Helsingin yliopisto

Tiedot

22.11.1671 Håkan Pihlman Haqvinus Erlandi, Neostadiensis 2135. Vht: Uudenkaupungin kaupunginsihteeri Erland Håkansson († Sääksmäellä 1690) ja Brita Isaksdotter Bruun. Ylioppilas Turussa 22.11.1671 Pihlman Haqv. [Erlandi Neostad _ 107]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1671/72] Haquinus [Erlandi Neostadienses. | Pihlmann] | Pastor atq(ue) Præpositus in Virmo. | dein in Rimito. obiit. Stipendianomus 11[?].12.1672. Oraatio 1.6.1673. Alimman luokan stipendiaatti kl. 1673 – kl. 1674. Keskimmäisen luokan stipendiaatti sl. 1674 – sl. 1677. Respondentti 1675 (Marklin), pr. Jakob Flachsenius 787. Ylimmän luokan stipendiaatti kl. 1678 – sl. 1680. Respondentti 14.11.1679 pro gradu, pr. Petter Laurbecchius 914. FM 27.11.1679. — Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentin (B. O. Liewenin rykm.) pataljoonansaarnaaja 1680. Sääksmäen vt. kirkkoherra ja varrontavaltakirja vakinaiseksi kirkkoherraksi 1684 (astui virkaan edeltäjän kuoltua 1685). Mynämäen kirkkoherra 1691, Rymättylän 1711. Rovasti. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1688, saarnaaja 1694, synodaaliväitöksen preeses 1700. † 1714.

Pso: 1:o Elisabet Herkepaeus († 1691); 2:o (jo 1693) Kristina Pettersdotter Walstenius tämän 2. avioliitossa (elossa 1716).

Pson edell. aviomies: Kuopion kirkkoherra, FM Johan Salmenius 1561 (yo 1662, † 1683).

Appi: Hauhon kirkkoherra Kristoffer Herkepaeus 961 (yo 1652/53, † 1690).

Appi: Loimaan kirkkoherra Per Wallenius, myöh. Walstenius 146 (yo 1640/41, † 1675).

Veli: kaunopuheisuuden professori, FM Isak Pihlman 2136 (yo 1671, † 1707).

Poika: Janakkalan kirkkoherra, FM Kristoffer Pihlman 4452 (yo 1699, † 1726).

Veljenpojan poika: Eurajoen kirkkoherra, FM ja TT Johan Pihlman 7298 (yo 1747, † 1811).

Lanko: Lemun kirkkoherra Matias Mandraeus 1726 (yo 1664/65, † 1729).

Vävy: Urjalan kirkkoherra Gabriel Palenius, myöh. Paleen 4953 (yo 1707, † 1732).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 149a; HYK ms., Bor. osak. matr. #140; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712 (11[?].12.1672); KA valtakunnanregistratuura 7.3.1684 f. 138 (Fullmacht för Magister Håkon Pijhlman att wara vice Pastor i Säxmäki Försambl. i Finland, och sedan få Succedera dhen ordinario ... Wij Carl etc. Giörom witterligit att såsom vice Pastor i Säxmäki Försambl. i Finland H. Nicolaus Montanus 1121 ähr för någon tijd sedan med döden afgången och Pastor dher sammastädes sielf för tijden så åldrig och oförmögen att han eij som sig bör mehr Försambl. förestå kan ...), 30.10.1684 f. 679 (Till Hoff Rätten i Åboo at opptaga Saken emellan Mag. Pijhlman och een Cornett), 18.5.1691 f. 207 (Fullmakt för Magister Haquino Pijhlman att wara Kyrkioherde uti Wirmo Sochn och Försambling ... såsom Kyrkioherde Embetet uti Regal Gäldet Wirmo förmedelst den förre Pastorens H. Daniel Juslenij 722 dödelige afgång är blefwet vacant och ledigt), 18.5.1691 f. 208 (Fullmackt för Mag. Elias Woiwalenius 1802 at wara Pastor uti Säxmäki Försambling ... såssom Pastoratet Säxmäki uti Åbo Stifft förmedelst den förre Kyrkioherdens Mag. Haquini Pijhlmans befordran till en annan lägenheet är kommit att vacera), 18.5.1691 f. 209; KA mf. ES 1925 (mm 12) Kalannin käräjät 26.–27.9.1681 f. 67 (Wördige och Wällärde Mag:r Haqnus Pijlman præsenterade uthi Rättenn sin Fadhers Wähl:t Ehrlandh Håkonsons Skrift de Dato 14 Septemb: sidstlednne af innehålld, att wählbe:te Hans Sonn Mag:r Pijhlman Mattisbyn i Nykyrckio S:n intet Ärft, uthan af Cronan bekommit haf:a som och för den ringa booskap och annat som der war honom sin Fadher wähl förnöigt. Doch Hans Son icke war förplichtadt till någon sin Restantier ell:r Gelld i någon måtto att swara); KA mf. ES 1142 (a 2) Uudenkaupungin RO 15.1.1648 (Mester Peers Bergij 4 Fullmächtigh Erlandh Håkansson); KA mf. ES 1368 (p 1) Uudenkaupungin RO 29.8.1653 (Håkon Erlandson fodradhe aff sin Styrman Oloff Markusson för sin Skuthas 1653 åhrs Sommarfracht till Råstoch 19½ stycken Rikzdaler), Uudenkaupungin RO 19.9.1653 (Ehr och aff Bårgenskapet bewiliatt, att Erlandh Håkonsson skall wara Wplåthet, att förestå Stadzshrifuare kallet och Rådmans Rösten, emedhan han ähr stadzens barn, hafuer och liggiandhe grundh i stadhen, Weet och bäst om Stadzens handlingar), Uudenkaupungin RO 7.11.1653 (H: G: N:des Högwälborne Greffwe Gustaff Gustaffssons Bookhållare Daniel Bromsse, Sal: Eskill Matzons Enkias Fullmechtige, kärdhe till Sal: Isaak Niellssons [Uudenkaupungin pormestari Isak Nilsson, Neocleander-sukua] Erfuingar Erland Håkonsson för någon gieldh, och præsenteradhe, derpå een ågången doom, Dat: Nystadh den 25 Aprilis A: 1639 ... Huar till Erlandh Håkonsson swaradhe, Sigh icke kunna swara till dhenne käremåhl, emedhan han icke ähr af Samptelige ärfuingar dher till Fullmechtigh giordh), Uudenkaupungin RO 17.12.1653, Uudenkaupungin RO 8.2.1654 (Håkon Erlandsson begiärade att blifwa befrijat för Stadzens tunga, emedan han ingen handell mächtar drifwa, utan mästdeles wistas på sin gård Mallm. Resolutio. Emedan som Håkon Erlandsson haffwer upsagt Borgerskapet här i Staden, altså förblifwer han befrijat för all Stadzens tunga och beswär), Uudenkaupungin RO 13.2.1654 (Hustru Walborg Nilsdotter Sal: Eskill Matzons Enckias fullmechtige Bookhållaren Daniel Bromse fodrade aff Sal: Isack Nilssons Erffwingar Korn 20 tunnor, Penningar 47 dal: gammalt Sölffwer Mynt, som Sal: Isack Nilsson är skyldig bleffwen för sin upbörd, som han hade på Sal: Eskell några af Letala och Nykyrckio Sohnar 1621, Såsom denne Stadz Rådhstugudoom aff den 25 Aprilis A:o 1639 förmäler, begärandes sådant medh Intresse och Expenser sig betalas, der hoos och anmodhade att Erland Håkonsson, Michell Hindrichsson och Urban Matzons hustru, somnu här tillstädes wore, skule honom swara på samptlige ärffwingars wägna till bemelte gieldzs prætension ... Hustru Walborg Nils dotter sielff haffwer honom [Erland Håkonsson] skriffteligen Qvitterat för hans quota för samme gieldz prætension ... [Bookhållaren] begärade för dy att bekomma sin betalning aff dhet fasta, som här i Staden finnes, der till Erland Håkonsson swarade, att han Harickala gården här I stadhen belägen, haffwer aff samptlige ärffwingar fullkombligen till sig inlöst, och de fördenskull samma gården sig och sinom afhändt, och honom för een laghfången ägendom aldeles otilltaalt och till ewärdelige tijder oklandrat att niutha updragit haffwa, effter som deras der upå den 8 Februarij A:o 1651 Giffne Breff wijdare förmäler, Elliest och samptelige ärffwingarne den 19 10bris A:o 1639 haffwa här i Rätten låthit inläggia deres underskriffne Försäkringz Skrifft), Uudenkaupungin RO 15.3.1654, Uudenkaupungin RO 18.3.1654 (Sahl: Isaak Nilsons Erffwingar inlade i Rätten deres Förklaring ... Så ähr dock Anno 1642 den 15 Aprilis aff Borgmestaren Mårthen Michellsson och Rådhman Clemet Laisk sampt flere gode Män, eett lagligit aff Rätten bewilliade arff skiffte hållen effter Sahl: Isaak Nilsson, då ock alle Creditorerne som hade någott att fodra haffwe warit tillstädhes, och således all den gielden som gieldass borde och approberades wara laglig, effter lagen aff oskiffto hwariom tilldeelt, såsom arffskifftes Lengden uthwijsar, dhå och bemelte h: Wallborgh medh sin Mågh Hans Eskillsson haffwa warit tillstädes, och fodrat på samma gield, Men ingen betalning henne till ährkändt, såsom Arffskifftes Längden uthwijsar, aff orsaak att Johan Isaakzon som war äldste Sonen, och bäst wiste om alle sin Salig Fadhers Handlingar, bewijste samma gield för detta Clarerat, såsom ännu några Quittentzier finnes, som lyda till samme gieldz affbetalning ... Men de öffrige Quittantzierne som till samma saacken lydde, haffwer Sahl: Johan Isaakzon till sig tagit, dragandes till Tyskland, och sedermehra der dödh bleffwen), Uudenkaupungin RO 20.3.1654, Uudenkaupungin RO 3.4.1654, Uudenkaupungin RO 10.4.1654, Uudenkaupungin RO 24.4.1654 (Borgmestaren Casper Eickman tillspordhe samptelige Borgerskapett uthj een sittiande Rätt, om dhe hadhe honom någhott att beskylla före ... eller om dhe hadhe Rådmännerne någhott att tilltala ... beswäradhe sigh allenast där öffwer, att här uthj Rätten sittia twänne Swågerlagh i Rådmans kall, såsom ähre j dett första, desse twänne Systermän eller Swågrar, Nembl: Johan Michellson och Johan Gabriellsson 385. Uthi dett andre sammaledes twänne Systermän, Nembl: Erland Håkonsson och Michell Hendrichsson, därhooss ähr och Johan Jörensson Erlandh Håkonsons Systerman, hwilkett såsom dhe föregåffwo effter Lagen eij tillåtas bordhe, Begäradhe fördenskuldh att kunna fåå åttniutha eett frijtt Rådmans Wahl effter Laghen ... Rådmannen Erlandh Håkonsson gaff tilkänna, Sigh 1. wara stadzens barn. 2. haffua liggiandhe gårdh och grundh i stadhen. 3. Haffua aflagt sin Bårgerlige Eedh och rättigheet i Stadhen. 4. Wara och A:o 1652 in Junio aff Borgmestaren Casper Eichman lagligen antagen för een Rådman och Stadzshrifware här j Stadhenm dher samma och honom sedhermehra den 11 Septemb: A: 1652 aff samptelige Rätten ähr bewilliatt, och den 8 Julij Anno 1653 af H: G: Exel: Wndherlagman Erich Michellson der till samptyckt. 5. Anno 1653 den 26 Septemb: uthi H: G: Exel: Cammererares Johannis Pivij närwahro, aflagt sin Rådmans och Stadzshriffware Eedh, och således lagligen dher widh Confirmerat, effter som dhett honom tillförendhe af samptelige Rätten och Borgerskapett war bewilliatt. 6. A: 1653 den 3 Martij uthi H: G: Exel: Wndherlagmans Erich Michellssons Ransakningh, ährkändh sitt Rådmans säthe obehindratt att niutha, huilken tienst han och medh dess fulla löhn föregaff sigh i tw åhrss tijdh haffwa åttnuthitt, Förmodadhe fördy wijdhare dher widh att förblifwa, så länge han tiensten dherföre göra kundhe, dher till Bårgerskapett honom swaradhe, att dhe eij kunna honom bägge Embethen, Nembl: Rådmans och Stadzshriffware tiensten tillijka att förestå effterlåtha, uthan wille att han skulle låtha sigh åttnöija medh Stadzshriffware tiensten allena, och Rådmans kallet sin Systerman Johan Jörensson opdraga ...), Uudenkaupungin RO 7.6.1654, Uudenkaupungin RO 12.6.1654 (Borgmestaren medh Bårgerskapetz Consens hafuer effterlåtit Erlandh Håkonsson een Rådmans löhn, till wpfyllningh på Stadzshrifware löhnen, medhan dhen eliest ringa ähr, och eij kan een Man wppehålla), Uudenkaupungin RO 12.3.1655 (Hustru Walborgh Nilssdåtter Sal: Eskell Matzsons Enckia ifrån Laustj, Bekende att då han Anno 1653 wedh höst tinget j Harickala Ländzmans gårdh, hadhe fodrat betallningh af Lars Isachsson (katso 1043) för Spannemåll och Penningar som Sal: Isach Nilsson Anno 1639 in Aprilj her på Rådhwset ähr dömbdh, henne att betala, dhå hafuer Bookhollaren Daniel Brömpse ...), Uudenkaupungin RO 17.3.1655, Uudenkaupungin RO 22.4.1655 (Erlandh Håkonsson och Andhers Thommasson förblifwa wedh gästgiffware kallet så nu som för dhetta), Uudenkaupungin RO 12.11.1655 (Oplystes förste gången Harickala gårdhen här j stadhen belägen på Norre sijdhan wedh Tårghett, dhen Sal: Isaak Nillsons fordhom Borgmesters här i stadhen effterlåtne Enkias Sal: hustru Brijtha Andhersdotters ärffwingar, her Sigfridus Barthollj (katso 1629) finske Cappelan j Åbo, Lars Isachsson (katso 1043) Lentzman i Nykyrkio, och Michell Hendrichz:n Rådman här i stadhen, hafwe medh alle dhär tillydandhe och Undherliggiandhe åker- och Engies täppor och teegar opdragit sin Swåger Erlandh Håkonsson Syndico här i stadhen för 340 dal: Kopar Penningar, oklandratt att niutha, såsom sin lagfångne ägendhom, såsom dheras honom den 8 Februarij Anno 1651 gifne breff förmäler), Uudenkaupungin RO 3.12.1655 (Oplystes andra gången Harickala gårdhen belägen här i stadhen), Uudenkaupungin RO 10.12.1655 (Oplystes tridie gången), Uudenkaupungin RO 21.1.1656 (Framstegh för Rätten, Erligh och Wällförståndigh Erlandh Håkonsson Rådman her j stadhen, och inlade j Rätten sine medh arffwingars Hederlige och Wällärdhe her Sigfridj Bartholli Ecclesiastis Aboensis, sampt Ehrlige och Wällförståndige Mäns Lars Isaakzsons Ländzmans j Nykyrckio Sochn, och Michell Hinderssons Rådmans her j stadhen, mz egne händer Underschrifune Arffskifftes- och gårda breff, Datum Lempisskallio, den 8 Februarij Anno 1651 tienstligen begärandes att wij dhetta medh Laga Skööttningh stadfästa wille, huilcket breff så lydandes ähr ordh från ordh, som her effterschrifuit står. För allom them thetta wårt Öpne breff kan hända att förekomma, Bekennes Wij Underteknade, och her medh Witterligit giörde, det wij hafua af wällbetänckte modhe per quota jämpkat, och bytt oss emillan, alla dee löössöhrer dhet eene medh dhet andra, som effter Vår Sal:e Käre Modher, och Swärmodher, dygdesamme hustru Brijtha Anderssdåtter Brun (katso 145), fordhom Borgmesters uthi Nystadhen Sal: Isach Nielssons Enckia j Nystadh funnit ähr ... wår Swåger Erlandh Håkonsson ... hans hustro Brijtha Isaakz dåtter); KA mf. ES 1368 (p 2a) Uudenkaupungin RO 28.6.1679 (dömmes Erland Håkansson 111 D:r 21½ ö: k: m:t till Borgmest: Boelium 1552 betala); KA mf. ES 1369 (p 2b) Uudenkaupungin RO 15.10.1688 (Bårgmest:n Wälbet:de Zacharias Boëlius 1552 för sittiande Rådhe anhölt om laga confirmation på för detta Erlandh Håkånssons kellare wedh öfre tårgz bredden, bestående af twenne rum och mellan wägg alt af Steen, och twenne dörar af trää); KA mf. ES 1369 (p 3) Uudenkaupungin RO 21.8.1693 (Hindrich Lentz fram wiste nu för Rätten Een Specification uppå Mag: Högh- och Wällärde H: Haqvini Pijhlmans pastorens i Wirmo wägna, Dat: d: 21 Aug: af innehåldh dett bem:te H: Mag:r hafwer låtit begrafwa dess Syster Man Sahl: Rådhman Aron Josephson (katso 1111) medh egen bekåstnadt, williandes nu hafwa sin betahlning af Sahl: Arons Sterbhuus, Altså framhades Enckian hustru Britha Ehrlandzdåtter och af Rätten tillspordes hwadh hon Emoot fordran hade att förebähra); KA mf. ES 1369 (p 4) Uudenkaupungin RO 22.8.1694 (Borgarens Sahl: Johan Laiskas Enckia Margeta Johans dotter, kärde till Kyrckioherden j Wirmo, Ehrewyrdige och Högwällärde Mag: Haqvinus Pijhlman, om en muradh Graff j Kyrckian, som hon berättade wara sin Sahl: Mans Arff-Graff, Men H:r Kyrckioherdens Fader Rådman här j Staden Sahl: Ehrlandh Håkansson skall dhen sigh tillwällat; begiärandes till sin Graff igen förhulpen blifwa, och att Kyrckioherden blefwe tillhållen betahla henne hyra för sin Sahl: Fahrfars, Fahrmors, sin Moders och Broders Lijk, som j samma Graff medh hennes Sahl: Mans Consens skola nedsatte wara. H:r Kyrckioherden förklarade sigh så Skrifft- som Mundtel: således, att hans Sahl: Fader samma Graff Lagl: kiöpt, och hafft dhen j roligh Possession öfwer Tiugu och Nijo Åhrs tijdh. Käranden begärte att Kiöpe Brefwet måtte opwijsas, men Kyrckioherden sade sigh dett intet igenfunnit, iblandh sin Sahl: Faders många Skriffter, påståendes käranden hafwa förorat sin rätt, som där på intet talt j många åhr, el:r då hans Broder 1677, och Sahl: Moder 1682 j samma Graff blefne begrafne, hwilket hon boordt giort, där hon förmente sigh någon rätt där till hafwa ... Eedh ... Swarandes Fahrfahr A:o 1655, och dess Broor 1677, sampt Modren 1682 j samma Graff blefne lagde ... förklares kärandens klagan aff intet wärde, och H:r Kyrckioherden conserveres wedh dess Possession, som sin Lagfångne Eegendom, effter dett 1 Cap: Jord: B:); KA mf. ES 1369 (p 6) Uudenkaupungin RO 12.2.1696. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 136 (XXXII); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 108, 178, 236, 344, 362, 429, 433, 475, 482; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 11, 35, 110; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 546 (isä), 549 (isä); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 255 (1684). — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 44 V#960; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 135, 156, 299; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 208; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #106D, 128D, 140D, 141D, 924G, 960R, 1850D, 2158R, 2615D, 2617D, 2631D, 2940D, 2947D, 3374D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #7041; O. Rimpiläinen, In labore et aerumna. SKHST 107 (1978) s. 208; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 105; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2545 (1714, leski), 3462 (1715, leski), 4608 (1716, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #602, 1138R, 1923H (prom. 1679), 2329R, 3066, 3067, 3149D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 30.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Håkan Pihlman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2135>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.