Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1640 Johan Kollanius Johannes Abrahami, Karckuensis 75. Vht: Karkun kappalainen Abraham (Abrahamus Matthiæ, † ~1637) ja Brita Hansdotter tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1640 Abrahami Johannes _ 5. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1640/41] Johannes Abrahami Carckuensis | Sacell. in Sagu. — Sauvon kappalainen 1651. ‡ Sauvossa 6.10.1667.

Pso: Margareta (elossa 1668).

Isäpuoli: Kangasalan kappalainen Johan Pacchalenius U86 († 1655).

Veli: Karjalan alilaamanni, FM Abraham Kollanius 114 (yo 1640, † 1667).

Poika: rykmentinpastori Johan Collanius 1508 (yo 1661/62, † 1678).

Poika: Karkun pitäjänkirjuri, majoitusmestari Matias Collanius 1509 (yo 1661/62, † 1717).

Poika: Abraham Collanius 1510 (yo 1661/62).

Sisarenpoika: Johan Wessell 1918 (yo 1667, † 1668).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 1a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #18; KA mf. ES 1963 (nn 4) Karkun käräjät 20.–21.11.1643 f. 34v (Kyrckioherdens Sal: H:r Matzses Ärfuingar), Hämeenkyrön käräjät 5.–6.3.1647 f. 324 (Oplystes 2 gångon lagligen Osara hemman som Jören Tuback ähr sinnat ifrån sig skääla och sellia, hwartil fordom Befallningzman Grells Æskillsson opå Corporalens Jacob Israellssons [Wessel] wegnar och Hans Hansons [Svarthafra, vertaa 2611] wegnar swarade at dee wore sinnade, såsom dess rätta byrdemän och Ärfwingar på begges deras hustrurs wägnar, be:te Osara hemman inlösa, Och så wijda be:te deras Fullmechtige nu derpå omtaal och inspråk giorde), Karkun käräjät 8.–9.3.1647 f. 328 (Hwadh mehra widkommer Arfwola hemman i Carckuby Under 2½ öres Skat huilcket deres Faders kiöpe godz ähr och Mester Abraham för dess laga werderingh will skiuta opå samptlige sijne Syskon och så myket för Kollaises hemmans werde, för dem förminska; Så emedhan det ähr bewijsliget, at i håldne byte, her Johan Kollanius hafwer samma hemman opå sin enskylte ahnpart taget ...), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 18.–19.8.1648 f. 437 (Osara ... dess sambtliga Arfwingar, som ähre Hederligh och wellerde herr Johan Mathiæ Capplan i Cangasala, Så och Erich Eskellsson i Kyiala huilcka ähre mehrbe:te Jören Tubacks hustrus förre Mans framleden Johan Hanssons Systrars Män ... hwardera Syster Margretas och Britas deell, katso 766); KA mf. ES 2000 (nn 62) Kangasalan käräjät 5.–6.2.1658 f. 285 (Uplystes tridie gångån Caplans Saligh Her Johans U86 hemman j Soroila, det Majoren Wälb: Anders Rundell hafuer för 210 D:r S:r M:t och Eett tröije wärcke till Wänne gåffwa, af hans Enckia H: Brita Hansdåtter bördzrätten till sigh köpt och afhandlat, doch ingen der upå klandrade), Tyrvään käräjät 31.10.–2.11.1659 f. 436v (at liquidera emillan Erich Bertillsson i Cajanoja af Birckala Sochn och Caplans Sal: H:r Johans Enckia H: Brita Johansdotter i Ihattula, om Rootepeningar som hon till honom schall schyldigh wara), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 19.–21.2.1666 f. 909v (berättatt, som skulle Jören Tåbak j Muotilla, för 3 åhr sedhann, uthi sin Hustrus Walborg Larsdotters lijfztijdh hafft legersmåhll med Een Pijga, Britha Sigfredzdotter j Karhia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 6 (I); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 189; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #18. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 93; S. Perälä, Karkun Kollanius-suvun varhaispolvet. Genos 75 (2004) s. 78.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Kollanius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=75>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.