Helsingin yliopisto

Tiedot

1655/56 Abraham Wessell Abrahamus Jacobi, Vesilaxius 1125. Kotoisin Vesilahdelta. Ylioppilas Turussa 1655/56. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1655/56] Abrahamus Jacobi Wesilaxius. | Sacellanus in Wesilax. sincerâ Severitate conspicuus. ‹Mainittu kappalaistieto on virheellinen, vertaa 1201.›. — Karkun Haapaniemen ratsutilan isäntä vuodesta 1663. † 1677.

Pso: 1:o Brita Michelsdotter († 1672); 2:o Elin Jakobsdotter Lignipaeus (jäi leskeksi).

Appi: Oriveden kirkkoherra Jakob Lignipaeus 47 (yo 1640, † 1667).

Lanko(?): Loimaan kappalainen Johan Brunlöf 503 (yo 1645/46, † 1661).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #84; Esko Karisalmen tiedonanto 7.2.2012 (Täydennyksiä Abraham Wessellin puolisoiden tietoihin, lähteinä mm. KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–26.6.1678 f. 311v: Befallningzmannen W:t Johan Henrichsson kärde nu till Sahl: Abraham Jacobssons i Hapaniemi Enkia, hustro Elin Jacobzdotter om een Eng Salmennijttu kallat, som tilförenne lydt til Jysiä. Här till swaradhe Enkian, och sadhe samma Engh altijdh blifwit under Hapaniemi ... ja KA mf. ES 1970 (nn 16) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–21.10.1699 f. 279v: Förekom hustru Elisabetha Jacobzdotter Lignipæa, berättandes sigh hafwa försåldt till Johan Erichsson Jysia börde hem:n ded hoon tillförende åbodt, för 300 D:r Kopp:r Mynt); KA valtakunnanregistratuura 20.12.1645 f. 288 (Confirmation för Axell Mårtenssons Ächta Manlige bröst Erfwinger på godz i Finlandh, vnder Norkiöpingz besluth); KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 17.10.1662 f. 684 (Kyrckieherden i Tyrfwis, Wyrdighe och Wällärde H: Abraham Josephi (katso 1256) ... Kyrckieherdens Fulmächtige Dn: Abrahamus Jacobi), Karkun ja Mouhijärven käräjät 15.–17.2.1666 f. 902 (Företredde Abraham Jacobsonn Wessell, och kärde till Kyrkioherden Wyrdig och Wällärde Dn: Johannem Collinium (katso 923) om han wille igenn söckia och Opfordra den giälden som han förmedelst sin Underskrifwen Hand mz: Rytm: Edle och Manhaftigh Arfwedh Orrens Fullmechtighe Isaco Stenio, på Sal: Axeell Mårtenssonns efterlefwerskas Frw Beata Sigfredzdotters till Rautajoki wägnar skulle förljckt haffua), Tyrvään käräjät 19.–20.3.1666 f. 942v (förståndigh Abraham Wessell); KA mf. ES 2001 (nn 62) Tyrvään käräjät 26.–27.2.1667 f. 1042v (Framstegh Kyrkioherdenn ifrån Carku, Wyrdig och Wällärde H:r Johan Collinus, Och för een sittiande rätt lefuereradhe Sal: Rytmestarens Wälb: Axell Mårthenssonns Arfwingar, Höghlåfl: i åminnellsse Sal: Konungh Gustaf Adolphz honom meddeelte skölde och Donations breff, Uthlåfuandes och der hooss effter den Transaction aff Dato dhenn 21 Martij 1665 dhe andre brefuen som han af Rautajoki tagitt hafuer, medh första Owägerligen dem tillställa, Sedermehra urgerade D:nus Isacus Tyrfwenius 1256 /: som eett Syster deell haffwer effter Sal: Wälb: Rytmestare, at ärffua :/ På Påhiala Hemmanedt som wälb:te Kyrkiohärde igenom Sal: Wälb: Axell Mårthenssonns Änckia frws Sal: frw Beata Sigffredzdotters honom gifwe Testamente aff Dato d: 10 Junj 1664 för meenar sig wara berättigadt till, Begiärandhes at han wille med samma hemman uthan wijdare process afståå, Helst medhan hon på be:t tijdh icke mehra då ähn som tillförenne uthj sin långlige siukdoom, war wedh sådant förståndh, at hennes Testamente el:r gåffuo kunde mehna något witzordh giffuas, Altså Opsadhe mehrbem: Kyrkehärdhen H:r Johann frijwilleligen samme Pohiala hemmanet, som han således wille Possidera, Under Arfuing:r igenn, Så at huarkenn han el:r hans barn skulle mehra der på framdeeles yrkie el:r åtaalt, detta särdeles effter bem:te D: Isaci begierann således ad acta); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Tyrvään käräjät 11.–12.3.1669 f. 37v (Föredträdde Abraham Jacobsson Wessell ifrån Carku Sochn, Och på sin Swärmoders Margeta Andersdotters i Hapanemj wägna, fordradhe aff Do:no Isaco Tyrvenio 1256 een Sölffkanna, som Kyrkiehärden i Karku H:r Johan Collinus, hadhe för Hännes Wägna, A:o 1658 dhen 11 Maij Pantsatt till Sal: Kyrkieherden j Törffuis H:r Abraham för Nijo R:x Dal:r), Karkun ja Mouhijärven käräjät 29.–30.7.1669 f. 86 (Abraham Jacobsson i Hapaniemmj), 89, Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–25.9.1669 f. 99v (Corneten Håckon Månsson I Hieta, Kärde till Abraham Jacobsson I Hapaniemmi Om een Ängh, Rijhinijttuu b:d), Tyrvään käräjät 15.–16.3.1670 f. 199v (Förekom Abraham Jacobsson i Hapaniemmi och Carcku Sochn och inladhe sine Waadhe Penningar, emoot det skiffte som dhen 23 Novembris 1669 på Rautajoki hållet bleff), Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–30.1.1671 f. 318v, 319v, 322v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 31.5.–3.6.1671 f. 334 (Schergianten Johan Johansson 1671 ifrån Påhiala och Tyrfwis Sochn fordrade af Abraham Jacobsson i Hapaniemj 9½ D:r K: M:t som honom efter hans egen Obligation dat: den 8 Aprilis 1668 resterer ... Bem:te Abram Jacobsson hafwer inlagdt sine wadepenningar emot dett arfskiftet som hållet bleef i Rautjokj och Tyrfwis Sochn den 23 Nove:bris 1669 efter Sal: Frw Beata Sigfredzdotter), Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–23.10.1671 f. 393 (Upsteegh Befal:n Wäl:t Christopher Enckell, Uppå Handellsmannens Wäl:t Jochim Wargentijns wägna, efter Undfången Fullmacht, af den 25 Maij nästförl: och kärde till Abraham Jacobsson i Hapaniemj om dee 193 D:r 11½ ö: K: M:t, som hans Sal: Swär moder Hustru Margeta Andersdotter är den 25 Octob: 1659 å Häredz tinget dömbder att betala, der på och Landzhöfdingens Executions breef af den 22 Novemb: Dito Anno föllgdt är, Hwillken Giälldh ährflyter efter Sal: Michell Eskellsson; Hwartill swarade be:te Abraham Jacobsson, att han intet hafwer, efter sin Swär fader ärfdt, sedan han i giftermåhl medh sin Hustru kommen war, är och för detta, alle Löösören af Hapaniemj för Cronones Giälldh Uthmätt, efter Swärfadrens dödh, som han medh quittans kan bewijsa, der emot berättade Befall:n att han hafwer Söllfskål till Ryttmest:n Rigman Pantsatt af samma arfwet, och annat mehre kunna i behålldh wara på hwillken Skool Abraham sigh förklarade den wara af hans Swär moders Bällte giordt, som hannes Stiuuffader hade hänne skänckt, och gifwit); KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–16.2.1675 f. 24 (Företrädde Academiæ Befallningzmannen Johan Hakes (katso 3725) och Rätten föredrogh, huru såsom han hafwer ingåt uthi eet Jorde Kiöp medh Abraham Jacobsson i Hapaniemi, om Jysie Hemman à 5½ öres Skat, medh des rustienst för 561 D: K:m:t ... framstegh Cappellanen H:r Hindrich Johannis Collinus 1672, och giordhe emoot deres kiöp klander, medh protestation at han är närmare til inlösa samma Jysie hemman, för medelst Abraham Jacobssons förrige Hustrus Brita Michelsdotters, Hwilkens Modher war Sal: Fru Beata Sigfredhzdotters til Rautajokj Halfsyster på Möderne, Jämwähl och at hans Sal: Fader Kyrckioherden H:r Johan Collinus war uthi neste Skyld- och Frändskap medh wälbem:te Fru Beata Sigfredhzdotter, Som Hapaniemj medh Jysie, efter Kongl: Maij:tz Donation åthnööt, Insinuerandes Höghlåfligh i Åminnelse Konungh Gustaff Adolphz Donations bref Daterat den 20 Julij 1619 ... Her til selliaren Abraham Jacobson swaradhe, at emedhan såsom honom är efter sin framledne Faderbroders Änkies dödh, förmedelst Kongl: Krigz Collegij tilståndh, och sedermehra wedh een General Munstringh 1663 tillåtit at hålla twenne Munteringar för Hapaniemj medh Jysie, eij heller någon bördhzrätt på dhe 5½ öres landh ägha, förmenandes, at han der medh kan efter sig eget tycke disponera, Myket mindre hans Swerfader Michel Eskellsson någon proprie rätt der till haft, allenast det at Sal: Axell Mårthenssons fru war ifrån Hapaniemj född, Begiärandes alt fördhenskull at samma hans ingångne kiöp, medh Haksen, hade sin framgångh, medhan H:r Hindrich icke är der til någon bördeman ... I lijka måtto protesteradhe lieutnamptens Jacob Israelsons Son Abraham Wässell 1919, å sin Faders wägnar emoot samme kiöp, icke såsom någon arftagen til Jysie, uthan at Abraham Jacobsson förmedelst hans faders tilhielp hade bekommit Hapaniemi Under Rustienst), Tyrvään käräjät 13.–16.9.1675 f. 100v (Aff Rätten förordnades Chronones Befallningz:n och Lagläsaren att liqvidera Abraham Jacobsson Wesell i Hapaniemj och Leutnanten Jacob Israelsson i Rautajåki emellan, om den gield dhem emellan wara kan); KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–20.11.1680 f. 924v (Till Kyrckieheerdens her i Sochnen Wällärde H:r Henrici Collini 1672 begiäran, blef nu Hapaniemi Ryttare hemman Andre och 3:die gångon oplyst för den skuldhfordran han hafwer till hustro Elin Jacobzdotter der sammastädhes), 927 (Befalningzman Wäl:t Christopher Platzman 1688, som äger Rustiänst rättigheeten för Hapaniemi hemman, förekom nu och begärade ett laga bewijs om samma hemmans beskaffenhet ... inlade och Platzman een Rächningh opå den rest han af Sahl: Abraham Jacobssons); KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 5.–7.8.1682 s. 645 (Abraham Jacobsson Wesels Attest gifwen den 17 Maij 1677 då han Hapaniemi åbodde); KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 4.–6.9.1689 s. 1186 (Framsteeg för Rätta Mons: Gustav Abrahamson Wessell, kärandes till Wäll:de H:r Jacob Willius 2790 om Hapaniemi hemman, hwilket Willij hustrus dygdesamme Matrona Anna Grubbes förre Man, Befalln:n Sahl: Christopher Platzman 1688, medelst Regementz Skrijfwarnas Gustaf Hanssons och Hans Floors Stemplingar wijdh då wahrande Commission i Helssingfors 1679 hållen, fådt tillstädielse att rusta före, ändoch Wessell då tillbudit sig willia ehn fullkomblig Rustningh för bem:te hemman præstera, och sielf rijda uth derföre, så ähr honom lijkwähl af Commissions Herrarne sådant afslagit, williandes han nu medh Glorwyrdigst i Åminnelse Kongh Johan den 3:s förswarelses breef af d: 9 Octob: 1584 bewijsa sig på Hapaniemj äga bördzrätt, emädan hans Moor Moders Fader fader, Sigfridh Andersson, Fogde, utj bem:te breeff, emoot sine Illwilliare blijfwit så med rörligo, som Orörligo, neml: Hapaniemi hemman under Kongl: Maij:ttz hegn och allernådigeste förswahr tagen. Insinuerandes der iempte Hindrich Jacobsons Lagmans dom dater: 19 Aprilis 1598 hwar i förmähles det Wessels Mor Moders fader, Anders Carlsson framtedt H:r Knuth Jönssons Häradzdom daterat A:o Christi 1596 lydande att bem:te Anders Carlsson Nielsson i Hapaniemj Kiöpt halfannan Öhres Jordh, och derföre gijfwit Ett hundrade m:r gl:t Mynt, ähn bytt till sig halfannan Öhres landh med Staffan Nissiusson, gijfwandes honom der emoot igen sin börde iordh i Rickais by af 1½ ö: Skatt, dess utan har han sig tillhandlat aff Mattz Olofson i Hapaniemj 3 ö: Landh, emot lösn Ottatijo m:r Ortuge, för mehnandes och Wessell med Sahl: Drabantens Erich Larssons Skrifft af d: 2 Junij 1606 sig kunna bewijsa att hans förfäder kiöpt 2 Skurur Jordh till Hapaniemj, dess utan lofwade han skaffa sig flere skiähl till bem:te hemmans bördzrättz bewijsande, berättandes att Gloorwyrdigst i Åminnelse Konung Gustav Adolph den Andre på bemälte Hapaniemj hemman frälsses Wilkor allernådigst förundt, och sedermera af hennes Maij:tt Glorwyrdigst i Åminnelse dråttningh Christina åt hans Mor Moders Syster Wälb: Beata Sigfridzdotter till lijfztijden blijfwit donerat, men effter hennes dööd skulle samme Hapaniemj till Kongl: M:tt och Chronan hemfallit, undantagandes den Jordh som Kiöpt och bytt ähr för detta alleredan mente Wessel, att dess förfäder för samme hemman rustat, sedan upwijste han högl: Krijgz Collegij breef gijfwit d: 12 Decembr: 1662 hwar i hans fader Sahl: Abraham Jacobsson i Hapaniemj att præstera 2:ne Laghgille Rustningar derföre ähr tillåtit, hwilket breef sedermehra d: 25 Novemb: 1663 ähr af deres Excell:ce Rijkzens Råådh Sahl: högwälb: H:r Henrich Horn sampt H:r Lorentz Creutz wijdh General Munstringen i Åbo Confirmerat, begärandes dy Wessell för ofwantalte skähl blijfwa wijd sin börderättigheet maintinerat, och att H:r Jacob måtte samme hemman afståå ... förunnes Parterne till näste Häredz Ting dilation), Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.2.1690 s. 1292 (lendzmannen wäl:t Pehr Michelson (katso 1936) haf:r d: 8 hujus under påstående Tingz tijden i sin Cammar i Packala, Gustaff Abrahamson Wessel, medh skiäls Ordh Hugg och slagh öf:r fallit), Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–11.7.1690 s. 1553 (Förekom Gustaff Abrahamsson Wessel, kiärandes å sin Stiufmoders Elin Jacobzdotter i Jysiä wegnar); KA mf. ES 1928 (mm 20) Ylim. käräjät Karkussa 27.9.1690 s. 376 (Göstaff Wessell tilltahltte Coadjutoren wällärde H:r Jacob Willius om den Börde rättigheet hans Sahl: fader uthi Hapaniemi Rustningz hemman haft, hwilcket H:r Jacob nu åboer, beklagandes sig högst huruledes Sahl: Christopher Plattzman 1688, dess änckia H:r Jacob nu äger, medh practiqver och onda stemplingar undangått ber:de hemmans Bördh och dess Rustningz Rättigheet, ifrån hans Stiuff Moder, honom och hans medharfwingar); KA mf. ES 1967 (nn 9) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–5.3.1692 f. 82v (Notarien Wähl:t Gustaff Wessel kärde till sina Swågrar och Swägerskor samptel: Sahl: Inspectorens Christopher Enckels Arfwingar om sin hustrus Maria Enckels arf, katso 2329), Karkun ja Mouhijärven käräjät 19.–20.7.1692 f. 221; KA mf. ES 1369 (p 2) Uudenkaupungin RO 11.5.1692 (... i Lijka måtto giorde och sammaledes Notarien Gustaf Wessel, som till hustru äger fordom Befallningzmans Christoffer Enkels (katso 2329) dotter, på ähn innestående och resterande Arffz Prætention, katso 131); KA mf. ES 1369 (p 3) Uudenkaupungin RO 10.4.1693 (Stadz Skrifwaren Gustaff Wessell, hwilcken Borgmest:n wälbetrodde Zacharias Boëlius 1552 afsatt ifrån tiensten, twert emoth Högwälborne H: Baron och Landzhöfdingens Ankomne breef); KA mf. ES 1369 (p 4) Uudenkaupungin RO 3.12.1694 (Stadz Fiscalen Gustaff Wessel); KA mf. ES 1369 (p 5) Uudenkaupungin RO 27.7.1695 (Rådmans Oloff Snellmans och Stadz Opsyningzmans Gustaff Wessels ... Action angåår Arf, dett så Snellman som Wessell måtte obligeras, att förskaffa sigh Fullmachter aff alla sina Swågrar och Swägerskor, hwilka medh dhem äro lijka Arfftagande; Snellman opwijste en Fullmacht af hans Swågrar och Swägerskor underskrefwen allaredan d: 3 Augustj 1687 hehl öfwer maculeradh och påskrefwen ... Gustaf Wessell framlade sin Swågers Capplans j Nykyrckie Sochn H:r Daniel Lignipæj 1917 oppå sine och samptel:e sine Swågrars och Arffz Interessenters wägnar honom meddelte Fullmacht aff d: 18 sidstl: hujus ...), Uudenkaupungin RO 7.8.1695 (Wessels hustru Maria Enckell); KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 13.1.1696; KA mf. ES 1370 (p 7) Uudenkaupungin RO 27.1.1697 (handlingarna som efter Sahl: Scholmest: H: Johan Ulmstadius 131 än qware äro ... Gustaff Wessell sade sig hafwa Fullmacht af andra sina Swågrar, förutan H:r Johan Enckell 2961, hwilken för någon Owänskap dhem emellan sin Fullmacht intet will åth Wessell gifwa). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 70 (XVI); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #84. — R. Sumelius, Wesilaxius. Genos 17 (1946) s. 66.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Wessell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1125>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.