Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1661 Gustaf Bosin Gustavus Pauli, nobilis 1488. Vht: Janakkalan Vanaantaan omistanut ratsumestari Paul Paulsson Bosin († ~1658) ja Margareta Nilsdotter Spåra. Ylioppilas Turussa sl. 1661 Busin Gust. Pauli [Nobil Fenn. _ 68]. — Luutnantti. Omisti Porvoon Piirlahden, Lammin Tirmulan ja Janakkalan Vanaantaan. Helsingin maakuntakokouksen osanottaja 1671. † kaatui Lundissa 4.12.1676.

Pso: Anna Kristina Grothusen (elossa 1685).

Veli: Pohjois-Suomen laamanni Erik Bosin 1489 (yo 1661, † 1715).

Veli: sotilas Paul Bosin 1490 (yo 1661, † 1676).

Poika: manttaalikomissaari Gustaf Fredrik Bosin 3719 (yo 1690/91, † 1740).

Lanko: tilanomistaja Johan Grothusen 2513 (yo 1677, † 1703).

Vävy: Pernajan kirkkoherra Petter Serlachius 2320 (yo 1674, † 1738).

Vävy: kapteeni Karl Gustaf Sabelhierta 2515 (yo 1677, † 1701).

Vävy: rykmentinpastori Karl Gustaf von der Heide 4229 (yo 1696).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 34b; KA valtakunnanregistratuura 23.7.1653 f. 135 (Confirmation på Sköldh för Lieutenanten Påfwel Båsin), 8.8.1653 f. 151 (Conditional förbettring för Leutenampten Paul Bossin på godz i Finland), 5.2.1654 f. 226 (Confirmation för Lieutnant Paul Bossin på 2:e hemman vnder Rosstienst ... effterskrefne twenne sin Swärmoderss Fru Anna Treiderss hemman Wannantaka och Mällkola), 8.8.1663 f. 267 (Confirmation för framledne Ryttmestaren Paul Bosins omyndige barn på 2 Hemman vnder en Rosstienst ... Wanantaka och Melekola hemman i Finlandh och Janakala Sokn belägne), 17.7.1688 f. 405 (Till Öfwersten Johan Ribbingh för Lieutenanten Bosins Änka Anna Christina Grothusen ... dess endeste bostelle och Sätherij Pyhrlax ben:dt i Borgo Sochn och Nylandh belägit, som Wij d. 15 Maij 1685 hafwe i nåder lembnadt och förundt henne på lijfztijdh); KA mf. ES 1882 (ll 5) Ylim. käräjät ja tutkinta Vanaantaassa 9.6.1669 f. 25 (Effter den Högl:e Kongl:e Hoffrätz nådige Imposition och befalningh, Dat: 10. Aprilis 1669. der som förmäles huru såsom Högst bem:te den Kongl. Rätt ähr förekommit, som skall Wälb: Gustaff Busijn för någon tijdh sedan hafua ett drååp begådt oppå een sin Bonde uthi Hattula Heredt och Janackala Sochn, att samme saak uthan drögzmåhl måste ransakas och der medh effter Lagh och privilegier fortfaras ... framladhes een Vidimerat af Copia, uthaff Målssägandens den dödhas ben:dh Påfuell Matzssons hustrus Walborgh Bertelssdåtters förlijkningh Schrifft, medh mehrbem:te Busijn Dat: af Melkola d: 24. Januarij 1669. effter som saaken d: 3. Jan: tilförende händt och skeedt war ... Mag:r Collinus 1515 Såsom Businers fulmehtige och præceptor sadhe at professoren Höglärde Mag:r Axelius 168 såsom Businers förmyndare, hafuer), Inkoon käräjät 27.1.1672 f. 23v (Oplystes andra gången Wälb: Gustaff och Erich Businers Allodial Frälsse godtz Hofgården ben:dt, hwilket dhe till Gouverneuren Öfwer Össell Wälb: H:r Peer Flemming för Ottahundradhe dal:r Sölf m:tt försålt hafwa); KA mf. ES 1782 (ee 6) Hollolan ja Tennilän käräjät 8.2.1650 f. 38; KA mf. ES 1721 (bb 9) Porvoon ja Mäntsälän käräjät 5.–6.8.1673 s. 52 (Kom för Rätta wällb: Gustaff Bosijn och klageligen gaf til känna, det och allom på denna orthen witerligit är huru såsom d: 8 Junij nästförlidne om nattetijdh igenom oförmodelig wådheeldh oppå des Gårdh Pijrlax, alla huus innandhöme och löösöhren äre afbrende ... wällbem:te Bosijn med sin Frw, som /: och då låg i barnsäng :/ måtte igenom fönstren uthkomma); KA mf. ES 2002 (oo 4) Leppävirran käräjät 17.–18.1.1670 s. 47 (Vice Fiscalen Wälbetrodde Samuel Olofsson Valenius inladhe H:r Bosinernes Förmyndares Professor:s Höglärdhe M:r Axell Kempes bref Rätten till skreffuit huar uthj förmehles huru såsom bemel:t Herrers Frelsse bönder i denne Sochn boandhe icke Oppå några åhr haffua sin Renta betalt). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 91 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 257 (Mons:r Busin), 288, 311(?), 318, 322(?), 323, 512 (29.4.1671, stud. Gustavus Pauli ‹tämä?›), 520 (Gustavus Pauli); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 136 (stud. Busijn), 206 (Businerna), 352, 426 (Bosinerna), 461 (Bossinerne), 464 (Bosinerne), 490 (Bosinerna); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 232 #253 (13.4.1676), 252 #276 (2.1.1678, Bosinerne); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 163 #321 (31.3.1676). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 48 (Bosin Tab. II); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 548 (Bosin Tab. 3); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 144 (Bosin Tab. 3).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Bosin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1488>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.