Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1681 Gustaf Arctopolitanus, vuodesta 1688 Bernstedt Gustavus Gregorii, Satacundensis 2912. Kastettu Porissa 31.12.1668. Vht: Porin triviaalikoulun rehtori, FM Grels Arctopolitanus 989 (yo 1653, † 1679) ja Katarina Curnovius. Ylioppilas Turussa kl. 1681 Arctopolitan: Gust. Gregorii _ 149. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1680/81] Gustavus Arctopolitanus. | Obiit studiosus. Respondentti 1687 (Marklin), pr. Daniel Achrelius 1565. Mainitaan Porissa vuoteen 1692 asti. † ylioppilaana.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 10b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #276; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA mf. ES 1926 (mm 14) Ulvilan käräjät 21.–25.2.1687 s. 168 (katso 991); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 16.6.1686 s. 45, 3.3.1688 s. 18 (Till hörsampt fölie af Hans Nådes Högwälb:ne H:r Landzhöfdingens befallningz skrift af d: 9 nästledne Februarij Seqvestrerades Mons:r Gustaff Arctopolitani Arfzpart uthi dess Sahl: Föräldrars Gårdh och fasta Ägendom her i Stadhen, sampt hwadh af löössören på hans Andehl sigh Kundhe belöpa, och her befintligh wore, till dess han sigh lagligen purgerar ifrån dett Lägersmåhl, han medh Ränttmestarens Petter Gierss 1542 Enckia Sophia Oselia är angifwen före), Porin ylim. RO 17.5.1688 s. 49 (H:r Secreterarens wedh Kongl: Ammiralitetet Wälb: Johan Adlerströms 2309 sin Syster Son Mons:r Gustaff Bernstedt meddeelte fulmacht Dat: Stockholm d: 1 Sijdstledne Hujus), Porin RO 10.9.1688 s. 106 (Mons:r Gustaff Bernstedt föredrogh, huru såsom Probsten her i Stadhen Ehrewördige Mag: Gabriel Fortelius 1129 undher Gårdzkiöpet, han medh H:r Secreteraren Wälb: Johan Adlerström slutit, hafwer och tilägnadt sigh hans Sahl: Faders fordom Skohlmestarens här sammastädes Mag: Gregorij Arctopolitanj Sterbhuus tilhörige Bååthhuus, hwilket uthi dheras Gårdzkiöp icke skall Nampngifwas); KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 9.1.1689 s. 1 (Mons:r Gustaff Bernstedt fordradhe af Michel Närfwä Tijo D:r 9 öre Kop:r Myntt hwilka han på Kyrckioherdens i Kiuhlo H:r Anders Korssmans 2012 wägnar skall hafwa bordt till Hans Modhermodher Sahl: Borgmesterskan betahla, , och uthj bem:te Sterbhuus 1685 Åhrs sluthne Geldbook ennu finnes restera), Porin RO 19.1.1689 s. 10, Porin RO 12.2.1689 s. 22, Porin RO 2.3.1689 s. 25 (Mons:r Gustaff Bernstedt på Conrectoris H:r Henrici Paulini 1870 wägnar framkom, seijandes Grels Knutzson ifrån Kiälfiärdz by medh honom hafwa alreda förlijktz om Resterande Sahl: Probstens Arctopolitanj pastoralier), Porin RO 15.4.1689 s. 34 (Seqvestrerades till H:r Probstens Ehrewördige Mag: Gabrielis Fortelij 1129 begäran, i anledningh af Högwälb:ne H:r Landzhöfdinges för detta inkomne ordres till wijdare beskedh Mons: Gustaff Bernstedtz andehl uthi dett hooss H:r Probsten inneståendhe Gårdzwärdhe, hwar opå Bernstedt på Sahl: Borgmest:s Gustaf Henrichsons Sterbhuus wägnar hoos honom Ansökningh giör, till dess Lägersmåhls saaken emellan Bernstedt och Probstens Stiufdotter (katso 766) uthi den Höglofl: Kongl: Hoffrätt Finaliter sluthen blifwer ...), Porin RO 17.4.1689 s. 35, Porin RO 4.5.1689 s. 38, Porin RO 25.5.1689 s. 41 (Publicerades den Höglofl: Kongl: Hofrätz resolution uthi saaken emellan Studenten Mons:r Gustaff Bernstedt och Probstens Mag:r Gabrielis Fortelij Stiufdotter Sophia Abrahams dotter, angåendhe lönske läger, hwar uthinnan Bernstedt resolveres Lijkmätigt Extraordinarie Rådstugu Rättens Afsagdhe doom att bötha sine 40 m: sampt ståå oppenbar kyrkioplicht, och afbidia församblingen; Och emedhan lägersmåhlet är skedt för än nya Kyrkio Ordningen blef publiceradt, dy haar han om sättet till kyrckioplichten att sökia uthi Consistorio. Anbelangandhe Barn födan Gabriel Prytz 2693 prætenderar, så pålägges Borgmestaren i Raumo Johan Walstenius, som Hufwudsaaken afdömbt hafwer, jämwähl dhee öfwer widh een Extraordinarie Rådstugu Rätt att döma, så frampt dhe elliest icke kunna dher om föreenas, uthi det öfrige Angåendhe aresten approberas Rådstugu doomen, Och emedhan Prytz ächtat henne Soffia, fördenskuldh ährkännes han in Favorem Conjugij för wijdare tilltahl i så måtto frij. Så pålägges och ofwanb: Borgmestare att Ransaka och döma öfwer dhe beswär, som af Bernstedt emoth Probsten äro Andragne, i fall dhe dher på ennu yrckia och påstå. Hwadh Soffias Kyrckioplicht wijdhkommer, så hafwer Parterne att rätta sigh effter Consistorij Resolution af d: 15 Sept: 1687), Porin RO 2.9.1689 s. 62, Porin RO 7.9.1689 s. 65 (Framträdde Mons:r Gustaff Bernstedt, och såsom han förmente sin Modherbroder Secreteraren wedh Kongl: Ammiralit:t Wälb: Johan Adelström 2309 af Cronones tienst wara förhinder och icke hafwa någon fulmächtige tilstädes til d: 8 Instundandhe Octobris uthi den höglofl: Kongl: Hoffrätt i Åbo at uthföra saaken emoth Magistratern här sammastädes om 10:de penningars affordrandhe ...), Porin RO 14.9.1689 s. 76, Porin RO 20.1.1690 s. 1, Porin RO 17.5.1690 s. 28, Porin RO 26.5.1690 s. 33, Porin RO 19.8.1691 s. 27 (Framhades en Kona Carin Erichzdotter be:dh hwilken opå tilfrågan, hwem fadren wore til det oächta barnet hon den 27 sidstledne Junij hijt til werlden födt hafwer, swaradhe sigh af Mons:r Gustaf Bernstedt några dagar för ähn han förledet Åhr sidst in Septembrj her ifrån til Stockholm afreeste wara belägrat och rådt medh barn ...), Porin RO 1.8.1692 s. 48–53 (Mons:r Gustaff Bernstedt angaff Karin Erichz dotter hoos Bårgaren här sammastädes Henrich Michelsson nu tienande, för dett hon oförsyntt den 19 Augusti 1691 uthi hans frånwaro /: då hon på Stadzens Rådhuus förehades :/ bekiäntt och nampngifwit honom wara fadren till dett Barn hon den 27 Junij samma åhr födt hade ...), Porin RO 8.8.1692 s. 72–78 (... dömes Gustaff Bernstedt för Karin Erichz dotters tilmähle frj och af allom oförwitt wid laga both, och Karin tilsagd rätta fadren til sitt oächta barn att upnembna), Porin RO 5.9.1692 s. 88 (Bårgaren Grels Markusson tilltaltte Mons:r Gustaff Bernstedt för olaga kiöpenskap han skall, denne Stadz Bårgarskap till förfång drifwit, i dett han ifrån Stockhollm een påst saltt hijt införtt, hwilcket han till Landtmannen sedan för godz skall försåldt hafwa ...). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 187 (XLI); Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 486; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #276. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 38 V#52; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #52R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #121R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Bernstedt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2912>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.