Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1662 Per Gers nuorempi Petrus Petri, Aboensis 1542. Vht: Turun akatemian kvestori Per Eriksson Gers († 1685) ja Barbro Hansdotter Hörnigk. Ylioppilas Turussa sl. 1662 Girs Petr. Petr _ 71. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1667 – kl. 1669. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1669 – sl. 1670. Oraatio 6.1670. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1671 – sl. 1674. — Turun akatemian voudin kirjuri (1674), vt. kvestori 1675, varrontavaltakirja vakinaiseksi kvestoriksi isänsä jälkeen s.v. (ei astunut virkaan). ‡ Turussa 22.5.1684.

Pso: 1678 Sofia Abrahamsdotter Oselius tämän 1. avioliitossa († 1738).

Pson seur. aviomies: porilainen raatimies Gabriel Prytz 2693 (yo 1678/79, † 1715).

Appi: Ikaalisten kirkkoherra, FM Abraham Ikalensis 766 (yo 1650, † 1675).

Eno: kamreeri Mårten Hörling 139 (yo 1640/41, † 1683).

Veli: Abraham Gers 2077 (yo 1670).

Veli: majoitusmestari Vilhelm Gers 2791 (yo 1679, † 1699).

Lanko: matematiikan professori, FM Magnus Steen 2499 (yo 1676, † 1697).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 72b; KA valtakunnanregistratuura 30.3.1640 f. 243 (Fullmacht för Cantzlijskriffuaren Per Erichsson Gerss, att wara Räntemästare uthi Academien i Åbo, och niuta den löhn som honom opå Staten är påfördh), 15.9.1642 f. 511 (Till Jönss Smitt att vthsee på Academien i Åbo någre wisse Kyrckio Tijonden och Bönder i Åbo Tawastehus och Biörneborgz Lähn), 8.7.1644 f. 361–371 (Donation för Academien i Åbo på godz i Finlandh etc.), 5.7.1665 f. 133 (Till Gen. Gouverneuren i Finlandh för Petro Giers at bekomma ett hemman i sin och sin hustros lifztijdh ... vthi Consideration af dhe 25 åhrs tienster som Räntemästaren Oss wijd Åbo Academie Petrus Giers giordt och bewijst hafwer), 5.7.1665 f. 135 (Till Cam:n för Petro Giers på 300 dal:r S:M:t af besparde Medell och resten effter handen), 10.9.1675 f. 200 (Fullmacht för Peder Pädersson Giers at wara Academiæ Räntmästare i Åbo, när hans Fader godwilligen affträder), 13.7.1685 f. 392 (Till Stats Contoiret för Åbo Academiæ qvæstore Petro Girs); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 3.3.1688 s. 18 (Ränttmestarens Petter Gierss Enckia Sophia Oselia, katso 2912); KA mf. ES 1964 (nn 6) Tyrvään käräjät 14.–17.8.1682 s. 681; KA mf. ES 1965 (nn 6) Tyrvään käräjät 3.–8.3.1683 s. 1006, Tyrvään käräjät 9.–11.10.1683 s. 1271, Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–14.2.1685 s. 1686 (befallningzmannens Wälb:de Johan Hakes begäran uppå Academiæ Rentemestarens för detta Wälb:de Petter Gierss wegnar); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 4.12.1693 s. 47 (Rådhmannen Wäll:t Gabriel Prytz 2693 bekände sigh förledne Lögerdagz hafwa handhfångit den Låfl: Cämbnär Rättens i Åbo, då medh Påsten ankombne Citation, att Comparera der sammastädes den 11 hujus, Handelsmannen Wäll:t Gabriel Miltopæus til swars om någon gieldh, som des Antecessor Matrimonij til honom skall skyldigh blifwit, föregifwandes der hoos sigh icke det ringaset medh sin hustru aff Hennes förra Mans ägendoom bekommit, uthan Geldhnärerne effter hans dödh all des qwarlåtenskap tilträdt Lembnandes allenast hans gångh kläder til begrafningz bekåstnadh att ahnwendas), Porin RO 9.3.1695 s. 4, Porin RO 25.5.1695 s. 13 (katso 2693), Porin RO 30.10.1695 s. 25, Porin RO 30.1.1697 s. 12 (Rådhman Wäll:t Gabriel Pryttz ... des Stiuf Son). — R. Hausen (utg.), Diarium Gyllenianum eller Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622–1667 (1880–82) s. 153 (isä); V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 97 (XXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. (188), 233, 265, 266, 305, 345, 358, 453, 472, 522; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 31, 81, 107, 178, 206, 236, 289, 329, 346 passim, 348, 367, 379, 416–417; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 6 passim; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 293; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 66; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 69, 429; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XV 1742–1747 (julk. V-M. Autio, 1968) s. 43 (isä); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 154 (isä), (223) (isä); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 206 (22.5.1684, ‡ sal. Petter Giers den yngre); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 12 passim (isä), 258 #282 (30.7.1678); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 19 passim (isä); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 2: 1662–1680. SSLS 264 (1938) s. 29 passim (isä), 180–181 #336 (6.7.1678); A. Jörgensen (toim.), Kuninkaalliset ja kanslerin kirjeet 1640–1713 (1940) s. 6 passim (isä), 108 passim; J. Vallinkoski, Kaupunginviskaali Juhana Henrikinpoika Kastun muistiinpanot 1673–1679. SSV 31 (1947) s. 104; Akademiska konsistoriets protokoll IV 1650–1655 (Uppsala 1970) s. 65 (22.10.1651, Uplästes Petters Gers Academiæ Aboensis Quæstoris bref, der uthi han begärar på Åbo Academiæ wegner bekomma copier uthaff Academiæ Upsaliensis privilegier och breff. Resolutio. Honom må Notarius medhdela copior af wåra privilegier och sombliga bref), 298 (20.8.1655, Proponerade Rector att een Professor ähr ankommen ifrå Åbo och begiär een copia af dhe nya constitutionibus och privilegiis. Resolutio. Emedan Consistorio ähr okunnigt om H:s Kongl. Maij:tz eller Academiæ Cancellarii wilja här uti antingen constitutiones, (hwilka alleenast provisionaliter gifne ähre) böre communiceras eller intett, måtte Aboenses, antingen sielfwe eller per suum Cancellarium förmå loof eller tillstånd der till, antingen af Konungen sielf, eller hujus Academiæ Cancellario). — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3990D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1041H (vih. 25.8.1678), 1384, 1385.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Per Gers. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1542>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.