Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Anders Mennander Andreas Jonæ, Neocleander 1379. * Turussa 20.11.1640. Vht: Kalannin (Uusikirkko Tl.) kappalainen ja tilanomistaja Männäisten kylässä Jonas Raumannus (Jonas Matthiæ, aikaisemmin Cerestes, † 1683) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Simonsdotter Belter. Ylioppilas Turussa 1659/60 Neocleander Andr. Jonæ _ 63. Sukuselvitysten (Elgenstierna ja Uusi sukukirja II) tuntemattomaan lähteeseen perustuvan tiedon mukaan ylioppilas Turussa 11.10.1660 ja maisteri. Oppiarvoa koskeva tieto on todennäköisesti virheellinen ja ilmoitettu päiväys epätarkka, koska sitä vastaava sivunumero olisi 64 Indexissä mainitun 63:n sijaan. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 17.9.1666. — Kalannin kappalaisen (isänsä) apulainen 1666. † Kalannissa 13.3.1676.

Pso: 1670 Anna Månsdotter Meijer tämän 1. avioliitossa († 1722).

Pson seur. aviomies: Kalannin kappalainen Erik Palenius 2307 (yo 1673/74, † 1687).

Poika: Pirkkalan kirkkoherra Jonas Mennander 3386 (yo 1687, † 1721).

Poika: Ilmajoen kirkkoherra Anders Mennander 3564 (yo 1689, † 1734).

Poika: Johan Mennander 4118 (yo 1695).

Vertaa: Johan Cerestes 1279 (yo 1658/59, † 1679).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 137a; KA valtakunnanregistratuura 5.7.1681 f. 539 (Öpet breef på ett lijtet hemman för Prästmannen Jonas Matthiæ ... Oss hafwer Prästmannen Jonas Matthiæ uthi underdånigheet berättadt, och igenom hoos fogade bref och documenter förnimma låtit, huruledes han hafwer tå Biblien blef transfererad på Finska upwachtadt widh samma beställning som Notarius, och mädh egen handh och lijka såsom trycht Stijl, heela Bibelen reenskrifwit, hwareffter han sedan är trycht worden, hwarföre hwar och een af dhem androm (katso 813) fådt ett hemman, men han allenast ett lijtet af 6 öres skatt af Sahl. Grefwe Gustaf Gustafsson erhållit som i hans Grefweskap och Männäis by är belägit, qwitt och fritt att niuta och behålla, doch Cronones Ränta orubbad, som mädh mehra sees kan af bem:te Grefwes bref af d. 4 April 1649. Underdånigst anhållandes att han bem:te hemman tillijka mädh Grefweskapet har hemfallet oss och Cronan, och han således i denne hans höga ållder skall lembnas i sin stoora fattigdom huswill. Det oss behagade honom samma Hemman mädh den der på förlähnte frijheet i lijfztijden effterlåta, hwilken hans underdånigste begiäran, Wij hafwe mädh nådher anhört och där till bewilliat); KA mf. ES 1924 (mm 11) Kalannin käräjät 18.–19.9.1674 f. 26v (Mattz Producerade Coadjutoren H:r Anders Menandrum till wittne), 30 (att Syna Emellan Caplanen H:r Jonam Raumannum och hans grannar uthi Menneis), Kalannin käräjät 13.–14.12.1675 f. 22v (een tiuf, Isaak Jonsson ... fadren H:r Jonas, vertaa 722); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 9.2.1656 (Erich Christerson fodrade af Wördige och Wällärde H:r Jona Mathiæ Cappellan j Nykyrckia Sochn betallningh, för een lijksteen, den han Anno 1654 effter hans begiäran ifrån Callmar beställt, och Upkiöpt hafuer ... [her Jonas] sadhe sigh och gärna welat honom betallningen föllia låtha, men emedan stenen igenom Erich Christerssons försummelse, och förwållande ähr alldeles förderffuat, der dett öfuer Wintteren 1655, lågh uthi wattnet, altså kunde han eij behålla steenen, eller honom någon betallningh meddela ... dy remitterades denne saaken wedh näste häredz ting j Nykyrckio Ländzmans gårdh lagligen att uthföras). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 83 (XX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 507 (29.3.1664). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 179; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor II (1926) s. 820 (Fredenheim Tab. 1); Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 163 (Mennander Taulu 1); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2258G (1663, Andreas Jonæ Mennander Nykyrkensis).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Mennander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1379>. Luettu 16.4.2024.

Ks. myös viittausohje.