Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1675 Mårten Peitzius Martinus Henrici, Ostrobotniensis 2382. * noin 1655. Vht: Kälviän Ruotsalan kylän Peitson talollinen Henrik Persson († 1707) ja Elisabet Eliasdotter. Kasvatusisä ja isän setä: Kälviän kirkkoherra Martinus Michaelis Peitzius (yo Uppsalassa 24.10.1628, † 1674). Ylioppilas Uppsalassa 23.6.1671 Martinus Henrici Peïzius O:Bothniensis. Ylioppilas Turussa kl. 1675 Petzius Martin Ostrob _ 117. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1675] Martinus Peitzius. | Pastor deinde in Salo et Brahestad. obiit 1726. — Raahen kappalainen ja pedagogi 1683. Raahen ja Saloisten kirkkoherra 1695. Pakeni sotaa Ruotsiin 1714, oleskeli Ångermanlandissa (1717), Torsåkerissa (1718), Nordingråssa (1721), palasi virkaansa rauhanteon jälkeen. Sukututkija, Genealogia Sursillianan alkuunpanija piispa Jöns Terseruksen U15 ohella. † Raahessa 10.1.1727.

Pso: 1676 Elsa Gustafsdotter Rothenius († 1733).

Appi: Kokkolan postimestari, lainlukija Gustaf Rothenius 692 (yo (1649), † 1677).

Poika: ylioppilas Gustaf Peitzius 4285 (yo 1697, † 1698).

Poika: Kempeleen pitäjänapulainen Gabriel Peitzius 4566 (yo 1700, † 1752).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #240; KA valtakunnanregistratuura 18.8.1647 f. 281 (Collation för Her Mårten Peitzio opå Calajoki Försambling i Österbotn), 18.6.1695 f. 316 (Kyrkioherde fulmackt för Martinus Peitzius at wara Pastor uti Österbottn och Brahestads församling ... Kyrkioherde Embetet uti Brahestads försambling i Österbottn igenom Magister Petri Portini 2114 befordran till Pyhäjoki är kommit at blifwa vacant och ledigt), 12.12.1695 f. 742 (Til Cammar Collegium om 12 tunnors spannemål indragande för Kyrckioheerden i Brahestad), 26.5.1696 f. 294 (Till Biskopen och Consistorium i Åbo om Sahlo Sockens delning ... [Brefwet är afbrutet och öfwerkorsat]), 17.9.1696 f. 500 (Till landzhöfdingen Ehrenschöld om Brahestadz Pastoratz wederlags Spanmåhls indragande); KA mf. ES 2028 (rr 6) Kokkolan ylim. käräjät 29.1.1648 f. 312 (Då ransakades och förhördes effter Höghährwördiga Biskåpens och Capituli begäran om det lägers måleth Regementz Predikanten her Mårthen Peitzå tillägges at hafua begångit 1640 förr än han medh Krijgzfålcket Uthreeste medh een löskåna be:dt Lijsa Olofz dotter effter som hon barnet det hon födt hafuer på honom bekenner ... Herr Peer Kyrkioheerden i Kälfwio bekänner i lijka måttå at Barnet ähr på her Mårthen Christnat, hon det tallat altijdh hafft, och her Mårtens egen moor enär han hade kommit till hänne då hon frågat honom, huru det skulle blifua medh her Mårthen effter han hadhe bedrifuet lönskelege och nu war uthe i Fällt; då han swarat, det kan nu wäll så gå sijns korss effter han nu stoort beswär uthe lijdha måste; men der han wore hemma då kunde han wäll blifua priverat till een tijdh, eliest kunde man ingen förnimma warit barne fadren annan ähn her Mårthen ... herr Mårthen der till framgeent neekar), Kokkolan käräjät 9.6.1648 f. 312v, Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 3.–4.2.1649 f. 397 (katso 597); KA mf. ES 2028 (rr 7) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 12.–13.3.1650 f. 4v (Her Morthen i Kelfwio); KA mf. ES 2029 (rr 7) Kokkolan käräjät 6.–7.8.1651 f. 333 (Erich Peerson i Kelfuio kärade till H:r Mårthen Peitzium ib:m dett han hadhe blifuit hans Sall: Syster skylligh på Hemmanetz wärdhe det han af henne köpt haff:r N: 22 D:r 16 ör K:r M:tt), Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 20.–21.8.1652 f. 544 (Her Mårten Peitza ifrån Kälfuiä Kärade till Mårten Kuliå dhet han besitter Erich Jönssons Hemman i Neder wetill och be:te Erich hade warit honom Skyldigh 9 D:r som han hade resterat till att betala till Her Mårten af Boskapz Mantals Peningars Ulbördh han händerna emillan haft hafuer), 544v; KA mf. ES 2029 (rr 8) Kälviän käräjät 27.2.1654 f. 226 (Emedan såsom Påål Peerson Perno hafuer af hastigt modhe Touscherat wällärde her Mårthens i Kelwio hustro Karin Peers dåtter till hennes ähra), 226; KA mf. ES 2031 (rr 11) Kälviän käräjät 15.6.1663 f. 320v (Bleff beslutit af Rätten att H:r Marthinus Peitsius sampt Michell Matzsson och H:r Oloff Simonis U70 niuta samfält och effter deres skatt som dee af ållder hafft och nutit hafwa, den quarn som dee nu wore i twist om utj Källwio belägen); KA mf. ES 2033 (rr 13) Kälviän käräjät 27.–28.7.1674 f. 791v (Lars Andersson i Gl: Carlby fullmehtigat af begge bröderne Johan och Daniel Larssöner, prætenderade nu upå Arf till Kyrckioheerdens Sal: H:r Martini Peitzij Enckia dygdesamme Hustro Brita Måns d:r, Och refererade Lars Saaken såledhes at H:r Mårten, som Nästledhen Martij medh döden afgick, warit Tweegifft, och den förra Hustron Karin Larsd:r warit Johans och Daniels Faahrsyster, Medh hwilcken H:r Mårten icke mehra än med den seenare Hustron, lemnat effter sigh något barn, Och dy förmente Lars desse begge Johan och Daniel wara närmast komma at Erfwa framledne hustru Karin, Hellst emedan Peitzius icke skall afwitrat Barn som då Omyndige warit, för än han inträdde i annat giffte medh hustro Brita; Hwilcken nu war lagligen stämbdh, Men Comparerade icke, dy fälltes hon till sine 3 m:r); KA mf. ES 2033 (rr 14) Kälviän käräjät 23.3.1675 f. 119v (Då kom för Rätta fordom Pastoris i Kelfwio Sal: H:r Martini Peitzij effterlåtne Enckians Gudhfruchtige Hustru Brita Måns dotters Gammals (katso 54) fullmechtige Wel:t Anders Kalm, præsenterandes een Förlijkningz skrifft, emellan sigh och sijn Sahl: Mans H:r Kyrckieheerdens Erfwingar, Oprettat och Underskrifwen d: 30 Maij 1674 ...), 120 (Lars Andersson fullmechtigat af Johan och Daniel Lars Söner beggie bröder och borgare i Gamble Carlleby Stadh, kärade till Kyrckeheerdens Sahl: H:r Mårthen Peitzij Enckia, dygdesamme h: Brita Måns dotter Gammall, om Något Arff), Kälviän käräjät 11.–12.10.1675 f. 294v (Johan och Daniel Larssöner ... Sal: Karin Larssdotter som hafwer warit desse brödhers Faders Syster och är åhr 1662 dödh blefwen, Jämwähl fordrade Lars oppå edt Sölfstoop, som effter desse bröders faar Syster h: Maria, hooss Enckian skall innestå ... att dhesse 200 D:r richtigdt betaalte delss samma åhr som Testamente giordes [1662] till hust: Karin Larsdotters Moder Ragnill Olofsdotter, som då lefde och war Rätta Arfwinge, effter sin dotter, deels effter Ragnels dödh af hennes Barn äre Opburne, i Synnerheet af Michell Erichsson d: 21 Jan: 1664 143 Dal:r Kopp:r M:t effter qvittens, som till Ragnils begrafnings omkostnad anlagde ähre, desse prætenderade bröders egen Modher Anna Christophers dotter effter qvittens aff d: 4 Jan: 1664 bekommit 13 D:r K: M:t, hennes Swåger Johan Berdtillsson effter qvittens 10 D:r så att Kallmen medh Inlagde qvittenser och Specification bewijste desse 200 D:r öfwer och icke under aff Sahl: Kyrkeheerden erlagde wara ... desse bröders Faar Systers Man Johan Berdtillsson, hwilken Kyrckieheerden åhr 1665 d: 30 Jan: om sijn Arffz prætention hafwer Laghsökt ... desse Johan och Daniel Lars Söner warit Myndige medhan Kyrckeheerden Sahl: H:r Mårten sielf lefde, hwilcken först för 1½ åhr sedhan dödh bleff, Men hooss honom intet giordt någon ansökningh ... Beggie Parter Appellerade), 299v (Sahl: Kyrckieheerdens H:r Mårten Peitzij Effterlåtne Encka Gudhfruchtige och dygdesamme hustro Brijta Månssdåtter Gammall, lät insinuera genom Rådhman Wäl:t Anders Kalm ett Testamente, som hon till sijn Sahl: Mans broders Sona Son D:m Martinum Peitzium giordt och uthfäst hafwer, Lydande Ordh ifrån Ordh som föllier: ... wij een godh tijdh uthi Wårt Echtenskap lefde, och icke något Barn eller Lijffzfrucht af Gudh Altzmechtigh bekommo; Altså uthi Sal: Mans Lijfztijdh antogo een Ungh Persohn min Sahl: K: Mans broders Sona Son, Martinum Peitzium hwilcken wij för wårt Barn hållit i Scholan, Sampt till andra Studier här till dagz. Och jagh nu i betrachtande min Sal: K: Mans Ordh, att Jagh honom få här effter som här till wille hålla för mitt Barn och ålderdooms tröst ... Datum Kiälfwio d: 2 Octobr: A:o 1675); KA mf. ES 2034 (rr 18) Kokkolan ja Kälviän käräjät 21.–23.3.1681 s. 419 (H:r Mårthen Peitzius); KA mf. ES 2035 (rr 19) Kokkolan ja Kälviän käräjät 11.–13.1.1682 s. 29 (föregifwes att Wellerde H:r Mårthen Peitzius samma engh under Bengtilä hemman wunnit haf:r); KA mf. ES 2036 (rr 23) Kruunupyyn, Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–9.9.1686 s. 534 (Rådhmannen W:tt Anders Jönsson å Sahl: Pastoris i Kelfwjå H:r Martinj Peitzii Enkias dygdesamma Brijta Gammals wägnar, föredrogh Rätten, huruledhes hoon nu mehra eij förmåhr besittia sitt 3/4 Mant:ll börde hemman, förmedelst dess långlige Enckie Stånd hoon sutit uthj; och dher af förorsakadhe Fattighdohm, Uthan Nödgas dhet bortsällia, hembiudhandes ty näste Frändom, dher någon funnes som mehrbe:te Hemman sigh tilhandla wille. Och wore nu ingen af Slechten som sigh dher till Läth förmärckia), 548 (Thomas Peitzius); KA mf. ES 2036 (rr 24) Kokkolan, Kruunupyyn ja Kälviän käräjät 17.–20.9.1687 s. 545 (Hendrich Pehrsson Peitzå i Ruådzala); KA mf. ES 2037 (rr 25) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 3.–4.9.1688 s. 207 (Matz Nilsson Corporalens Matz Erichssons Eldre Broder Son, framkom med berettelse huru Sahl: Kyrkioherdens Enkia hustru Brijta Gammal, wore sinnadt förselja Bengtilä hemman som deres förfäder för 40 och Någre åhr sedan åbodt hade, begierandes såssom bördeman wara nermast att få det inbörda och lösa fram för någon ander, Enkian war nu eij tillstädes effter hon sagt hemmanet ifrån sig åth sin Systers Mågh H:r Mårten i Brahestadh, emedan hon åldrig och Barnlös eij mehra kan förestå något hemman, och som H:r Mårthen eij war stemder, togz parternes begieran ad Notam med underrettelse att sökia fram för någon Ander accordera med wederböranderne), 209 (Hindrich Persson Peitzå i Kelfwio, giorde Retten witterligit huru han wore sinnadt att instengia ner wedh sin gamble Engh, Harjsuo belegen, en Måsa honni Suå pä benemd, effter som förbenembde gamble Engen förwalnas och med gres wext aldehles aftager, och han dess utan under sitt ½ Mant:ls Skatt ringa Engz bohl hade, anhållandes dedh Rätten wille förfråga om Någon honom sådant skulle wilja förmena och förhindra, hwar till Nemden och Nerwarande Tingzlaget swarade det wara Hendrichz egen utmark och landa ingen till meen); KA mf. ES 2037 (rr 27) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 2.–4.1.1690 s. 11 (Ehrewyrdige Kyrckioheerden i Kiälfwiå H:r Erich Essevius 2703 Leeth nu förste gångan Oplysa dedh Kiöp hans Ehrew:t hade slutit medh Sahl: Pastoris H:r Mårthen Peitzi Enckia åm Bertila 2/3 Mantals hemman, då fuller Rådman Hindrich Snabb (katso 3272) fram steegh Lijka som medh Klander Emoth detta Kiöph, hwilcket Rätten eij kunde gilla, Effter han eij war i något skyllskap medh Sahl: Kyrckioheerden Peitzo dhen hemmanet oklandrat för Snabben i många Åhr rohligen Possiderat), Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 15.–16.9.1690 s. 217 (Bängtila 2/3 Mantals hemman); KA mf. ES 2037 (rr 28) Kokkolan ja Kälviän käräjät 12.–13.1.1691 s. 24 (Borgmestaren i Gamble Carleby Welb:de Jacob Wilstadius 2716 inskickade i Rätten een skriffteligh protest å sin hustrus wegnar Emot det Kiöp hustru Brijta Gammal ingådt medh Kyrckioheerden i Kelfwio Ehrewördige H:r Erich Essevius om Bengtilä 2/3 Mantals hemman, wehlandes H:r Borgmestaren såssom Nermare bördtagen effter 6 Cap:ll J: B: L: L: till bem:te hemman effter undfångit instrument om Köpetz quanto H:r Erich Oplyffta och Betahlningen honom tillställa, uthaf H:r Borgmestarens protest gafz H:r Erich part till Förklaringz, hwilcken medh skrifftel: deduction inkom, och moverade det Bengtila hemman 1:o Ähr hustru Brijtas Aflinge hemman medelst det henne är af dess Sahl: Man till Mårgongåfwa gifwit och 2:o henne samma hemman genom Fränders och Swågrars samtyckio /: det hon och elliest hafft macht att försällja :/ såldt, Lijckmetigt 9 Cap:ll i J: B: L: L:), Saloisten käräjät 26.–27.1.1691 s. 42 (H:r Borgmest:n welb:de Henrich Cortte 1793 Opdrogh Michell Hansson Martilas ½ Mantals Crono Jordh till Caplans bohl åth Swågren H:r Mårthen Peitzius, Och deremot begerte H:r Borgmest: på sin Löhn Engzholmen); KA mf. ES 2038 (rr 29) Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–9.1.1692 s. 27 (Borgaren Thomas Pehrsson Peitzio inlade Nämbdemans Olof Nilssons ifrån Kälfwio Obligation); KA mf. ES 2039 (rr 33) Saloisten ja Siikajoen käräjät 25.–26.8.1696 s. 178 (Kyrkioheerden i Salå Sochn Ehrewyrdig och wällärde H:r Mårthen Peitzius berättade, huru såssom honom den tijden han warit Cappellan här sammastädes af höga Öfwerheeten warit förundt diecknepenningarne här i Salå och Sijkajåki Sochnar emot den tiänst och Opwachtningh han hafft wed denne Stadz Skola uthj ungdomens information och underwijssningh, men såssom samma medell lämbnatz hoos Allmogen inneståendes, och dhe denne sin skylldigheet sigh sielfwa welat påminna, dy näst een opwijst längdh der öfwer af d: 26 innewarande hujus, anhöllt han icke allenast der till, uthan och till det han sedermera, jämte dess Collega Cappellanen i ber:de Salå Sochn wyrdig och wällärde H:r Samuel Antilius U348 i lijka måtto för åtskillige Åhr, effter den der öfwer särdeles ingifne rest längd haar att fordra), Kokkolan ja Kälviän käräjät 16.–17.9.1696 s. 288 (Bårgarens Thomæ Peitzi hustru Brijta Simons dotter); KA mf. ES 2040 (rr 35) Saloisten ja Siikajoen käräjät 30.8.–1.9.1698 s. 898 (Framträdde Kyrckioheerden wed Salå Försambling Ehrewyrdige och Högwällärde H:r Mårthen Peitzius föredragandes Rätten huruledes han så wähl för sitt huushåld, som Boskap lijdit stoor brist på wattn, i synnerheet winter tijden, hwarföre han anhöllt att emedan på Prästegården een god lägenheet finnes till een Bruns opgräfwande som der sammastedes tillförenne warit, men sedermera förfallit, Soknemännerne i dess Försambling honom häruthinnan wille behielpelige wara, hwilcka frijwilleligen uthleto sig det wed giörligaste tillfälle willia wärckställa); KA mf. ES 2040 (rr 36) Kokkolan ja Kälviän käräjät 7.–10.1.1699 s. 52 (Sahl: Michell Sigfredsson Peittzos Erfwingar); KA mf. ES 2041 (rr 37) Saloisten ja Siikajoen käräjät 8.–12.9.1700 s. 907; KA mf. ES 2042 (rr 38) Saloisten ja Siikajoen käräjät 10.–13.9.1701 s. 737, 744; KA mf. ES 2043 (rr 41) Saloisten ja Siikajoen käräjät 8.–13.9.1704 s. 1174, 1177; KA mf. ES 2044 (rr 42) Saloisten ja Siikajoen käräjät 14.–17.2.1705 s. 247. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 151 (XXXV); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 214; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 381; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #240; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 66 (30.5.1674, Bewiljades Zachariæ Colliandro Wexionensi, Jonæ Wijkman OGotho, Martino Petio Finnoni testimonium). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 168, 169, 171; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2651D, 4060D; R. Halme, Pappien pako seurakunnistaan suuren Pohjan sodan aikana 1704–1716. SKHSV 54–57 (1968) s. 151; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8743; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 205; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #7508 (1717), 7798 (1718, "Gabriel Peitzius"), 8083 (1721).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Mårten Peitzius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2382>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.