Helsingin yliopisto

Tiedot

1654/55 Henrik Ekestubbe Henricus Henrici, nobilis 1049. * noin 1641. Vht: tilanomistaja mm. Vihdissä, Turun linnan komendantti, majuri Henrik Larsson Ekestubbe († 1660) ja hänen 2. puolisonsa Margareta Stefansdotter Lemnius. Ylioppilas Turussa 1654/55 Ekestubbe Henr. Nob _ 51. — Majoittaja Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä 1658, majoitusmestari s.v., korpraali 1659, kornetti 1666, luutnantti 1674, ratsumestari (1681). Omisti mm. Vihdin Olkkalan. † hukkui Grisslehamnin ja Eckerön välillä 25.1.1694.

Pso: 1:o (jo 1666) Kristina Kristersdotter Gyllenhierta († 1678); 2:o 1682 Elisabet Johansdotter Gezelius tämän 1. avioliitossa († 1696).

Pojanpoika, luutnantti Erik Ekestubbe († 1745), perusti Ekestubben stipendirahaston Turun akatemian talousopin opiskelijoita varten.

Appi: Turun piispa, FM ja TT Johan Gezelius U76 († 1690).

Serkku: FM Jakob Tammelinus 1182 (yo (1657), † 1665).

Poika: luutnantti Lars Ekestubbe 4642 (yo (1701), † 1709).

Pojanpojan poika: laamanni Karl Johan Ekestubbe 9279 (yo 1774, † 1821).

Sisarenpojan pojanpoika: kersantti Gustaf Reinhold Sabelhierta U812 († 1789).

Lanko: Hollolan kirkkoherra Johan Orraeus 778 (yo 1650, † 1688).

Vävy: Sysmän kappalainen Samuel Florinus 3502 (yo 1688, † 1707).

Vävy: Sysmän kappalainen Olof Soilander 4909 (yo 1706, † 1739).

Opettaja: Petter Gyllenius 647.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 50b; KA valtakunnanregistratuura 5.9.1640 f. 307 (Donation för Qwartermestaren vnder General Maioren Stålhansches Regemente Hendrich Larsson Ekestubbe på en hans skattegård Olkala, att niuta effter Norköpingz besluut), 26.9.1645 f. 193 (Donation för Quartermestaren Hindrich Larsson Ekestubbe på någre Gårdar i Finlandh), 27.8.1649 f. 167, 30.8.1649 f. 173 (Donation för Hindrich Larsson Eekestubbe på någre Hemman under Norkiöpingz Besluth ... effterschrefne godz uthi Wichtis Sochn belägne, Nembligen Manhala by 2 2/3 öres Skatt, hemmanet 2, Mantahl 7/12, Hafwistoby 4 1/8 öres Skatt, hemman 6, Mantahl 1 2/3. Än uthi Loppis Sochn, Järfwepä tree öres 12 th Skatt, Hem:n 2, Mantahl 2/3, Wechiärfwi 11 öres skatt, hemman fem tree och ett halfft hemman), 10.7.1663 f. 192 (Attestatum för Corneten Hendrick Eekestubbe på sin sahlig faders godz uthi Finlandh), 8.8.1663 f. 266 (Recommendation för Hindrich Ekstubbe till Reductions Collegium, om någon 4:de parth att få sigh tillhandla), 8.8.1663 f. 269 (Till General Munstringen vthi Finland för Henrich Ekestubbe recommendation), 24.10.1670 f. 493 (Confirmation för Corneten Hinrich Ekestubbe på ett Wederlagz hemman ... ett hemman aff ett öhres skatt, i Finlandh, Hattula häradh Wichtis Sochn och Wanhala by belägen, som Markus Jöransson afwer åboot, och Eekestubbens Sahl. Fader, emot En och entrediedehls öhres skat graveradt i hans erhållne Donation d. 30 Aug. A:o 1649 till wedherlagh igen ähr inrymbdt och tilldeelt wordet), 8.11.1684 f. 704 (Confirmation för Ryttmästaren Henrich Ekestubbe på Säterijet Olckella i Finland), 2.10.1686 f. 505 (Kongl. Maij:tz Nådige Resolution uppå Cornettens under Öfwersten Otto Wellings Regemente Ludert Tostmans insinuerade vnderdånige supplique); KA mf. ES 1881 (ll 3) Vihdin käräjät 21.–22.6.1665 f. 26 (Framstegh Ryttmestaren Wälb: Carll Rännerfält och inladhe den Högl:e Kongl:e Hofretz Ex protocollo resolution af dato d: 26 Aprilis 1665 Emillan honom och Wälb: Frw Margeta Lämnia ... hennes Stiufbarn af förre kullan ... hans Swärfaders S:ge Wälb: Hindrich Eekstubbes godz ... hennes Son Unga Hindrich Eekstubbe. Asian käsittely jatkuu ylimääräisillä käräjillä Vihdissä 22.9.1665 f. 29–30); KA mf. ES 1882 (ll 5) Tenholan käräjät 12.–15.7.1669 f. 14 (Framsteegh för rätta Corneten Edell och Wälb:e Hendrich Ekstubbe till Ålkala, och begärte ett Attest på dhe af Kongl: Maij:t allernådigaste frelsse godz som han haf:r i Wichtis Sochn och här i Teenala på sin Swärmodhers wägna att); KA mf. ES 1883 (ll 7) Tenholan käräjät 13.–14.6.1681 f. 1v (Ryttmestarn Wälb: Hendrich Ekestubbe beswärade sig öf:r Kyrkioherden, för det han Adelen owitterligen och oåtspordt haf:r afsatt Klåckaren, som är en bofast man och satt i stellet en flychtig löss karl emot deras consens och willia), 2, 6; KA mf. ES 1884 (ll 7) Vihdin käräjät 11.–12.6.1684 f. 71 (Wälb: Fru Elisabeth Gezelia let nu andra reesan oplysa Hafwisto och Waskjärfwi Rustningz Rättigheter som Ryttmest: Wälb: Hindrich Ekestubbe Wälbem:te sin Fru till Morgongåfwor gifwit hafwer); KA mf. ES 1887 (ll 14) Vihdin käräjät 25.–27.9.1697 s. 585; KA mf. ES 1241 (g 22) Helsingin RO 5.5.1697 s. 117 (Corporalen Welb: Christian Henrich Ekstubbe ... effter des Sahl: stiufmoders Fru Elisabeth Getzælij dödh). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 228 (22.10.1655, Gylleniuksen yksityisoppilaaksi), 229–233 (isä), 241, 242; V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 65 (XV); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 511 (isä). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 97 (Ekestubbe Tab. V); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 538 (Ekestubbe Tab. 2); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 292 (Ekestubbe Tab. 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2017D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3788H (vih. 16.3.1682).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 6.2.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Ekestubbe. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1049>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.