Talollisen poika Saloisten Pattijoen kylän Kelhälän talosta (Strandberg). Ylioppilas Uppsalassa 1.11.1636 Olaus Marci [Bothnienses]. — Raahen pitäjänapulainen. Kälviän kappalainen 1641, kirkkoherra 1674. † Kälviällä 1683.

Pso: Elin Henriksdotter (Carlander).

Poika: Kälviän kirkkoherra Henrik Kelhevius 2143 (yo 1671, † 1686).

Lanko: Lohtajan kappalainen Johan Carlander 1252 (yo 1658, † 1686).

Vävy: Kälviän kappalainen Matias Carlagius 1653 (yo 1663, † 1693).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 21.10.1675 f. 423 (Till Consistorium i Åboo om Kyrkeheerden i Kelfwio Församblingh ... den oenigheet som emellan Kelfwiå Försambling och Eder skall wara upkommen, förmedelst det I dem deres Capelan Olaum Marci till Kyrkoherde willen påträngia, dersom dee lijkwäll samteligen een annan nembl. Casparum Neostadium 1016 till Siälesörjare begära), 15.2.1688 f. 85 (Till Landzhöfd. Grass swar at Elin Hindersdotter eij får niuta Skattfrijheeten af hemmanet Simukulle ... frambledne Pastoris uti Kölfwerå Sockn Olof Maril Enkia Elin Hindersdotter); KA mf. ES 2026 (qq 1) Kälviän käräjät 22.8.1678 f. 105; KA mf. ES 2027 (qq 2) Kälviän käräjät 6.10.1679 s. 851 (Kyrkioheerden Wällärdhe H:r Olaus Marcj ... hans hemmans Simokala ägor); KA mf. ES 2027 (qq 3) Kälviän käräjät 2.9.1680 s. 148; KA mf. ES 2028 (rr 6) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 19.–20.2.1647 f. 240v (Her Olof Sacellan i Kälfwio inladhe een Supplication uthi Rätten beswärandes Sigh öfwer een Såldatz hustro Lijsa Pullmukainen och hennes Syster Sara Pullmukainen, i dett dee hafwa kommit honom i roop och Rychte, att han skulle häfdatt een bondes Pernu Påfwels Hustro Margetha Andersd:r i framledhne höst, I midler tijdh mannen war bårtha), Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 9.–10.6.1648 f. 334 (Her Oloff Sacellan i Kälfwio kärade till Anders Jönsson om ett lijtet engestycke under 4 Skrindor höö, huilken Anders undan det ödhes hemman till underpant hafft hafuer för 1 D: smååt M:tt som her Olof aff ödhe uptaget hafuer); KA mf. ES 2028 (rr 7) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 12.–13.3.1650 f. 3a; KA mf. ES 2029 (rr 7) Kalajoen käräjät 3.3.1651 f. 235 (Wällärdhe H:r Olof Sacellan uthi Kälfwio ... hans Sal:gh Swär Fadher H:r Hindrich Kyrkioherde uthi Jiå), 236v (Her Hindrichz Fordom Kyrkioherdens, uthi Jiå Sochen effterlefuerskans Fulmächtigh, Wällärde H:r Oloff Sacellan uthi Kälfuio Sochen, å sin Swärmodhers sampt medharfwingars wegnar); KA mf. ES 2029 (rr 8) Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 26.2.1653 f. 37v (een Testamentz Skrifft verificerat och underskrefuen af Kyrkioherden dersammastädz wördige och wällärde D:no Petro Johannis med Caplan wällärde H:r Olof Martij); KA mf. ES 2030 (rr 10) Kälviän käräjät 4.8.1658 f. 470v (H:r Oloff Simonis, Upsadhe för Rätta det Hemmanedt, som han nu Åboor Simmokala be:dh, för dess stora Skatt, och ringa ähor Skull, och detta effter hans begäran Således tagit ad notam); KA mf. ES 2031 (rr 11) Kälviän käräjät 15.6.1663 f. 320v (Bleff beslutit af Rätten att H:r Marthinus Peitsius (katso 2382) sampt Michell Matzsson och H:r Oloff Simonis niuta samfält och effter deres skatt som dee af ållder hafft och nutit hafwa, den quarn som dee nu wore i twist om utj Källwio belägen, Herr Mårthen williandes H:r Olof alldeles ifrå den ene 1/4 uthsluta, men effter såssom H:r Mårtens skifftes broder tillstodh och bekiände H:r Olai antecessor huars hemman Herr Olof nu åboor een fierde dehl der utj nutit, Altså dömdes och H:r Olof then eene fierdeelen på sätt och wijs som hans antecessor den 1/4 delhn för honom åtnutit att häfda och bruka, doch så att H:r Olof effter proportionen participerer medh dess skifftes bröder utj byggiandet), Kälviän käräjät 23.1.1664 f. 490 (Förekom Capplanen utj Kellwio Sochn D:nus Olaus Marci och beswärade sig öfwer een sin granne wällborne fru Görewäll Påsses Frällses bonde Johan Erichsson Hypä be:dh det han hafwer eenskylt sig tillägnadt ett hans Swedie Landh), Kälviän käräjät 28.7.1664 f. 554v (Företrädde D:nus Olaus Marci Predikant utj Kellwio försambling, och så nu som förledne 1663 åhrs Sommar Ting klageligest sig öfwer een H: N:s frw Görewäll Påsses frälses bonde Jöns Hypä beswärandes); KA mf. ES 2033 (rr 13) Kruunupyyn käräjät 16.–18.2.1674 f. 676 (Företrädde Johan Jönsson och Prætenderade upå Ett stycke Land Nissilä Kätho ben:dh som han för Ellofwa Åhr emoth 2 RD:r in Specie till Capl: H:r Olof försåldt hafwer, som Jacob Josephssons Häradzdohm af den 26. Januarij 1667. uthwijsar; hwilket land H:r Olof sedhermehra mästedehls till Åker hafwer upgiöra låthit), 676v (Matz Matzon och Michiel Lukasson i Kelfwiå Kärde till H:r Olof Marci om Säikula Åkerstycke under 2 Skarp T:r eller Tree godha Span Korns uthsädhe, Som deras förrige hemmans åboo, för än det Sönderdehltes, försålt till då warande Kyrkioherden Sahl: H:r Peer Johannis (katso 597) för 2 lijkstohl el:r 20 D:r Km:t hwilket land H:r Oloff af bem:te Kyrkioherdens Erfwingar sigh sedhermehra tillhandlat hafwer, Som Häradzdohmen af d: 27. Januarij 1659. Som och Lagmans dohmen aff d: 11. Augustj 1660. klarligen uthwijisar), 677, 681 (Företrädde Caplan Hederlig och Wähl:de H:r Olof Maci tillijka med borgaren Jacob Henrichsson Qwikant gifwandes tillkänna huruledhes dhe wille tillträda Martila Hemman, som Matz Matsson warit effterlåthit på Frijheet at uptaga ...); KA mf. ES 2033 (rr 14) Kälviän käräjät 23.3.1675 f. 117v (Wyrdige och wällärde H:r Oloff Marci Kyrckioheerden i Kiällfwiå kiärade till Matz Matzsson och Mickell Lukasson Martila, om Suickula åkerstycke á 2 Skarptunnors eller 3 Span Korns uthsäde), 11.–12.10.1675 f. 296v; KA mf. ES 2035 (rr 19) Kokkolan ja Kälviän käräjät 11.–13.1.1682 s. 26 (Kyrckioherden Wellerde H: Olaus Marci Kellevius), 27; KA mf. ES 2035 (rr 21) Kokkolan ja Kälviän käräjät 10.–12.1.1684 s. 21 (Peer Jönsson Pirckola skriffteligen Fulmähtigat af Sahl: Pastoris H:r Olofz Enckia, Hustro Elin Hinders dotter, at igen sökia aff Grels Olufzson Kankon een Stake Landh Engh på Iså Suo belägen, Simukala Cronohemman tillhörigt, der emot Grels inladhe j Rätten Häradzdomarens Hendrich Klufwensickz doom, aff d: 27 och 28 Januarij 1681 ...); KA mf. ES 2036 (rr 22) Kokkolan ja Kälviän käräjät 27.–29.8.1685 s. 250 (Margetha Hindrickzdotter ifrån Kälfwiå sökte ehrwinna ifrån Sahl: Kyrckioheerdens H:r Olåff Marci Enckia, hustro Elin Hindersdotter Simuckala Hemman, af 2/3 Mantahl. Hustro Elins Fullmächtige Christian Kröger Inladhe i Rätten för detta Sahl: Landzhöfdingens Wälb:ne H:r Erich Soopz breff, af d: 14 Septembr: Åhr 1645, Huar medh han bewijste Sahl: H:r Olåff Hemmanet af 3 Åhrs liggiande Ödesmåhl Uptagit ... och bewijste Simuckala Hemman wara Crono Jordh), 252; KA mf. ES 2038 (rr 30) Saloisten ja Siikajoen käräjät 17.–18.8.1693 s. 262 (Anders Hindersson Paukonen if:n Calajocki opwijste sin Fullmacht daterat d: 16 Augusti innewarande, berättandes dher effter, huru såsom Sahl: Johan Andersson Klåckares Fädernes och Mödernes Arf skall uthj des Faders Gårdh Kälhälä och Pattjocki Ännu innestå; Och såsom samptel: des Arfwingar nembl:n Sahl: Johans Änckia Caisa, Sonen Klåckaren uthj Calajocki Johan Johansson och Brodren Anders, döttrarna Caisa, Margetha och dheras Syster Susannas Man Henrich Påukola som effter henne medh ett Barn Lembnat, fast än och dhet effter hennes dödh äfwen aflijdit, och han Fullmechtigen sielf ber:de Anders Hindersson såsom äldsta dotters Walborgh Johansdotters Man, ähre nu i wärket begripar dhet samma lagl:n att uthfordra och een richtigheet öfwer allt erhålla, dy begiärade att och Rätten dhem dher till förhielpa wille; hwar emoth Jacob Jacobsson inlade een häredz Attest af d: 5 Martij 1668, hwar uthinnan förmäles: Att emedan Anders Markussons Son Johan Andersson warit mycket obstinat och olydigh emoth honom, så att han intet kunnat komma medh honom till rätta på hemmanet, uthan ifrån sigh skildt, hwarföre han sigh då för 12 åhr sedan antagit sigh Mågh ber:de Jacob Jacobsson till Sytingzsson att förestå des hemman sampt Ansa och sköta honom till des dödedagh, och dher effter låta honom heederl:n komma till grafwa; På hwilken Condition denne Anders Markusson tillsagdt ber:de sin Mågh Jacob effter des dödelige frånfälle wara närmast att niuta och behålla hemmanet medh hwadh effter honom Lembnas kunde; hwar öfwer Rätten allenast ett Laga Bewijs honom meddhelt, förmodandes han således dhem eij hafwa något fogh till sin prætention; Men ett sådant præjudicerligit Testamente pröfwade Nembden eij kunna hindra dhe öfrige Arfwingarne uthj sine Andhelars och rättigheeters åthniutande, uthan resolverades: Att Arfskiffte dher sammastädes förrättas skall); KA mf. ES 2039 (rr 32) Kalajoen käräjät 20.–21.2.1695 s. 221 (Alldenstundh Mattz Campenius eij kan disputera sin Obligation gifwen d: 12 Decemb: 1694 till Anders Kelhevius på femb dahl:r 24 öre K:m:t, Ty dömbdes han öfwanbemellte penningar straxt och uthan widare förhalande Kelhevio erläggia och betahla); KA mf. ES 2040 (rr 34) Kalajoen käräjät 16.–17.9.1697 s. 297 (Klåckaren här i Sochnen Johan Johanssonn ... har nu i höst tillträdt Josep Apulis 1/4 Mantals Skattehem:n i SöderCalajåkibyy); KA mf. ES 2041 (rr 36) Kalajoen käräjät 16.–19.9.1699 s. 1013 (Joseph Apulis 1/4 M:lls Bördehem:n som Kyrckioheerden här sammastädes Ehrewyrdige och wällärde H:r Abraham Falander 2167 sig tillhandlat blef nu första reesan klanderlööst opbiudit och oplyst), 1019 (Såssom Klåckaren här sammastädes Johan Johanss:n bewijste med ett kiöpebreef dat: d: 12 sidstl:ne Augusti som i Kyrckioheerdens Ehrewyrdige och wälärde H:r Abraham Falanders och Landtfiscalens wällb:de Bryniell Cygnells närwaru oprättat är, sig af Rådman i GambleCarleby wähl:t Erasmus Biörckman tillhandlat Saari Bördehemman i SöderCalajokibyy om ½ M:ll för 300 d:r k:m:t). — E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 18; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 385, 407; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 75; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 183. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 133, 135, 171.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Kelhevius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U70>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.