Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1667 Abraham Wessell Abrahamus Jacobi, Satacundensis 1919. Vht: Tyrvään Rautajoen omistaja, luutnantti Jakob Israelsson Wessel ja Susanna Abrahamsdotter Kollanius. Ylioppilas Turussa sl. 1667 [Weselius] Abraham [Jacobi _ 93]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1667/68] Abrahamus Wessell. — Eskadroonankirjuri (1679). Vesilahden Laukon kartanon vouti (1682–84). Omisti Tyrvään Rautajoen 1686–91. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin rykmentinkivalteri (1695). Vääpeli (1699).

Pso: Elisabet Pajonaeus.

Appi: Sauvon kappalainen Pehr Pajonaeus 128 (yo 1640, † 1690).

Veli: Johan Wessell 1918 (yo 1667, † 1668).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 209a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #158; KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–16.2.1675 f. 17 (Förekom Lieutnamptens Jacob Israelssons Son Abraham Wessel ifrån Rautajokj), Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–16.2.1675 f. 24 (Företrädde Academiæ Befallningzmannen Johan Hakes och Rätten föredrogh, huru såsom han hafwer ingåt uthi eet Jorde Kiöp medh Abraham Jacobsson 1125 i Hapaniemi, om Jysie Hemman ... I lijka måtto protesteradhe lieutnamptens Jacob Israelsons Son Abraham Wässell, å sin Faders wägnar emoot samme kiöp, icke såsom någon arftagen til Jysie, uthan at Abraham Jacobsson förmedelst hans faders tilhielp hade bekommit Hapaniemi Under Rustienst), Tyrvään käräjät 13.–16.9.1675 f. 98v (Leutnanten Manhaftig Jacob Israelsson i Rautajåki opå hwilkens wegnar Sonen Dns: Abrahamus Jacobi nu swaradhe), 100v (Aff Rätten förordnades Chronones Befallningz:n och Lagläsaren att liqvidera Abraham Jacobsson Wesell 1125 i Hapaniemj och Leutnanten Jacob Israelsson i Rautajåki emellan, om den gield dhem emellan wara kan), Tyrvään käräjät 11.–13.10.1679 f. 718v (Sqwadrons skrifwaren Abraham Wiselius); KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–7.1.1681 s. 19 (Esqvadron skrifwaren Wäl:t Abraham Wessel ifrån Rautajåki), Tyrvään käräjät 15.–19.9.1681 s. 302 (hust: Susanna Abrahamsd:r i Rautajoki), 309, Tyrvään käräjät 14.–17.8.1682 s. 676 (Sal: Lieutenamptens Jacob Issraelssons Enkia hustru Susanna Abrahamsdotter uthj Rautajoki ... hennes Son M: Abraham Weselius), 685 (Befalningzmannen Wälbet: Abraham Weselius); KA mf. ES 1965 (nn 6) Vesilahden käräjät 23.–28.2.1683 s. 979 (Befallningzmannen på Lauko Wälbet: Abraham Wesselius upå sitt Nådige Herskapz wegnar), Tyrvään käräjät 9.–11.10.1683 s. 1272 (Lauko Befal:n wehlbet:d Abraham Wessel), Vesilahden käräjät 3.–4.2.1685 s. 1660 (Welb:de befallningzmannen Abraham Wesselius fullmechtiges Upbördzskrifwarens Erich Thomassons begähran); KA mf. ES 1965 (nn 7) Tyrvään käräjät 7.–11.1.1686 s. 3 (Till Borgarens i Åbo Erich Koskelas begäran, förarresterades nu af Befallningzmans Abraham Wesselij Egendom, hwar den finnas kan, till hans betalning, emoot den gieldh, han för bem:te Wesselio i Stockholm effter dess egenhändige Obligation betalt hafwer, emädan bem:te Wessel icke kunnat bringas för Rätta, eller till betalningen låtit sig beqwäma), 6, Tyrvään käräjät 31.10.–4.11.1687 s. 487 (befalln:n Abraham Wessel opå sin Moders, dygdesamme hust: Susanna Abrahamsdotters wegnar), Tyrvään käräjät 10.–14.2.1688 s. 602 (Upå handelsmannens i Åbo Vähl:t Jonas Rosliins vägnar upstegh dess fullmechtige Inspect: Vählbet:de Lars Billovius 1610 och tilltahlte befal:n för detta på Lauko Abraham Wessel om någon giäld han hafver af honom att fordra, eller dess kiäre Modher hust: Susanna Abrahams dotter från Rautajåki), Tyrvään käräjät 18.–20.10.1688 s. 790 (Rautajocki Ryttare Hemman Uplystes nu Andra gången Emot defecten af Munderingen, så wähl som missbygnaden, och missbruket å samma hemman), Tyrvään käräjät 4.–7.2.1689 s. 960 (Opå Corporalens Manhaftig Claes Lindlööfz begäran uplystes nu Rautajocki hemman tredie gongen); KA mf. ES 1966 (nn 7) Tyrvään käräjät 30.8.–2.9.1689 s. 1166 (at uthfordra den Gullring wäll:t befalln:n Abraham Jacobson Wessel i Rautajockj för ehn rum tijdh sedan af H:r Hindrich 2436 till läns tagit), Tyrvään käräjät 23.–24.1.1690 s. 1272 (dygdesamme hustru Sussanna Abrahamsdotter och dess Söner Befall: Abraham och Issrael Wessel); KA mf. ES 1967 (nn 9) Tyrvään käräjät 7.–9.3.1692 f. 100 (Majoren Wälb: H:r Conradt Von Bildstein begärte att Nämbden tillspörias måtte, huru Rautajocki hemman warit till huus bebygt, och Jord Cultiverat då han den emottagit); KA mf. ES 1967 (nn 10) Tyrvään käräjät 13.–15.2.1693 f. 51v; KA mf. ES 1971 (nn 19) Tyrvään käräjät 7.7.1702 f. 246v (Rautjoki Rusthåldh, katso 1309); KA mf. ES 1846 (kk 9) Pöytyän käräjät 10.–12.6.1689 f. 14v (Befallningzman Wällach:dt Abraham Wesell); KA mf. ES 1754 (cc 21) Sauvon käräjät 29.–31.1.1694 s. 28 (Abraham Wezelius on edesmenneen kappalaisen Peer Pajoneuksen vävy); KA mf. ES 1755 (cc 26) Sauvon käräjät 1.–3.3.1699 s. 83 (Såssom Cornetten Manhaftig Joh: Swarthafra på Fältwäbelens Abraham Wersels‹!› wägnar sig så måtto med Coadjutoren H:r Hemming Ollonius förrent angående Wersels hustru Elisabeth Pajonææ arf efter dess Framledne Fader H:r Pehr Pajonæum, att ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 122 (XXVIII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 122 (Abrahamus Wezelius), 128, 133, 143; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #158. — A. R. Cederberg, Hjelt-suvun kantaäiti ja hänen sukunsa. Genos 12 (1941) s. 8; S. Perälä, Karkun Kollanius-suvun varhaispolvet. Genos 75 (2004) s. 79.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Wessell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1919>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.