Helsingin yliopisto

Tiedot

1677/78 Johan Svarthafra Johannes Claudii, Satacundensis 2611. * noin 1659. Vht: Kangasalan nimismies, vänrikki Claes Hansson Svarthafra († ~1696) ja Maria. Ylioppilas Turussa 1677/78 Swarthaffre Joh. Claudii Sat _ 135. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1677/78] Johannes Swarthafra. | Lensmannus. — Kangasalan nimismiehen (isänsä) apulainen (1684). Oriveden nimismies 1686–95. Omisti Kangasalan Tursolan Hannulan vuoteen 1709. † Kangasalla 8.10.1735.

Pso: (jo 1683) Kristina Jakobsdotter Lignipaeus († 1742).

Appi: Oriveden kirkkoherra Jakob Lignipaeus 47 (yo 1640, † 1667).

Poika: konstaapeli Jakob Svarthafra 4851 (yo 1705, † 1711).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 188b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #241; KA valtakunnanregistratuura 31.12.1686 f. 1000 (Rustningz bref för Regiementz Skrifwaren Gustaff Swarthafra ... uppåtagit wid sidsthåldne General Munstring uti Åbo d. 14 Julij 1685 at Rusta under Åbo Lähns Cavallerie för ett förmedlat Skattehemman, Karkuby ben:d uti nedre Satagunda Häradt och Karku Sochn), 28.4.1694 f. 299 (Till Öfwerst Maijdell swar om Regements Skrifwaren Svarthafra, så och om Fältschären wid det commenderade manskapet i Revall ... Wij see af Eder underdånige skrifwelse, daterad d. 26 passato, huru som Regements skrifwaren wid Edert anförtrodde Regemente Gustaf Svarthafra d. 16 ejusdem med döden är afgången ...); DI Antti Lehtosen tiedonanto 26.9.2005 (Johan Claesson mainitaan Oriveden nimismiehenä ensimmäisen kerran Oriveden käräjillä 15.–16.2.1686 ja viimeisen kerran käräjillä 6.–9.2.1695); KA mf. ES 1726 (bb 22) Hauhon ja Tuuloksen käräjät 27.–28.2.1702 s. 58 (katso 3928); KA mf. ES 1963 (nn 4) Hämeenkyrön käräjät 5.–6.3.1647 f. 324 (Oplystes 2 gångon lagligen Osara hemman, katso 75); KA mf. ES 2000 (nn 62) Kangasalan käräjät 30.–31.10.1665 f. 814 (Företredde Ländtzman Class Hansson i Tursola, Inleggiandes een arffskifftes lengdh Uprettat och hollet A:o 1655 d: 26 Octob: Emellan samptelige Sal: Hanss Hanssons Erfuingar så den förste som andre kullan, begerandes dher hos at samme arffskiffte nu medh laga doomb Stadhfestas skulle), 814v (Sammaledes begeradhe bem:te Clas Hanson att Hans Sal: Fader Modhers Hust: Karin Jörensdotters tridiungh och införtzell skalle nu Ärfuingarna emellan deelas som ähre tre söner och tuå dötrar, Huru mykit på huars quota falla kundhe ... Hans Hansons Efft:rlåtne Änckia hostro Margeta Abrahamssdotter i Tursola å sine Barns Vegna af senare kullan); KA mf. ES 2001 (nn 62) Kangasalan käräjät 14.–15.10.1667 f. 1114 (Majoren Edell och Manhafftigh Anders Rundeell 118 ... sin Swåger länssmannen Claas Hanssonn och Gestgiffuarenn Henrich Hanssonn i Tursoila); KA mf. ES 1963 (nn 5) Oriveden käräjät 17.–18.9.1678 f. 414 (katso 690); KA mf. ES 1964 (nn 5) Kangasalan ja Oriveden käräjät 27.–29.1.1679 f. 530v, 536, Kangasalan käräjät 8.–10.9.1679 f. 624v (Henrich Hansson i Tursola förekom och ahnhölt nu uthslagh emellan honom och Lendzmannen Claas Hansson öfwer det slagzmåhl dhem emellan i Tarpila passerat, Lendzmans hustro sade honom wara förreest medh Soldaterne öfwer åth Refwell, som Nembden och witnar ... remitteres saken till et Extra Ordinarie Tingh), Kangasalan ja Oriveden käräjät 22.–24.1.1680 f. 813, Kangasalan käräjät 7.–8.9.1680 f. 851v (Till Capiteinens Wälb: Anders Rundels anhållande blefwo nu efterskrefne wittnen afhörde om någre Bockskinn, som han till Sämskmakaren i Åbo M:r Jöran at bereda hafwer Lefwerera Låtit, och bekände nu Studiosus D: Johannes Swarthafra ...); KA mf. ES 1965 (nn 7) Kangasalan käräjät 18.–20.2.1689 s. 1009; KA mf. ES 1969 (nn 13) Kangasalan käräjät 16.–17.3.1696 f. 102 (Corneten Manhaftig Johan Swarthafra kom för Rätta berättandes huruledes Weho Alho Eng om en Ladu, som fordom i hans Faders Hans Hanssons tjd blifwit ifrå Kertiala till Hannula bördehemman bergat, som der af sig förorsakat att hans Sahl: Fader om begge hemman i sin Lifztjd disponerat, jämbwäl och hans Broder Sahl: Clas Hansson efter honom); KA mf. ES 1969 (nn 14) Kangasalan käräjät 21.–22.1.1697 f. 1v (Ombudz Man och Länsman Johan Båge beswärade sig öfwer för detta Länsmans Johan Claëssons Hustru Cirstin Jacobs dotter, hwilcken wed Tijonde herberget uthi Decemb: 1696 förledne sagt honom hafwa stuhlit hennes Mans tienst), 13, 18v; KA mf. ES 1970 (nn 14) Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–8.10.1697 f. 444 (Sal: Opbördz Skrifw:n Erich Thomassons Enckia hustru Elisabeth Swarthafras angifwande. Vrt. esim. (nn 7) Vesilahden käräjät 1.–3.3.1686 s. 98 Opbördzskrijfwaren Erich Thomasson ifrån Toifwola); KA mf. ES 1966 (nn 8) Kangasalan käräjät 15.–16.1.1700 s. 1050, Kangasalan käräjät 4.–6.6.1700 s. 1347; KA mf. ES 1971 (nn 19) Oriveden käräjät 31.3.1702 f. 156v, Kangasalan käräjät 2.–3.6.1702 f. 184v (en attest, under hustro Chirstin Lignipæas i Tursala nampn); KA mf. ES 1973 (nn 23) Oriveden käräjät 30.5.1705 f. 25; KA mf. ES 1974 (nn 24) Kangasalan käräjät 26.–27.10.1705 f. 295; KA mf. ES 1974 (nn 25) Kangasalan käräjät 3.–4.7.1706 s. 920; KA mf. ES 1976 (nn 28) Kangasalan käräjät 9.–10.3.1709 s. 407 (hustru Christina Lignipæa af sin Man Johan Claesson Svarthafra, utj hans Siukligheet den 9 hujus befullmehtigad), Kangasalan käräjät 14.–15.5.1709 s. 513 (Leutenanten Wälborne Carl Gustaf Rundell framsteg och berättade att Rusthållaren Johan Claësson ifrån Tursola, med des hustrus samtycke, i går försåldt till honom ett sitt Ryttare Hemman Hannula i Tursola by, hwarpå han inlade en attest, som Probsten och Kyrckioherden här i Sochnen Ehrewyrdige och högwällärde Mag:r Abraham Thuronius d: 13 sidstl: Maij uthgifwit; med begiäran, att någre af Rättens Medel, tilijka med Länsman Johan Båga kunde förordnas besee detta hemmans tillstånd, efter han imedlertijdh, intet kan befatta sig, med dhe förfallne Ägors Oprättande, som Åhrsens tijd nu straxt fordrar eij heller så skyndsamt, för Ortens aflägenheet, af högwälborne H:r Landzhöfdingen förskaffa sig husesyn der på). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 171 (XXXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 113; J. Vallinkoski, Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. Genos 21 (1950) s. 64 (I 23.2.1681 Satag.: "Johannes Swarthafra Absens"); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #241. — R. Sumelius (†), Släkten Svarthafra. Genos 37 (1966) s. 99; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1373.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Svarthafra. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2611>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.