Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 21.5.1636 Anders Keckonius Andreas Johannis, Finno U62. * noin 1611. Vht: Ruoveden kirkkoherra Johan Keckonius (Johannes Johannis, † 1632) ja Rakel Nilsdotter. Ylioppilas Uppsalassa 21.5.1636 Andreas Johannis Finno. Oraatio Uppsalassa 27.3.1638. Oraatio Uppsalassa 6.2.1639. — Turun akatemian apulainen 1640. Porin triviaalikoulun rehtori 1642. Huittisten kirkkoherra 1659. Rovasti (1666). Synodaaliväitöksen preeses pappeinkokouksessa Turussa 1660, saarnaaja pappeinkokouksessa 1665. † Huittisissa 15.8.1675.

Pso: ~1642 Katarina Simonsdotter Gjös († 1708).

Poika: Porin pormestari Gabriel Keckonius 1580 (yo 1662/63, † 1709).

Poika: Huittisten kirkkoherra Johan Keckonius 1581 (yo 1662/63, † 1719).

Lanko: kornetti Gabriel Gjös 112 (yo 1640).

Vävy: Ruoveden kirkkoherra Johan Winqvist 2064 (yo 1669/70, † 1718).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 18.2.1687 f. 55 (Till Statz Contoiret för Kyrkioheerde Enkian [Catharina Göös] i Hwittis att henne efftergifwes 2 åhrs rest); KA mf. ES 1923 (mm 8) Huittisten käräjät 19.–21.10.1654 f. 345v; KA mf. ES 1923 (mm 9) Huittisten käräjät 20.–22.11.1656 f. 346v (Företrädde dygdesamma Hustrun, Hustro Elsa Tellskou i Hurskala, kärde till Matz Bertilsson i Hwittisby om Een Eng ... at her Johan Keckonen ähr blifwen i Hwittis Sochn Caplan 1604 wedh Pass ... Hwilcken her Johan hafuer wedh pass 9 åhr warit Caplan i Hwittis Sochn, och honom Sucederat Johannes Canutj ifrån Cwmo. Vertaa KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten käräjät 11.–13.8.1668 Sal: Captens Eskill Laskapälles Änckia H: Ellssa Tellschow ja 23.–26.6.1669 Captens Sahl: Eskill De Lascapels effterlefwerska hustru Elssa Telschou); KA mf. ES 1923 (mm 10) Kokemäen käräjät 5.–7.10.1658 f. 34v (diäcke Penningar); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Huittisten LO 25.–26.5.1668; KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 30.5.–2.6.1670 f. 35, Huittisten käräjät 6.–8.11.1672 f. 63; KA mf. ES 1924 (mm 11) Huittisten käräjät 13.–15.7.1674 f. 35; KA mf. FR 200 (Bielkesaml. 27) Ulvilan käräjät 11.–12.9.1676 f. 53 (Agata Persdotter j Inderöö, som skall hon medh Trulldom och Widskepelse umgå ... och hafwer hon lärdt dhen konsten af Sahl: Probstens i Hwittis Enkia. Jatkuu 26.–27.7.1677 f. 69v ja 11.–13.9.1677 f. 86v); KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 22.–23.6.1680 s. 50 (Kyrckieherden uti Hwittis Ehrewyrd: och Wällärde H: Johan Keckonius inlade nu sin Moormoders Sahl: dygdesamma hust: Elisabetha Grelsdotters skrifwelse Daterat Eufraåminne d: 24 Maij nästleden till hans Moder dygdesamma hust: Carin Simonsdotter Göös, Och som hon Moor moderen der uthi gifwer tillkenna, huruledes hon med sin Sahl: man fordom Kyrckieheerden i Cumo Ehrewyrd: och Wällärde H: Simon Göös haf: Testamenterat sin Son Borgmestaren i Raumo Sahl: Wälb:g Elias Göös 1394, och hans Frw Wälb:g Chirstin Böning Carinoja Crono hemmans häfde rättigheet uthi Cumo Sochn beläget alt för den orsaak skull, och till den ända, at hon i sin ålderdoom, af dhem skulle sködt, ehrnärdt och underhållen blifwa, men emedan som hon klagar ber:de sin Son hustros sådant alt oachtat, efter hans död afwijst och skämligen wräkt henne ifrån sigh, föregifwandes sig intet kunna henne lengre oppehålla och ärnära ... och som hon hust: Carin Göös är hennes äldsta dotter, opdrager och om förtroor hon henne opseendet och förwaltningen af Karinoja hemman); KA mf. ES 1926 (mm 14) Kokemäen käräjät 19.–22.1.1687 s. 8, Kokemäen käräjät 5.–7.7.1687 s. 193 (Sahl: Probstens och Kyrckioheerdens i Hwittis effterlåtne Änckia, dygdesamme Matrona hust: Catharina Göös leet ... anhålla dett Rätten wille ad acta publica föra, som wore hon sinnad testamentera sine twenne hoos sig hafwande Oförsörgde döttrar J: Lisken och Maria Keckonia, Caronoja Crono hemmans hefde Rättigheet uti Cuhmo Sochn belägit. Myös 10.–14.2.1688 s. 82 Probstinna testamenterar åth sine 2:ne äldste döttrar Jungf: Elisabeth och Maria Andersdöttrar Keckonijs Carnoja Crono Hemmans häfde Rättigheet); KA mf. ES 1929 (mm 22) Kokemäen käräjät 4.–6.10.1692 s. 418; KA mf. ES 1931 (mm 35) Kokemäen käräjät 16.–19.9.1699 s. 634 (katso 2603); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 22.1.1687 s. 5 (Framkom Collega Wällärdhe H:r Johan Wijnqwist anhållandes på sin Swärmoders Probstinnans uthi Hwittis Sochn Dygdesamma Hustru Catharina Gööss wegnar om ett sanfärdigt witnesbörd på den stoora skada och mothgångh som hon igenom Siönödh uthi framledne Åhren esomoftast lijdit hafwer); KA mf. ES 2000 (nn 62) Kangasalan käräjät 8.–9.10.1662 f. 671 (Inläggiandes Oppå alt detta ehn Copia aff Kyrckioherdens i Hwittis Wyrdigh och Wällärde H: Andræ Keconj Ransakningh). — I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 15 (1675. 18[!] Aug. D:n Andreas Keckonius præp et past. Hvittens. præceptor meus 660 R:dus pie in Christo obdormivit); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 5 (I); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 10, 66, 81; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 87; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 53, 90, 121–122, 126, 130, 140–141, 169, 171, 185, 201, 203, 206, 212–213, 215, 216, 218; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 254, 255, 263, 294, 319, 325, 349, 377, 426, 431, 437, 523, 539, 548; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 74; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 130 #285 (12.5.1670); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 229; Akademiska konsistoriets protokoll II 1637–1640 (Uppsala 1969) s. 8 (18.1.1637, Framträder Andreas Johannis Aboënsis, communitista ordinarius och anklagar Laurentium Benedicti som war en substitut, att han inthet får niuta the immuniteter som hans præceptores på höge öffuerhetennes wägna haffuer honom undt och effterlåtit, uthan han skrapar medh fötterne och ropar penal på honom). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 222 (maininta "Philos. Mag. i Upsala" on tiettävästi virheellinen); C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 272; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 702 (Kekoni(us) Taulu 1); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1476 (Oikaisuja ja lisäyksiä); K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #25; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2031D, 2033D, 2039D, 2564D, 2778D, 2785D, 2824D, 2825D, 2826D, 2849D, 3710D, 3755D, 3755G, 3900D, 3913G, 3950D, 3959D, 4420D; P. J. Voipio, Kekkoset Suomen asuttajina. SSJ 47 (1994) s. 373; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #152H († 15.8.1675, 64 ann.), 2056–2058, 2355G, 3139G, 3396G, 4390D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 20.11.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Keckonius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U62>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.