Helsingin yliopisto

Tiedot

(1647) kappalainen Markus Zadelerus Marcus Pauli, Björneburgensis 579. Satulasepän poika Porista. Ylioppilas Uppsalassa 27.11.1631 Marcus Pauli Biörneburgensis Finno. Oraatio Tukholmassa 16.4.1642. Respondentti Turussa 17.2.1647 pro gradu, pr. Jöran Alanus U9. FM 4.5.1647. — Oulun kappalainen 1636. Porin triviaalikoulun konrehtori 1640, Turun katedraalikoulun s.v. Turun 2. suom. kappalainen, pidätetty virantoimituksesta vuodeksi 1644 (Marcus Pauli, on luult. tämä). Oulun kirkkoherra 1647, erotettu 1655. Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun rehtori 1659, erotettu 1660. ‡ Turussa 2.9.1662.

Pso: Beata Simonsdotter Frosterus (jäi leskeksi).

Poika: Paul Zadelerus 1464 (yo 1661).

Poika: Oulun pormestari, lainlukija Jöran Zadler 1675 (yo (1664), † 1689).

Lanko: Oulun kirkkoherra Jakob Frosterus 1062 (yo 1654/55, † 1710).

Vävy(?): Paltamon kappalainen Johan Paldanius 1141 (yo 1656, † 1672).

Vävy: apulaispappi Anders Lochtander 1308 (yo (1659), † ~1669).

Viittauksia: KA valtakunnanregistratuura 23.7.1663 f. 225 (Till Cammarn för Sahl. Magistri Marci Zadleri Enkia, Beata Simonssons dotter på 10 D:r S. M:t till reesepenningar heem åth Österbottn); KA mf. ES 2028 (rr 6) Oulun ja Hailuodon käräjät 12.–13.2.1648 f. 294v (Företrädde höglärde M:r Marcus Pauli tillbetrodd Kyrkioherde i Uhlå och begiärade tienstligen af Wällb: Landzhöfdingen och Rätten at D: Abrahamus Erici Caplaan i Muhos Cappelgeldh skulle præsentera sijne documenter och beskedh huru wijdt han ähr berättigat medh Pastoralia uti bem:te Muhos Cappellgeldh på det han skulle weta sigh der effter at regulera effter som han der om roop hade låtit uthgå at han till Pastorat skulle wara Confirmerat? Her Abraham swarade at ändoch han hafuer Hen: Kon: Maij:ttz wår allernådhigeste drottningz nådigeste gifne Confirmation och sedhermehra Consistorij förlijkninghz breff, lijkwäll förebar sådant wara onödhigt honom det at bewijsa; Så ehuru wäll han der till förmantes, doch præsenterades sådant inthz och dy wiste man sigh här utinnan inthet at rätta uthan meddeelltes et bewijss wällbemelte M: Marco effter dess begäran at detta således dem emillan för Rätten aflupit ähr), Oulun käräjät 20.–21.2.1649 f. 418, Oulun ja Hailuodon käräjät 18.–19.7.1649 f. 448v; KA mf. ES 2029 (rr 7) Oulun käräjät 29.–30.3.1650 f. 29v, Oulun ja Hailuodon käräjät 19.7.1650 f. 67v, Oulun käräjät 22.–23.7.1651 f. 308v (M:r Marcus Pauli Pastor uthi Uhlo Församblingh anklagae Zachris Matzon i Ulosu dett han för eet åhr sedan skulle stulit Salt Lax widh Turka Laxfiskiestelle wthur een bodh), Oulun ja Hailuodon käräjät 12.–13.4.1652 f. 488 (Mestar Marcus Kyrkoherde i Uhlå Församblingh beklagar det han ähr angifuen wthj det höghwyrdige Consistorio at hafua haft olofligh beblandelsse medh Een Löskona Margeta Matzd:r i Muhos Förfrågandes för dän Skuldh om Någon Människia man eller qwinna Skulle weta der om Någon kundskap, tekn eller liknelsse? der till alle Nekade sigh intet weta der af); KA mf. ES 2029 (rr 8) Oulun käräjät 18.7.1653 f. 107v (framsteltes sigh H: Marcus (katso 1151) Kyrkoherden uthj Carlöön ... beswärandes utöfuer Kyrkoherden Mester Marcus uthj Uhlå, Huru såsom han ähr worden wthj Lendzmans Zakris Fickes Huus af be:te Marco Pauli Öfuerijladh medh een Hooph Ähre röriga Ordh); KA mf. ES 2030 (rr 10) Muhoksen käräjät 13.2.1657 f. 238, Muhoksen käräjät 2.2.1658 f. 375v, Oulun käräjät 22.7.1658 f. 430; KA mf. ES 2031 (rr 11) Muhoksen käräjät 8.2.1664 f. 514 (Hustro Beata Simons dåtter Sal: M:r Marci Zadleri effterlefwerska inlade een Supplication fordrande af denne Sochnen medh Uhlo och Carlöö 20 D: för Biskopens Sahl: Doct: Eskills U1 gästning enär han sidst här utj Landzorten Visiterade); KA mf. ES 2033 (rr 13) Oulun käräjät 7.–9.7.1674 f. 579 (Sahl: Mag: Marci änkia dygdesamme hust: Beata Sjmons d:r); KA mf. ES 2033 (rr 14) Oulun käräjät 17.–19.2.1675 f. 34v, 40. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 34 (VII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 8 (VII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller I [1640–54] (utg. A. G. Fontell, 1884) s. 80, 227, 229–230, 251, 252; K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 85; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 63–64, 206; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 280–281, 282, 359, 408, 457, 458, 463, 510, 516, 536; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 204 (23.7.1663); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 59; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 152 (2.9.1662, ‡); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska skolväsendets historia IV (1901) s. 135; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) s. 221 (liite, matrikkeliin merkitsemättä jääneitä ylioppilaita); Akademiska konsistoriets protokoll III 1641–1649 (Uppsala 1969) s. 42 (27.10.1641, Dn. Marcus Pauli Biorneburgensis per quadriennium apud Uloensis verbi divini minister multis spinatus testimoniis, per libellum suplicem petit stipendium, item ut exploratis in studiis profectibus ad convenientem stationem promoveatur. (Resolutio.) Stpendii particeps fieri nequit, cum sit ab Illustriss:s Cancellario Regni et Academiæ prohibitum, et a Consistorio multoties cautum, ne quis uxorem habens, fruatur stipendio. Neque n. potest hic studere qui alibi locorum uxorem & familiam alat. At si voluerit tanquam peregrinus aliqui hic tempore remanere, et facultati philosophicæ sese sistere et examen subire. Licebit!). — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 193, 197, 262, 274, 285; J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 268; E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 214; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #153R, 1008D, 4290G; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 40; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #235R, 596, 1846H, 4439.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 3.9.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Markus Zadelerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=579>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.