Helsingin yliopisto

Tiedot

1662/63 Simon Polviander Simon Michaelis, Euraensis 1584. Vht: Euran (Kiukaisten) Köylypolven Knuutilan ratsutilallinen Michel Markusson ja Brita Jakobsdotter. Ylioppilas Turussa 1662/63 Påålvinder Sim. Mich:is Effraens _ 72. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1662/63] Simon Polwiander. | V. D. Minister in Cumo, postea Sacellanus Ibidem annis 16. hinc Pastor in Ikalis ultra annos 20. Cujus Octo Filii huic albo inscripti seqvuntur. obiit 1711 die ‹–›. Respondentti 10.3.1666, pr. Enevald Svenonius 132. Respondentti 1667(?), pr. Johan Flachsenius 981. — Kokemäen kirkkoherran apulainen 1672 (ehkä jo 1668). Harjavallan kappalainen 1674. Kirkonisäntä. Ikaalisten kirkkoherra 1689. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Turussa 1672, saarnaaja pappeinkokouksessa 1694. † Ikaalisissa 1711.

Pso: 1672 Anna Nilsdotter Barck († 1729).

Poika: Kokemäen kirkkoherra Johan Polviander 3751 (yo 1691, † 1729).

Poika: Ikaalisten pitäjänapulainen Nils Polviander 3985 (yo 1693/94, † 1716).

Poika: FM Gustaf Polviander 3986 (yo 1693/94, † 1705).

Poika: kapteeni Simon Polviander 4391 (yo 1699, † 1740).

Poika: Mouhijärven kirkkoherra, FM Mikael Polviander 4702 (yo 1702, † 1743).

Poika: varatuomari Jakob Polviander 5070 (yo 1709, † 1732).

Poika: Hämeenlinnan kirkkoherra Anders Polviander 5071 (yo 1709, † 1743).

Poika: hovioikeudenasessori Mårten Polviander 5237 (yo 1713, † 1761).

Veljenpoika: Mikael Polviander 3743 (yo 1691, † 1732).

Lanko: kartanonvouti Johan Barck 1582 (yo 1662/63, † 1690).

Vävy: Ulvilan pitäjänapulainen Mårten Stenius 3706 (yo 1690, † 1717).

Vävy: Ilmajoen kappalainen Henrik Wegelius 4085 (yo 1695, † 1719).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 146b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #124; KA valtakunnanregistratuura 16.6.1689 f. 710 (Fullmacht för Johannes Indræus 2222 att wara Kyrkeherde uthi Ikalis), 6.8.1689 f. 844 (Til Öfwerst Stefken swar, att Indræus eij får blij wid sin collation på Ikalis Pastorat ... såsom Biskopen ock Consistorium uti Åbo sedermehra hoos Oss äre skriffteligen inkombne, berättandes sig allaredan hafwa förordnat Capellanen i Cumo Sockn H:r Simon Polwiander till Kyrkioheerde därsammastädes, förr än Wår Fullmakt för Indræo uthfärdades, hwartill de ock hafft så mycket mehra foog, som gället intet är regalt, utan dem i anledning af Kyrkio Ordningen är tillåteligit öfwer slijke Pastorater fritt att disponera, des utan skal och denne Polviander wara en mycket skickelig och wählmeriterad Prästman), 6.8.1689 f. 845 (Till Biskopen ock Consistorium i Åbo, att Polviander får blij wid Ikalis pastorat), 18.11.1693 f. 723 (Collect för Ikalis sochn ... deras Kyrkia af Stormwäder för et åhr sedan är blefwen kullkastat); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 26) Huittisten käräjät 7.–9.7.1673 f. 31 (Coadjutoren i Cuhmo H:r Simon Polfviander som sinnader ähr på Frijheet at optaga Linder Hemmanet uthi Paistila och samma Sochn anhölt nu att Retten wille Cognoscera om Muraja Engh som ifrån Hemmanet då dett låg ödhe skall kommen wara); KA mf. ES 1924 (mm 11) Kokemäen käräjät 16.–17.1.1674 f. 2 (Såsom Coadjutoren Wällärde H:r Simon Polfviander hafwer förledit Sommar Tingh 1673 låtit ransaka öfwer ett Chrono ödes hemman i Paistila dett han på frijheet uptagit hafwer), Kokemäen käräjät 9.–10.7.1674 f. 23, Kokemäen käräjät 3.–5.2.1675 f. 22 (Capellanen Wällärde H:r Simon Polviander förekom nu och berättadhe huruledes efter Sahl: Kyrkieheerdens Ehrewyrdige och Wällärde H:r Simon Gööses dödh, han i medler tijdh Enkians Nådheåhr wahrat, Gudztiensten i Församblingen förestådt, så att iempte honom ingen medhielpare warit), Kokemäen käräjät 30.–31.8.1675 f. 81, Kokemäen käräjät 15.–17.6.1678 s. 55 (Askola); KA mf. OS 489 (1a) Kokemäen käräjät 30.–31.7.1677 f. 110v (Cappellanen her i Sochnen Wällärde H: Simon Polfviander opå sin K: Modhers Hustro Brita Jacobsdotters wegnar förekom ... Askola Ryttare Hemman ... be:te Hustro Brita Jacobsdotter der till är bördigh); KA mf. ES 1924 (mm 12) Laitilan käräjät 24.9.1679 f. 37v (Dns: Jacobus Pahlman Fullmehtigat aff Capellanen i Cuhmo Wäll:de H:r Simon Polviandro förekom nu och fordrade af Capellanen här i Soknen Wäll:de H:r Johan Leander 9 T:r Sp:ll); KA mf. ES 1925 (mm 12) Kokemäen käräjät 26.–27.5.1679 s. 59, 62 (Askola hemmanet), 66 (katso 767), Kokemäen käräjät 7.–8.6.1681 s. 271 (Cappellanen här i Cumå Sochn Wällärde H:r Simon Polviander inlade sin Frendes bem:te borgarens [i Nystad] Johan Cnuthssons hustros Sophia Larsd:rs honom meddelte Fullmacht. Myös (mm 13) Kokemäen käräjät 17.–20.2.1682 f. 97), Euran käräjät 25.–26.10.1681 s. 547 (hans ryttare), 555 (Cappellanen uthi Cumå Sochn, Wällärde H:r Simon Michaëlis Polviander, medh sina Bröder Anders och Johan Mickels Söner, förekommo nu och gofwo Rätten tillkenna, huruledes dhe medh dheras broder Nils Mickelsson i Köyliopolfwi, then ther dheras Arfwe- och Ryttarehemman åbor, hafwa ingått en Förlijkningh om Arf efter dheras framlidne FörEldrar Fadren Mickel Markusson och Modren Brijtha Jacobsd:r, både i löst och fast ... Sedan berättade H:r Simon sin framlidne Modher Brijtha Jacobsd:r, uthi sin Lijfztijdh efterlåtit honom att inbörda ett Ryttare hemman i Cumå Sochn, Askola ben:t som hon warit bördigh till, hwarföre och han, som ähr älsta brodren, nu opdrogh sin Rättigheet och prioriteten till bem:te dheras Faders Arfwehemman i Köyliopolfwi Knutila kallat sin broder bem:te Nils Mickelsson, för sigh och sina Erfwingar klanderlöst, att besittia och bruka till ewärdeligh possession); KA mf. ES 1925 (mm 13) Euran käräjät 6.–7.2.1682 f. 59v (Knutila), Kokemäen käräjät 17.–20.2.1682 f. 90, Kokemäen käräjät 14.–15.8.1682 f. 154v (Capellanen Wällärde H: Simon Polviander, som och warit i 3 Åhr Kyrckiowärd här i Sochnen); KA mf. ES 1926 (mm 13) Euran käräjät 3.–5.10.1682 f. 176 (Knutila), Euran käräjät 12.–14.11.1683 f. 454v (Cnutila); KA mf. OS 489 (Ala-Satakunta II KOa 1a) Kokemäen käräjät 11.–13.3.1685 f. 71v (Fenrichen Manhaftigh Gabriell Barck ... dhess Swågers Cappellanens H:r Simonis Polfviandri dreng, Johan Sigfredsson i Askoila); KA mf. ES 1927 (mm 16) Kokemäen käräjät 24.–26.9.1688 s. 382 (Paistila); KA mf. ES 1928 (mm 20) Ulvilan käräjät 8.–10.5.1690 s. 169 (Kyrckioheerden wördige och wällärde H:r Simon Polviander, som Nupuri Crono hemman i Lammais för detta innehaft); KA mf. ES 1966 (nn 7) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 14.–17.7.1690 s. 1572 (Förekom Kyrckioherden i Ikalis Ehrew: H:r Simon Polviander föregifwandes att Prästegården så wähl med huus illa är försedt); KA mf. ES 1966 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 21.–24.1.1691 s. 69; KA mf. ES 1967 (nn 10) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 27.2.–1.3.1693 f. 92v; KA mf. ES 1973 (nn 21) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 11.–13.10.1704 f. 581v (Länsman Carl Hacks berättade, hurusom Kyrckioheerden uthj Ikalis Ehrewyrdige och Wällärde H:r Simon Polviander medelst inlagdh Skrifft uthj Ven: Consistorio gifwit tillkänna, som hade 3 st: Barn uthj des Pastorat af oachtsamheet omkommit, medh förfrågan, huruledes en sådan wårdzlösheet opspanadh och corrigerad blifwa kunde); KA mf. ES 1973 (nn 23) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 20.–21.6.1705 f. 100v. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 98 (XXIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 500; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 171; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 337, 340; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #124. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 207 (Simon Marci‹!› Polviander), 263; O. Durchman, Polviander-suvun alkuperä ja varhaisimmat polvet 1600-luvun tuomiokirjojen valossa. SSV 9 (1925) s. 236; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 394 (Polviander Taulu 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #969D, 1472D, 2937D, 3739R, 4450R; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1252, 3086R, 3559R; U. Koskinen ja V. Nissilä, Vanhan Kannon perilliset. Knuutila–Polviander-suvun varhaiset polvet. Genos 77 (2006) s. 115.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Simon Polviander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1584>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.