Helsingin yliopisto

Tiedot

1661/62 Matias Collanius Matthias Johannis, Satacundensis 1509. Vht: Sauvon kappalainen Johan Kollanius 75 (yo 1640, † 1667) ja Margareta. Ylioppilas Turussa 1661/62 [Collanus]‹¿› Matth. Johannis _ [69]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1661/62] Matthias Collanius. — Majoitusmestari (1678). Karkun pitäjänkirjuri (1683). ‡ Karkussa 4.6.1717.

Pso: (jo 1671) Beata Johansdotter Collinus († 1715).

Lanko: Uskelan kirkkoherra Jakob Collinus 923 (yo (1652), † 1683).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 42b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #109; KA mf. ES 1924 (mm 11) Ulvilan käräjät 3.–6.9.1675 f. 21v (Dn: Matthias Collanius ifrån Karcku by och Sochn, beswärade sigh öfwer Christier Olofsson i Otama, som skall han oppå hans Urfiell der sammestädes huggit een Swed, den nu står i säde); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–9.2.1669 f. 4v (Lensmannen förståndigh Peer Michellson Angaf Dom: Mathiam Kollanium i Karku, för dhet som han skulle i förledne Wintras 1668 stulipt edt Sölf Stooph uthur een Kammar, medh begiäran, at saaken måtte Uptagas och Ransakas), 6v (Do:nus Matthias Kollanius i Karkuby beswäradhe sigh öfver sina grannar), Karkun ja Mouhijärven käräjät 11.–14.2.1670 f. 158 (Företrädde Olof Huida och kärde till Sal:gh Mag:r Abraham Collanij broder Son D:m Matthiam Collanium hade på hans Fiskie watn medh Katza brukande i 3 åhrs tijdh låtit föröfuat uthan det som fiskaren hade giordt, Huilken saak af den Högl: Kongl: Håfrätt till Heredz rättens Ransakan skuten är, förliktes altså bem: Matthias Collanius så på sine ägne som sine medharfwingars wägna, således at han gif:r Huida för samma skadans refusion 20 Dal:r S: m:t som dhe andre af Arfuingar:s wägna skulle igen honom Pro quoto gåt giöra, således fördes ad acta), 161v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–14.6.1670 f. 206v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 15.–17.9.1670 f. 246, Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–30.1.1671 f. 319v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–23.10.1671 f. 395, Karkun ja Mouhijärven käräjät 8.–10.2.1672 f. 412, Karkun ja Mouhijärven käräjät 10.–12.6.1672 f. 461v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 1.–2.10.1672 f. 511; KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.9.1675 f. 110v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–26.6.1678 f. 311v (Effter Qwartermestarens Manhafftig Matthiæ Collanij egenhändige Obligation aff den 11 Octobris 1677, sampt för Rätta egen bekännelsse, dömbdes han att bethala till Henrich Sigfredsson i Ryömä 25 D:r Kop:r m:t som han honom för een häst är skyldig blifwen), Tyrvään käräjät 19.–21.8.1678 f. 347v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–26.8.1678 f. 366v, 373v; KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.1.1679 f. 476 (Det Ryttare hemmanet i Carku by Kollanen ben:dh Bördzrätt, som Qwartermestaren Mathias Collanius sidst i Possession hafft och Cronones Befallningzman Wälbetrodde Gustaff Hansson Swarthafra 1677 haf:r rustat före, hwilket och Befallningsmannen efter Öfwerstens Wälborne H:r Carl Falckenbergs af Wälborne H:r Landzhöfdingen innerymbdt är, blef nu för 1677 och 1678 åhrs räntor, Cronans rest sampt Befallningzmannens egen geld, belöpande tillhoopa 259: 29: 16: Sölf:r m:t, första gången oplyst), Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–7.10.1679 f. 710v (blef nu om Ryttare Hemmanetz i Carckuby Kollanen beskaffenheet lagligen ransakat), Karkun ja Mouhijärven käräjät 2.–5.1.1680 f. 756v; KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–7.1.1681 s. 26 (Såsom Kollais Ryttare Hemman i Carku by som Befallningz:n Wälbet:d Gustaff Hansson Swarthafra (katso 4014) uthaf sin Frände Matthia Collanio, sig tilhandlat hafwer, befinnes tre gångor widh Lagha Ting wara upbudit, och nu lagståndit, inom hwilken tijdh ingen sig infunnit, som dher uthinnan något klander eller inspråk giort, eller inbyrda welat); KA mf. ES 1965 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–10.7.1683 s. 1069 (Sochneskrijfwaren Achtadh Matthias Collanius), Karkun ja Mouhijärven käräjät 2.–4.8.1684 s. 1444, Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–14.2.1685 s. 1679, Tyrvään käräjät 12.–15.8.1685 s. 1744, Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–28.8.1685 s. 1764; KA mf. ES 1965 (nn 7) Tyrvään käräjät 31.10.–4.11.1687 s. 493 (Jacob Erichzson ifrån Ulfwi kom nu för Rätta, och upwijste det Högwördige Doom Capitles i Åbo resolution af d: 17 Martij sidstleden, hwarest saken om förwijtelse, at Maria hans dotter hafft beställa med ehn gifft karl Matthia Collanio, skulle wara, då Maria denne Jacobz dotter warit förlofwat och fäst medh Christer Sigfridzson ibidem ehn lijten gåsse ... hwilken Saak blijfwer hijt till Häredzrätten remitterat at ransakas och afdömmas ... dömbdes Matthias Collanius och Maria Jacobzdotter ifrån ofwanbem:te Sigfridz och Christers beskyldning aldeles ledige, frije och oförwitte); KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.2.1690 s. 1288, Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–11.7.1690 s. 1561 (Förekom nu Sochne Skräddaren Thomas Tuisku beswährandes sig öfwer Sochneskrijfwaren Matthiam Collanium som skulle han hafwa kallat honom för Mördare, wijd sidste Wesilax Tingh, hwar emoot Collanius sade Skräddaren igen beskylt honom till tiuuf, det skräddaren sade sig hafwa hördt talas af Lensman Wäll:tt Per Michellsson ... säijandes altså Pär Michellsson det fuller han hafft Collanius misstänckt för ett Sölfstoop, som för 22 Åhr sedan skall wara uthur hans kammar förkommit ... men såsom denne Saak tillförende i Häredzrätten d: 8 och 9 Februarij 1669 ähr handterat och Rätten den till högwörd:ge Consistorium Academicum remitterat, effter så wähl Collanius som Sahl: Johan då Studenter warit, dy kan denne Rätt der till eij wijdare giöra, vertaa 1936); KA mf. ES 1967 (nn 9) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–5.3.1692 f. 84 (Sochneskrifwaren Mathias Kollanius); KA mf. ES 1968 (nn 11) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–11.7.1694 f. 325 (Såchneskräddaren Thomas Simonson Tuisku kärde till Sochneskrifwaren Matz Kollanius, för det Kollanius skall kallat honom mördare, skälm och tiuf, vertaa 2310), 327v (Opbördzskrifwaren Erich Thomason beswärade sig öfwer Sochneskrifwaren Mathias Collanius, hwilcken skall tillagt honom tyfnadt); KA mf. ES 1973 (nn 21) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.6.1704 f. 367 (Länsman Daniel Tallqvist framsteg och berättade, att som ett uppenbart roop och Rychte kommit kring heela Sochnen om Sochn Skrifwaren Matz Collanius, hwilken är gifft och Enckian Lisbeta Johansd:r i Packala, som hade de medh hwarannan hafft Sammanlag och ännu öfwa ett wänl:t omgänge, vertaa 1936), Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–20.10.1704 f. 607. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 91 (XXII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 173; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #109. — S. Perälä, Karkun Kollanius-suvun varhaispolvet. Genos 75 (2004) s. 78.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Matias Collanius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1509>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.