Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1661 Erik Bosin Ericus Pauli, nobilis 1489. * 6.1.1654. Vht: Janakkalan Vanaantaan omistanut ratsumestari Paul Paulsson Bosin († ~1658) ja Margareta Nilsdotter Spåra. Ylioppilas Turussa 7-vuotiaana sl. 1661 [Busin] Ericus Pauli [Nobil Fenn. _ 68]. Turun hovioikeuden auskultantti. — Hämeen läänin manttaalikomissaari 1677. Porvoon tuomiokunnan lainlukija 1677–78, Hollolan tuomiokunnan 1678–80. Hollolan ja Porvoon kihlakuntien tuomiokunnan tuomari 1680, ero 1699. Etelä-Suomen laamannikunnan laamanni 1700, ero 1703. Gotlannin laamannikunnan laamanni 1708, samalla varamaaherra siellä s.v. Pohjois-Suomen laamannikunnan laamanni 1711. Omisti mm. Kosken Hl. Pätilän, jonka tulipalossa tuhoutui vuoden 1699 tuomiokirja. † paon aikana 28.4.1715.

Pso: 1677 Margareta Eriksdotter Rosendal († 1715).

Veli: luutnantti Gustaf Bosin 1488 (yo 1661, † 1676).

Poika: manttaalikomissaari Erik Johan Bosin 4123 (yo 1695, † 1747).

Poika: kornetti Fredrik Bosin 4124 (yo 1695, † 1714).

Lanko: kapteeni Anders Rosendal 1504 (yo 1661/62, † 1691).

Vävy: everstiluutnantti Fromhold von Essen 2717 (yo 1679, † 1722).

Vävy: kihlakunnantuomari, asessori Erik Falander, v:sta 1691 Tigerstedt 2979 (yo 1682, † 1736).

Vävy: hovioikeudenneuvos Claes Jägerhorn, v:sta 1689 Jägerskiöld U444 († 1744).

Vävy: luutnantti Abraham Fontelius, myöh. Fontell 4954 (yo 1707, † 1748).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 34b; KA valtakunnanregistratuura 20.6.1681 f. 497 (Kongl. Maij:tz Äntelige Sentence och dom uthi den ifrån Åbo Håfrät gratis inkomne revisions saak, emellan Professoren i Åbo Magister Axel Kempe 168 på den ene, och Wälb: Erich Bosin på sine, sine Syskons, och Brodersbarns wägnar å den andra sijdan, angående reda och richtigheet för Förmynderskapet, som Professoren Kempe öfwer Samptel:e Bosinerne förwaltat hafwer, som och Siölaxgårds inlössen ifrån Wälb. fru Eva Magdalena Richer (katso 1983), hwarest han hafwer warit pantsatter), 27.9.1681 f. 693 (Confirmation på någre allodial Godz för Häredzhöfdingen Erich Bosin), 9.10.1681 f. 715 (Confirmation på Norköpings beslutz Godz för Erich Bosin), 12.6.1687 f. 307 (Till Commissionen i Nyland att Sommartingen icke måge blij upskutne för Häradshöfdingens Bosins andra bestellningar skull, utan att dee hållas i rättan tijd, för denna gången genom någon Substitut), 4.9.1687 f. 479, 28.3.1688 f. 173 (Til Öfwersten och Vice Landzhöfdingen Arfwed Horn swar, angående Häradzhöfdingens Erick Bosijns lijfftidz donation), 28.2.1699 f. 70 (Till Landzhöfdingen Cronhiort swar, angående Häradzhöfdingen Bosijns ansökning), 10.1.1700 f. 23 (Till Landzhöfdingh Cronhiort swar angående Häradzhöfdingen Bosiins sökte wederlagz hemman), 19.10.1703 f. 310 (Til Åbo Hof Rätt, at fordra lagmans fullmakten af Bosiin, och föreslå en annan i stället ... Wi månde fuller för någon tid sedan, uppå då inkomne recommendationer, förordna Häradshöfdingen Bosin til Lagman i Finland, uti Lagman Tawasteens ställe, men som Wi nu sedermera förnimme, at bemälte Bosin har begådt åtskillige förseelser uti dess förre beställning, hwarföre han ännu står under Fiscalisk action; Så är härmed til eder Wår nådige befallning, at I fordre tilbakars Wår honom meddelte fullmakt på berörde lagmans Ämbete, och sedan föreslå Oss någre Capable och skickelige personer, af hwilka Wi måge kunna hafwa walet, til at besättia bemälte Lagmans beställning), 31.12.1703 f. 345 (Lagmans fullmacht uti Söder Finne Lagsagu för Justitiæ Borgmästaren i Narfwen Johan Stiernstedt 1487); KA mf. ES 1726 (bb 21) Hollolan ja Tennilän käräjät 4.–5.11.1701 s. 266 (Emedan Corporalen Wählb: Carl Tavast d: 16 Maii 1697 försålt och förskrifwit Häredzhöfdingen Wälb:ne Erich Bosin Curiala Gårdh i Tennilä S:n), Hauhon ja Tuuloksen käräjät 11.–13.11.1701 s. 294 (Häredzhöfdingen Wälb:ne Erich Bosin leth giöra för Rätta ansökning att Skyttälä gårdh i Hauho S:n, som han moth 1000 D:r K:rm:tt, sig tillhandlat 1694 af Wälb: Fruu Mertha Gyllenhiertha måtte nu för honom Häredzhöfdingen andra gången oplysas); KA mf. ES 1726 (bb 22) Hollolan ja Tennilän käräjät 1.–2.10.1702 s. 186 (Häredzhöfdingen Wälb:g Erich Bosin leth igenom sin uthskickade Rätten föredraga, Huruledes han olyckeligen är kommen att Rusta för ett af uhrminnes tijder i Ödhe legat Crono Hem:n Toijala benembdh i Tennilä S:n); KA mf. ES 1726 (bb 23) Hollolan ja Tennilän käräjät 2.5.1703 f. 78v; KA mf. ES 1727 (bb 24) Lammin käräjät 17.–18.11.1704 f. 159; KA mf. ES 1727 (bb 25) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 15.–16.12.1705 f. 163 (Sommar Tinget 1699 ... Warandes dommen förkommen, och samma Åhrs Protocoll, medelst en Olyckelig Eldskada, som Petilä Gård öfwergått, afbrendt, men des innehåldh icke des mindre Werckel:n gångit in rem judicatam); KA mf. ES 1240 (g 6) Helsingin RO 2.9.1675 (Förträdde Welb: Erick Bussin och androgh huarföre Qwartermest:n Welb: Frantz Ludwich Swanström 1877 honom Skällt till hunsfått och Skälm); KA mf. ES 1240 (g 7) Helsingin RO 10.5.1679 (Vice Häradzhöffdingen Erich Bosin ... hans Swägerska Sahl: Fru Anna Rosendahl, katso 3471); KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 7.2.1680 (den andre förmyndaren Erich Bosin, katso 2320), Helsingin RO 5.12.1681 (Oplästess Brukzförwaltarens Johan Torwöstz 582 breef emooth dess Swågers Häradzhöfdingens Wälb: Ericz Bosins protest Dat: Antskoog d: 12 Nov: 1681). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 91 (XXII); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 266 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 96, passim.; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 190; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 163 #321 (31.3.1676). — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 48 (Bosin Tab. IV); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 548 (Bosin Tab. 4); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 144 (Bosin Tab. 4); Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 364; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 35; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #122D, 3360D, 3371D, 4232D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #4150D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 22.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Bosin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1489>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.