Helsingin yliopisto

Tiedot

26.10.1662 Zachris Boelius Zacharias Petri, Smolandus 1552. * noin 1640. Kotoisin Odensjön pitäjästä Smålandista. Ylioppilas Turussa 26.10.1662 [Boëlius] Zachar. Petri Smol _ 72. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1662] d. 26 Octobr. Zacharias Petri Boëlius. — Uudenkaupungin kaupunginkirjuri 1668, raatimies (1671), pormestari 1675, tutkittavana oikeudessa vajauksen takia 1693, erosi ennen tuomiota. Muutti Turkuun noin 1695. Valtiopäivämies 1675, 1680 ja 1682–83. † Turussa noin 1697.

Pso: 1665 Anna Maria Axelsdotter Giöödh (elossa 1696).

Veli: Sven Boelius 533 (yo 1646).

Poika: Laitilan kappalainen Pehr Boelius 2832 (yo 1680, † 1723).

Vävy: Mouhijärven kirkkoherra Matias Tammelinus 2953 (yo 1681/82, † 1722).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 26a; HYK ms., Smål. osak. matr. #108; KA valtakunnanregistratuura 7.10.1685 f. 512 (Till Stats Contoiret för Borgemästare och Råd i Nystadh om betahlning för några frachtade fahrkoster), 19.7.1688 f. 421 (Till Åbo Hoff Rätt att afdömma And. Rochmans beswär, emot Borgmäst:n i Nystad Boelium), 5.9.1693 f. 519 (Borgmästare Fullmacht för Hindrich Justenius 2517 ... såsom Borgmästare Embetet uti Nystad förmedelst den förre Borgmästarens Zacharias Boelij removerande är kommet att blifwa ledigt); KA mf. ES 1844 (kk 6) Mynämäen käräjät 3.–4.12.1667 f. 76v (Jatkuu (kk 7) 11.–13.1.1668 f. 16 Företrädde Stadzskrifuaren i Nystaden, Wällförsichtigh Zacharias Boelius, och kärde uppå sin hustrus wägnar, Mariæ Axelsdotters till fordom Kyrckioherdens i Wirmo Sahl: H:r Johnnis Nicolaj [Johannes Nicolai Wenno] Ärffwingar, om een Gullkädh om 40 RD:r, sampt ett Sölfbälte, som skall nu för 16 åhr sedan af Wälbe:t Boeli hustros Moor Moder, hoos bem: Kyrckioherden i förwaring satt); KA mf. ES 1845 (kk 7) Mynämäen käräjät 11.–13.9.1684 f. 53 (Borgmestaren ifrån Nystad Ehreborne och Wählbetrodde Zacharias Boelius præsenterade uthi rätten Regement skrifwarens Wählbetrodde Matthias Ohlofzssons skriftel. tillstånd Dat: Åbo d: 6 Maij förledne på frijheet att få optaga Halola Ödes H:n uthi Wirmo Sochn der Bengt och Grels tillförende åbodt hafwa); KA mf. ES 1925 (mm 12) Euran käräjät 27.–28.9.1680 s. 80; KA mf. ES 1928 (mm 21) Kalannin ylim. käräjät 18.–20.3.1691 s. 229 (angående den meliorations prætension Borgmästaren i Nystadh wälbet:d Zacharias Boëlius, hwilcken ber:de Gårdh [Ryttmäster Sätet Sallmis Gårdh] af förra Arrendatoren Inspectoren Niels Mallenio emottagit, på sine der needlagde bekåstningar giör, hwem derföre swara böör); KA mf. ES 1976 (nn 28) Karkun ja Mouhijärven käräjät 1.6.1709 s. 574; KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 29.4.1674, Uudenkaupungin RO 24.3.1675 (Zacharias Boëlius sigh beswärade honom här efftär omögeligit wara Giestgifwariet ophålla), Uudenkaupungin RO 9.6.1675 (Borgmest: David Bertillson för hoor lönskelege och witnes måhl förmedelst laga ågången Commissorial Rättz dom fältter, huarföre Embetet ock suspenderat är), Uudenkaupungin RO 10.7.1675, Uudenkaupungin RO 29.11.1675 (Zacharias Boëlius och aflade sin Borgmestare Eedh), Uudenkaupungin RO 28.5.1679, Uudenkaupungin RO 28.6.1679 (dömmes Erland Håkansson (katso 2135) 111 D:r 21½ ö: k: m:t till Borgmest: Boelium betala), Uudenkaupungin RO 21.8.1682, Uudenkaupungin RO 18.9.1682 (Borgmestaren Zacharias Boëlius, som nu i herrans nampn är reesfärdigh til Rijkzdagen), Uudenkaupungin RO 22.11.1682, Uudenkaupungin RO 5.4.1684 (Bårgmestaren Zacharias Boëlius leet i går lagl: citera Capelanen her i Stadhen H:r Jacob Eikman 1266 för skymph och injurier utj hans huus föröfwade); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 7.12.1685 (Såsom af Sal: Landt Fischalens Elias Johanssons 1376 Sterbhuus förmyndares underskrifft af d: 28 Aug: 1685, befinnes Bårgmestaren Zacharias Boelius wara berättigadt till 158 d:r 20: 10 k: m:t af Sal: Mans Sterbhuus att undfå ...), Uudenkaupungin RO 2.11.1687 (Bårgmestaren Boëlius opsade nu Gestgifware Tiensten), Uudenkaupungin RO 15.10.1688 (Bårgmest:n Wälbet:de Zacharias Boëlius för sittiande Rådhe anhölt om laga confirmation på för detta Erlandh Håkånssons (katso 2135) kellare wedh öfre tårgz bredden, bestående af twenne rum och mellan wägg alt af Steen, och twenne dörar af trää); KA mf. ES 1369 (p 3) Uudenkaupungin RO 10.4.1693 (Stadz Skrifwaren Gustaff Wessell (katso 1125), hwilcken Borgmest:n wälbetrodde Zacharias Boëlius afsatt ifrån tiensten, twert emoth Högwälborne H: Baron och Landzhöfdingens Ankomne breef), Uudenkaupungin RO 3.7.1693 (Borgmest: för detta Zacharias Boëlius); KA mf. ES 1369 (p 4) Uudenkaupungin RO 20.8.1694 (För detta Borgmestaren Zachariæ Boëlij gårdh belägen j hörnet Wäster om Rådstugun moth Kyrckio Gatan bleff Första gången oplyyst till Borgaren Bertill Johansson Frände som den kiöpt för 180 D:r Kopp:m:t). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 96 (XXIII), 101 (XXIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 21 (XXIII), 22 (XXIV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 9, 25; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 127; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 106; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #108. — J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #13D, 2181D, 3805D, 3811D, 3828D, 4256D; T. Mikonmäki, Pormestari Zacharias Boeliuksen suku. SSV 43 (1993) s. 41; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #653D, 3067D, 3490D, 3730D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Zachris Boelius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1552>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.