Helsingin yliopisto

Tiedot

1661/62 Anders Rosendal vanhempi Andreas Erici, nobilis 1504. Vht: Turun hovioikeuden asessori Erik Andersson Rosendal († 1690) ja Margareta Johansdotter Bryggert. Ylioppilas Turussa 1661/62 Rosendal Andr. Erici Nyl _ 69. — Piikkimies henkikaartissa (1671). Vänrikki Uudenmaan ja Hämeen läänin jalkaväkirykmentissä 1672, luutnantti 1674, rykmentinmajoitusmestari 1677, kapteeni 1679. Asui Kulosaaren virkatalossa Helsingin pitäjässä. † Helsingissä 6.4.1691.

Pso: 1678 Kristina Danckwardt-Lillieström (jäi leskeksi).

Veli: kihlakunnantuomari Erik Rosendal 2158 (yo 1671/72, † 1705).

Veli: Turun hovioikeuden nim. sihteeri Petter Rosendal 2159 (yo 1671/72, † 1685).

Poika: rykmentinmajoitusmestari Anders Rosendal 4122 (yo 1695, † 1709).

Sisarenpoika: Turun hovioikeuden asessori Erik Talpo, v:sta 1681 Losköld 2867 (yo 1680, † 1707).

Sisarenpoika: kornetti Johan Erik Wassman 3471 (yo 1687/88, † 1705).

Lanko: Fiskarsin patruuna Johan Thorwöste 582 (yo 1647, † 1712).

Lanko: Pohjois-Suomen laamanni Erik Bosin 1489 (yo 1661, † 1715).

Lanko: Helsingin oikeuspormestari Johan Laurentz 2053 (yo (1669), † 1710).

Lanko: Turun hovioikeuden asessori Johan Gode, aatel. 1691 Godenhielm 2438 (yo 1675/76, † 1714).

Vävy: Rantasalmen kirkkoherra, FM Anders Heinricius 3665 (yo 1690, † 1729).

Vävy: kihlakunnantuomari Johan Wargentin 4180 (yo 1695, † 1738).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 162b; KA valtakunnanregistratuura 22.5.1651 f. 116 (Donation för Bookhållaren [uthi Nyland] Erich Andersson ... efterskrefne hemman, belägne uthi Nylandh, Borgo lähn och Hälssinge Sokn, Nembl. Staffansby, Hans Markusson, Skatt een, hemman ett, Jöran Hindersson Skatt een hemman ett, och uthbyes jord een fierdedels Skatt), 8.6.1651 f. 147 (Expectance för Bookhållaren uthi Nylandh Erich Andersson på Godz i Finland ... Expectance af een dehl godz och hemman som hans Swärfadher fordom Ryttmästaren Johan Larsson sampt hans hustro medh lijfzrijdz rätt besittia och innehafwa, och ähre belägne uthi Finlandh Raasborgz lähn och Leijo Sochn), 20.12.1652 f. 620 (Donation för Bookhållaren Erich Anderson på någre hemman i Finlandh), 27.1.1654 f. 222 (Sköldebref för Krigz Cammereren öfuer Stoorfurstendömet Finlandh Erich Andersson Rosendaal), 30.8.1667 f. 194, 28.1.1676 f. 9 (Donation för Assessor Rosendahl på någre hemman ... någre hans Swärfaders Ryttmästaren Sahl. Johan Larssons hemman, såsom äro i Finland Rassborgz lähn och Lojo Sochn belägne), 15.4.1676 f. 83 (Rustningz frijheet för Assessoren Rosendahl på ett hemman i Finland), 10.6.1683 f. 310, 24.7.1683 f. 387, 7.8.1683 f. 406, 12.8.1683 f. 409, 1.10.1687 f. 550 (Swar till Commission i Nyland, angående det wederlag, som de för Assessorn Erik Rosendal hafwe intercederat, at bekomma för des reducerade frälsegård Wiby), 30.5.1688 f. 296 (Vocation till Herman Wibbling at wara Assessor utij Eric Rosendahls ställe ... Emedan som Assessoren utij Wår Hofrätt i Åbo Erich Rosendahl har nu på sin höga ålderdom begärt och erhållit en nådig Dimission ...), 15.2.1699 f. 51 (Till Stats Contoiret, at förnöija Assessoren Rosendahls arfwingar deras innestående gratiale); KA mf. ES 1784 (ee 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 6.–7.3.1665 f. 719 (Brändöö och Staffansby, katso 364); KA mf. ES 1721 (bb 8) Helsingin pitäjän ja Sipoon käräjät 16.–17.6.1671 s. 37 (Assessoren Wällb: Erich Andersson Rosendhal läth 3:ie gångon lagl: oplyssa ett frälsse hemman i Malm och Hellsingh Sochn); KA mf. ES 1723 (bb 12) Helsingin pitäjän ja Nurmijärven käräjät 25.–26.10.1689 s. 108; KA mf. ES 1239 (g 3) Helsingin RO 11.4.1660 (Dito framträdde för Rätten Krigz Commissariens Edle och wälb: Erich Anderson Rossendahls fullmechtigh Do:nus Benedictus Petrj 1238 och begärade at Rätten wille förhöra Bookhollaren w:t Anders Weckell och Leutnampten Manhafftig Johan Christerson Tallbergh, om eet breff, som dee skulle hafua lässit hoos Secret: w:t Anders Wijnbladh i Sibbo Prestegårdh i förleden wintras); KA mf. ES 1239 (g 4) Helsingin RO 13.2.1667 (katso 2427); KA mf. ES 1240 (g 4) Helsingin RO 4.10.1669 (Assessoren i den Högl: Kongl: Hofrätten j Åbo Edle och Wälb: Erich Andersson Rosendahl gaf tillkänna, at han sigh instält hafwer at swara Probsten i Perno wyrdige och wällärdhe H:r Zachariæ Stachæo, katso 1046); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 14.10.1678 (framledne Secreterens Sahl: Johan Wassmans (katso 3471) Änckiefru, wälb: F: Anna Rosendahl); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 27.6.1680, Helsingin RO 12.12.1681; KA mf. ES 1240 (g 14) Helsingin RO 11.12.1689 (twenne Frelsehem:n i Borgå Lähn och Helsingh Sochn Nl: Brendöö Hendrick Mårtenson hemman 1 och Staffansby Eskill Mårtenson hemman 1, katso 364); KA mf. ES 1241 (g 17) Helsingin RO 4.4.1692 s. 6 (Handelsmannen Petter Sundh (katso 4746) leth 3:ne gånger nembl: d: 4, 11 och 18 Ap: Upbiuda Assessorens Sal: Wälb: Erich Andersson Rosendahls gårdh här i Staden, som Sal: Capit: Welb: Anders Rosendahls Enckiefru, Welb: Fru Christina Lillieström, på hwilkens arfzlått den skall fallit d: 20 Decemb: 1691 till honom för 520 d:r kopp: m:t försålt haf:r); KA mf. ES 1241 (g 20) Helsingin RO 18.3.1695 s. 10. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 93 (XXII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #73; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 240 #263 (28.10.1676, isä), 241 #264 (28.10.1676, isä); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 173 #330 (5.12.1676, isä). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 346 (Rosendal Tab. III); A. Lewenhaupt, Karl XII:s officerare. L–Ö (1921) s. 564; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 475 (Rosendal Tab. 2); A. Sarsa, Äidit ja tyttäret. SSJ 44 (1992) s. 20.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Rosendal. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1504>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Rosendal, Andr. Erici Nyl. p. 69 || Äldste son af krigskommissarien i Finland, sedan ass. i Åbo hofrätt Er. Andersson, adlad Rosendal (1655, † 1694; 4.12.1690 enl. Törnqvist). Ryttmästare. Död 1709 i Pultava slag.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 93.