Helsingin yliopisto

Tiedot

1654/55 Zachris Stachaeus (myös Staake) Zacharias Zachariæ, Nylandus 1046. Vht: Pernajan kirkkoherra Zachris Stachaeus (Zacharias Johannis, kotoisin Värmlannista, † 1681) ja hänen 1. puolisonsa N.N. Ylioppilas Turussa 1654/55 Stachæus Zach [Zachariæ _ 51]. Oraatio 9.3.1656. — Kyminkartanon vuokraaja (1665).

Veli: rykmentinpastori Olof Stachaeus 1047 (yo 1654/55).

Veli: Jakob Stachaeus 1753 (yo 1665).

Veli: Porvoon kirkkoherra, FM Lars Stachaeus 2699 (yo 1679, † 1696).

Lanko: Porvoon pormestari, lainlukija Johan Plagman 446 (yo 1644/45, † ~1683).

Lanko: Pernajan kappalainen Johan Collinus 638 (yo (1648), † 1676).

Lanko: Pernajan kirkkoherra Petter Serlachius 2320 (yo 1674, † 1738).

Lanko: Porvoon pormestari Jakob Wickmannus, myöh. Wijkman 2683 (yo 1678/79, † 1728).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 179a; KA valtakunnanregistratuura 28.9.1641 f. 181 (Collation för Her Zacharia Johannis [för detta Kyrkioheerde vthi Kumblinge Sochn] att wara Kyrkioheerde vthi Pernow Sochn i Finlandh), 4.10.1647 f. 325 (Öpet breef för Her Zacharia Stachæo, att niuta Härckäpäby vnder en Rosstienst etc.), 6.7.1655 f. 224 (Confirmation för Kyrkioheerden i Pernaw i Nylandh Zacharias Stachæus på 2 hemman ... dhe trenne hemman Härckåpåby i Skärigården uthi be:de Pernau Sochn belägne om een Skatt och halfannan al:r Jordh, som honom för dette och de dato Stockholm den 4 Octob. 1647 ähre efterlåtne, för een Rustienst, dhem och så här efter för en Rustning sampt uthen Rottering och vthskrifning at niuta och behålla för sig och sijne barn så länge han och dhe een laaghgill Rusttienst till Oss och Chronan dherföre præstera), 17.7.1662 f. 277 (Till Cammaren för Kyrkioherden i Pernå Sochn uthi Nylandh H. Zacharia Stakæo om Skonsmåhl för Extra ordinarie Krigshiälpernes restantier), 14.9.1665 f. 221 (Frijheet på Taxan för H:r Zacharia Stachæo vthi sin Lijfztijdh), 8.6.1681 f. 440 (Confirmation för Petro Serlachio 2320 på Pastoratet Perno i Nylandh ... uthi Framledne H:r Zachariæ Stachæi stelle); KA mf. ES 3233 (Åland 5) Kumlingen käräjät 8.11.1641 s. 47 (Wällärde Dn: Zacharias pastor kom för Rätta, och lät första gången opbiuda ett Heman liggiandes i Cumblingaby Som Markus Sigfridzson tillförende hafwer possiderat), Kumlingen käräjät 3.7.1643 s. 119 (D:nus Zacharias fordom Pastor lät nu tridie ressan oppbiudha ett Skatte hemman i Cumblinge by), 119 (deras gamble Kyrkioheerde wällärde H: Zacharias), 120; KA mf. ES 1719 (bb 3) Pernajan käräjät 25.2.1643 f. 213 (Kyrckeherden H: Zacharias ... sin Syster Sån Johannes Georgj ... på Ressan ått Swerige); KA mf. ES 1720 (bb 6) Pernajan ja Myrskylän käräjät 26.–27.2.1664 f. 6 (Oplystes 1 gången dett bythes breff af den 19 Januarij 1654, som Uthaf Kyrckieheerden her Zacharia Stachæo ähr oprättadt worden, Angående hans barn af förste Kullan, som ähre hustro Anna, Catharina, Gertrudh, Maria, Zacharias, Olaus, Elizabetha och Birgitta, Innehållandes Uthi een Summa 1000 D:r K:r m:t som dem alle samptlige till Arfz fallit ähr), 7 (Testamente ... Innehållandes 1 Ryttare hemman i Härkäpä), Pernajan ja Myrskylän käräjät 25.–27.10.1664 f. 54; KA mf. ES 1784 (ee 8) Pernajan ja Myrskylän käräjät 13.–14.3.1665 f. 742v; KA mf. ES 1720 (bb 6) Pernajan ja Myrskylän käräjät 16.–17.11.1666 f. 47 (Prousten Wyrdige Her Zacharias Stachæus); KA mf. ES 1720 (bb 7) Pernajan käräjät 8.–9.2.1667 f. 16, Pernajan ja Myrskylän käräjät 13.–14.2.1668 f. 4, Pernajan ja Myrskylän käräjät 5.–6.6.1668 f. 32v (Härkäpä); KA mf. ES 1721 (bb 10) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 15.–17.8.1681 f. 77 (Inlade Probstkan och dygdesamme hustru Catharina Ruth, sin Sahl:e mans fordom Probstens och Kyrkioherdens her i Perno Försambling H:r Zachariæ Stachæi skrifteligen oprettade disposition Dat: Perno Prestegårdh d: 10 Junij 1678, huar medh hon låter förnimma huruledes hon sine barns fäderne, som hon medh förrige hustru aflat, wil afwitrat hafua, och förordnar så näruarande dotter Elisabethæ Stacheæ Sex Hundrade D:r Kåp:r M:t i ett för alt, för hela hennes fädernes arf ... altså ähr och den samma af hennes egen man Bårgmest: Wehl:t Johan Plaghman godhwilleligen underskrefuen, som och dhe flere hennes medharfuingar, undantagandes Systren Gertrudh); KA mf. ES 1722 (bb 10) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 20.3.1683 s. 51, 52; KA mf. ES 1725 (bb 19) Pernajan, Myrskylän ja Lapinjärven käräjät 27.–28.6.1698 s. 96 (Insteltte sigh för Rätta een Capelans [Pernajan kappalainen Henricus Martini Skägg] Enckia, Ehreborne och Gudhfruchtige hustru Brjta Stachæa, gifwandes tillkenna, huruledes hennes Son Gustaf Hindersson Skägg för tu åhr sedan öfwerrest till Stockholm, och derest i den låfl: Skräddare läran sigh begifwit, men som Handtwerkz Skråordningh, egentteligen ährfordrar, att för än han antagas, ett Laga noga undersökiande om hans födelsse och lefwerne ifrån den ortten han härkommen ähr ... Så alldenstundh det icke allenast Nembden, utan och närwarande Tingzlaget, efter noga förhör, intyga wiste, att åfwannembde Gustaf ähr åhr 1684 här i Bårgo Lähn, Perno Sochn och Kyrckby, af ährligh och Christelige Föräldrar född, Fadren war Capelan här sammestädes, nu mehra Sahl: H:r Henrich Skägg, Modren åfwannembde Ehreborne och Gudhfruchtige hustru Brjta Stachæa. Lapsen kummien joukossa mainitaan mm. Gudfruchtigh hustru Anna Catharina Stachæa); KA mf. ES 1814 (ii 2) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 25.–26.5.1665 f. 18v (Peer Fredrichzsson i stoora Cupis framkom och beswäradhe sig öfwer Mons:r Zacharias Staake hwilken hanss Ryttare häst af hans Ryttare Anders Ehrsson alldeles moth hanss samtyckie, willia och wetskap har sig tillhandlatt ... altfördy ehrkenner Rätten att Mons:r Zacharias Staake restituerar Peer Fredrichsson sin häst Jämpt grodhen och gillen igen som han honom af Ryttaren tagit hafwer. Och för dett hästen uthj 11 wekors tijdh för Fredrichzson bårta warit och Staken dhen all dhen tijdh bruukatt på Reessan till Est- och Ingermanlandh beetala Fredrichzsson 4 D:r S:r M:tt), 20 (Yterligare pålägges Ryttmästaren Welb: Reinholt Johan Won Hagen att swara nest kommandhe Ting till det Mons:r Zacharias Staake om Kymmenegårdz arrende kan honom hafwa att tilltala); KA mf. ES 1815 (ii 5) Pyhtään ja Lapinjärven käräjät 9.–10.2.1685 f. 322 (Förekom Sahl: Probstens Enckia i Perno dygdesamma Matrona Catharina Ruuth, beswärandes sigh öfwer Arendat: Wälb:de Jören Starck, att ehuruwähl han 1682 den 22 Augustij med hennes då den tijden warande skeppare Per Jönsson Staake contraherat, att befrachta hennes skuta till Stockholm ...); KA mf. ES 1838 (jj 19) Jääsken käräjät 16.–18.3.1674 s. 13 (Capit:s Manhafftig Jochim Tichlers Hustro Anna Zachariæ dotter); KA mf. ES 1838 (jj 22) Jääsken käräjät 5.–8.7.1679 s. 55 (Capit: Ticklers Enckia, H: Anna Stachæa); KA mf. ES 1839 (jj 24) Jääsken käräjät 11.–13.11.1684 s. 191 (Capiteinskan hustru Catharina Stachea); KA mf. ES 1839 (jj 25) Jääsken käräjät 8.–10.12.1687 s. 195 (Capiteinskan hustro Karin Stake); KA mf. ES 1839 (jj 26) Jääsken käräjät 11.–13.6.1688 s. 90 (Capitenskan hustru Catharina Stake), Kirvun ylim. käräjät 22.2.1689 s. 196 (Wedh detta tillfälle företoges iemwähl här I Kirfwus någre Capiteinskans hustru Charin Stakes hafwande Beswär, emoth sine Grannar dher sammestädes), 197, 200; KA mf. ES 1878 (kkk 8) Tuutarin käräjät 23.–28.1.1693 s. 85 (Hinrich Hinrichsson Skägg ifrån Nyens Stad); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 29.2.1668 (Probstens i Perno Fullmechtigh H:r Johan Collinus 638 kärde till Skeppar Hans Johanson, angående en Caution som han skule giordt A:o 1666 för sin broder Mårten Johanson, huilken hade antagit Skeppare tienst på Probstens Skuta i Stockholm, och sedan förfarit hans godz och i orättan tijdh sin tienst öfuergifuit), Helsingin RO 2.3.1668, Helsingin RO 4.10.1669 (Assessoren i den Högl: Kongl: Hofrätten j Åbo Edle och Wälb: Erich Andersson Rosendahl (katso 1504) gaf tillkänna, at han sigh instält hafwer at swara Probsten i Perno wyrdige och wällärdhe H:r Zachariæ Stachæo, med begäran at hans Fullmächtigh och Mågh wällärde H:r Johan Collinus måtte inleggia dhe Skiäl och Documente som samma twistige sak angår. Der med inlade H:r Johan een assignation på 150 d:r k:m:t ...), Helsingin RO 6.10.1669, Helsingin RO 6.11.1669, Helsingin RO 8.12.1669, Helsingin RO 11.12.1669, Helsingin RO 7.2.1670; KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 7.2.1680 (katso 2427), Helsingin RO 6.2.1682 (Oplystes 3:die gången Sahl: Gabriel Abrahamssons (katso 2427) Gårdh förpantat till Sahl: Probstens Enckia ifrån Pärno Catharina Ruut), Helsingin RO 24.1.1683; KA mf. ES 1264 (g 105) Helsingin KämnO 14.6.1666 s. 26; KA mf. ES 1172 (b 3) Porvoon RO 13.3.1658 (Hendrich Anderson ifron Perno S: Kuskoskj, inlade i Rätten, Sahl: H: Sigfredz [Porvoon kappalainen Sigfrid Krogerus, katso U263] obligation Datl: Wijborgh, 18 Junj 1624 lydandes på 18 D:r S: M:tt eller 12 T:r Span:ll derpå allenast bekommit af Probsten i Perno 1653 12 Martij Span:ll 1 T: rester för den skulldh ännu obetalt 11 T:r söker herutöfuer Rettens adsistance medh een dom i Saken. Herpå suarar H: Sigfredz Mågh Joh: Matzon på sin Swermoders wegnar); KA mf. ES 1172 (b 4) Porvoon RO 24.2.1660, Porvoon RO 3.12.1664. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 67 (XV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 167, 293, 457; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 81 (isä); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #58. — Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3453.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Zachris Stachaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1046>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Stachæus, Zach. Zachariæ. p. 51 || Nyl. Son af Zach. Joh:is Stachæus, kh i Kumlinge 1631, i Perno 1642 († 1681). Vräkling, ofta nämd i prot. 1659–63.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 67.