Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1648 Petter Gyllenius Petrus Magni, Vermlandus 647. * Ölmessä 14.4.1622. Vht: talollinen Ölmen pitäjän Södra Toftassa Måns Nilsson († 1624) ja Ingeborg Torbjörsdotter. Karlstadin koulun oppilas 9.5.1636 – 5.8.1648 (testim.). Ylioppilas Turussa sl. 1648 Gullenius‹¿› Petr. Magni _ 33. Stipendianomus 20.6.1649. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1650 – kl. 1651. Respondentti 22.11.1651, pr. Eskil Petraeus U1. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1651 – sl. 1653. Oraatio 16.3.1652. Stipendiaattiteesi 18.2.1654, pr. Nils Nycopensis U20. Oraatio 19.3.1654 (painettu 1656). Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1654 – sl. 1655. FK 28.3.1655. Respondentti 4.12.1655 pro gradu, pr. Abraham Thauvonius 14. FM 5.6.1656. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1657 – sl. 1657. — Mariestadin koulun konrehtori 1657. Karlstadin koulun kollega 1660, matematiikan lehtori 1665. Bolstadin kirkkoherra 1669. † Bolstadissa 11.1.1675.

Pso: Anna Giliusdotter Tollet († 1684).

Pikkuserkku: Maalahden kirkkoherra Olof Arenius 34 (yo 1640, † 1682).

Pikkuserkun poika: rykmentinmajoitusmestari Johan Eneskjöld 1257 (yo 1658, † 1677).

Oppilas: Herman Thorwöste 581; Johan Thorwöste 582; Erik Fabrinander 644; Lars Echnaeus 645; Johan Hertzfelt 711a; Johan Hälleberg 752; Samuel Petraeus 753; Simon Greek 809; Henrik Greek 810; Elof Schroderus 841; Samuel Westhius 900; Nils Gilbergius 908; Anders Knöp 909; Olof Ullström 911; Måns Ringius 1023; Per Ringius 1024; Henrik Ekestubbe 1049; Lars Collinus 1058; Nils Modenius 1059.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 76b; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (20.6.1649). — O. Hjelt (medd.), Utdrag ur en Åbo-students dagbok för åren 1648–1656. HArk 2 (1868) s. 115–125; R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 1–376, 132 (10.8.1648, Om Larssmessedagen begoffvo vij oss vthi gudz nampn på reesan til Finlandh), 134 (30.8.1648, Bleffvo wij Deponerade), 137 (9.5.1649, en Comoediam eller Tragediam de Tormentis Apostolorum taghen aff Apostla gerningar), 140 (31.7.1649, Comoediam om Echtenskapz Ståndet), 144 (3.5.1650, Comoediam om the trij Huffvudh Stånden), 165 (24.7.1651, Fick iagh min Orationem färdigh aff trycket), 177 (21.5.1652, begoffvo vij oss til wägz åth Stockholm), 197 (27.9.1652, kommo vij om afftonen til Åbo), 214 (18.2.1654, war publica Disputatio pro Stipendiarijs, och tå var iagh Respondens vnder M. Nicolao Nycopensi, S. S. Theol: Profess: Materia war De Attributis Dei internis.), 214 (19.3.1654, Declamerade iagh vthi Academien en Orationem Parem Metricam De Salvatore et Svecia), 217 (28.3.1655, bleff iagh vthi Philosophia Examinerat till Candidatum), 218 (26.6.1655, til Stockholm), 219 (29.7.1655, Predikade iagh i Ölmehäradz kyrckia), 228 (19.10.1655, kommo til Åboo), 229 (14.12.1655, Disputerade iagh publicè pro Gradu Magisterij, de Monstris, vnder M. Abraham Tauvonij præsidio, ifrån 8. för middagen in til 3. effter middagen), 233 (29.4.1656, Stodh iagh then tridie Examen i Philosophia), 234 (13.5.1656, Bittida om morgonen kom elden lööss i Åboo på Scholegatan), 235 (5.6.1656, War Promotio Magist: vthi Åbo Domkyrkia, effter som Academien war brunnen ... 12. stycken Candidati bleffwo Magistri, aff huilka iagh war den tridie näst den fremste), 237 (10.7.1656, iagh giorde migh reesefärdigh att draga medh allo ifrån Finland och til Wermelandh, togh och thär ifrån Testimonium), 240 (Catalogus Stipendiariorum 1656); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 40 (IX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 418, 425, 467, 469, 470, 494, 499–500, 531, 536, 579; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 28. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 340; K. G. Leinberg, Till Åbo akademis studentmatrikel. Förhandlingar och uppsatser 22 (1908) s. 210; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #169G, 244G, 2072G, 2808R, 3912R, 4331G, 4422G, 4430G; A. Edestam, Karlstads stifts herdaminne V (1973) s. 207; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 51; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #811, 1528, 1534G, 1735–1739, 2729, 2977R, 3767R.

Doria gratulantti

Päivitetty 1.2.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Petter Gyllenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=647>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.