Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 25.8.1637 Johan Pacchalenius Johannes Matthiæ, Finno U86. Vht: Karkun Suoniemen Pakkalan isäntä Matts Andersson ja N.N. Ylioppilas Uppsalassa 25.8.1637 Johannes Matthæus Finno. — Kangasalan kappalainen (1643). † 1655.

Pso: Brita Hansdotter (Johansdotter) tämän 2. avioliitossa († 1668).

Serkku: Kiskon kirkkoherra Tomas Pacchalenius U68 († 1679).

Poikapuoli: Sauvon kappalainen Johan Kollanius 75 (yo 1640, † 1667).

Viittauksia: KA mf. ES 1963 (nn 4) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–19.8.1648 f. 437 (Arfwingar, som ähre Hederligh och wellerde herr Johan Mathiæ Capplan i Cangasala ..., katso 766); KA mf. ES 2000 (nn 62) Kangasalan käräjät 5.–6.2.1658 f. 285 (Uplystes tridie gångån Caplans Saligh Her Johans hemman j Soroila, det Majoren Wälb: Anders Rundell 118 hafuer för 210 D:r S:r M:t och Eett tröije wärcke till Wänne gåffwa, af hans Enckia H: Brita Hansdåtter (katso 75) bördzrätten till sigh köpt och afhandlat, doch ingen der upå klandrade), Kangasalan ja Oriveden käräjät 16.–17.2.1659 f. 333v (Köpebref af dato den 29 Aug: 1656 Angåande eett Hemman i Sorolaby), Tyrvään käräjät 31.10.–2.11.1659 f. 436v (at liquidera emillan Erich Bertillsson i Cajanoja af Birckala Sochn och Caplans Sal: H:r Johans Enckia H: Brita Johansdotter i Ihattula, om Rootepeningar som hon till honom schall schyldigh wara). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 11 (1655. D:nus Johannes M. verbi divini minister in Cangasala diem ultimum clausit); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 88; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 78; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 145 (19.6.1638, Berättade tå Rector, honom wara förekommit at desse studenter Johannes Matthiæ och Elias Stephani 5, Tawastenses, haffua trätt och slagitz sin emillan. Tå berättade Johannes at när Elias haffuer medh ord öffuerfallit hans wärdinna, tå slogh han til Eliam, och goffuo hwar andra blåde öghon, och strax effter förlijktz sin emillan. Omsider war præsentium meningh, at förb:de studenter för den förargelse och slagzmål the hafua giordt uthi mångas åsyyn, skole böta hwar thera 6. mk. huitmynt. Och der hos finge höra ord der före att the som landzmän och studenter äro, skole sigh så otilbörligen förehålla, och sidst förmantes til höffligheet och deras stånd tienligit omgenge medh folk). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 270; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2034D (1654, Johannes Matt. Pacchalenius), 2825D (1651, Johannes M. Pacchalenius); A. Oja, Pacchalenius-suvun alkupolvet. Genos 41 (1970) s. 49; S. Perälä, Karkun Kollanius-suvun varhaispolvet. Genos 75 (2004) s. 77.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Pacchalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U86>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.