Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1664 Kristoffer Platzman Christophorus Henrici, Satacundensis 1688. Vht mahdollisesti: Kangasalan Liuksialan kartanon vouti Henrik Claesson ja Elisabet Henriksdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1664 Platzman Xphor. Henrici _ 77. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1663/64] Christophorus Plattzman. | Inspector prædiorum. Obiit A:o 1686. — Katselmuskirjuri Turun ja Porin läänin ratsuväkirykmentissä 1671–77, samalla Mouhijärven Selkeen vouti noin 1674. Kangasalan Liuksialan vouti (1682). Sai haltuunsa Karkun Haapaniemen ratsutilan 1679. † 1686.

Pso: 1:o Margeta Eriksdotter tämän 2. avioliitossa; 2:o 1683 Anna Johansdotter Grubb tämän 1. avioliitossa († 1714).

Pson seur. aviomies: Karkun kappalainen Jakob Willius 2790 (yo 1679, † 1700).

Sukulainen(?): kamarikollegion notaari Henrik Platzman U180 († 1665).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 150b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #133; KA mf. ES 1924 (mm 11) Ulvilan käräjät 21.–23.1.1678 f. 20v, 21 (Befallningzmannen på Selkis Wäll:t Christopher Platzman Fullmehtigat af någre bönder af Tyrfwis Sokn); KA mf. ES 1928 (mm 20) Ylim. käräjät Karkussa 27.9.1690 s. 376 (Göstaff Wessell (katso 1125) tilltahltte Coadjutoren wällärde H:r Jacob Willius om den Börde rättigheet hans Sahl: fader uthi Hapaniemi Rustningz hemman haft, hwilcket H:r Jacob nu åboer, beklagandes sig högst huruledes Sahl: Christopher Plattzman, dess änckia H:r Jacob nu äger, medh practiqver och onda stemplingar undangått ber:de hemmans Bördh och dess Rustningz Rättigheet, ifrån hans Stiuff Moder, honom och hans medharfwingar); KA mf. ES 2001 (nn 62) Oriveden käräjät 25.–26.6.1667 f. 1064v (Företrädde Befallningzmanses Sal: Lars Jonnssons Erfwingars fullmehtig Do:nus Christopherus Henrici, och framtedde Sal: Mag: Petri Vanæi Obligation, katso 453); KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–16.2.1675 f. 21 (Förekom Christopher Platzman Upbördhzman på Sälkis gårdh, och klagadhe sigh der öfwer, at tiufwarna hafwa bårat i denne winter Under gårdzhens större wisthus på twenne ställen, och Rågh bortstulit), Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–8.1.1678 f. 200 (Ombudzmannen W:t Christopher Platzman), Karkun ja Mouhijärven käräjät 23.–26.8.1678 f. 373 (Befallningz:n på Sälkis W:t Christopher Platzman); KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.1.1679 f. 474 (Befallningzmannen på Kulliu Wäl:t Christopher Platzman ... Inlade och Platzmans Öfwerstens Wälborne H:r Berndt Mellins U175 Attest, daterat d: 31 Maij 1677, hwaruthinnan han betygar Christopher Platzman tient honom för Befallningzman opå Selkis uth 5 Åhrs tijdh, ehrkennandes honom för samme Åhrens under händer hafde Opbördh för alt wijdrigt tilltaal frij), 484, 487, Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–7.10.1679 f. 710 (Ombodzmannens Wäl:t Christoffer Platzmans begäran), 711v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 2.–5.1.1680 f. 759 (Hapaniemj Hemmans Bördz Rätt bleef nu för dhen giäldh Kyrckioheerden wällärde H:r Henricus Collinus 1672, af hustro Elin Jacobzdotter, som samme hemman besitter, hafwer att fordra, förste gångon upbudit), Tyrvään käräjät 3.–5.2.1680 f. 836, Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–20.11.1680 f. 921v, 927 (Befalningzman Wäl:t Christopher Platzman, som äger Rustiänst rättigheeten för Hapaniemi hemman, förekom nu och begärade ett laga bewijs om samma hemmans beskaffenhet ... inlade och Platzman een Rächningh opå den rest han af Sahl: Abraham Jacobssons 1125 i Hapaniemi Erfwingar opå Cronans och sina wegnar hafwer att fordra ... och bleef nu till begäran mehra bemelte Hapaniemj hemman för merbem:te fordran första gångon oplyst); KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–7.1.1681 s. 17, Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–7.1.1681 s. 20 (Hapaniemi Ryttare hemman blef nu 2 gången uplyst), Karkun ja Mouhijärven käräjät 4.–8.11.1681 s. 428 (Befallningzman Wählbet: Christopher Platzman förekom nu och gaff Rätten tillkänna huruledes A:o 1679 haf:r rustat för Hapaniemi hemman hwilket Sal: Beata Sigfredzd:r tilförenne innehafft haf:r), Kangasalan käräjät 6.–7.3.1682 s. 562 (Befallningzmannen på Liuxala Wälbet: Christopher Platzman), Karkun ja Mouhijärven käräjät 5.–7.8.1682 s. 645, 651, Kangasalan käräjät 23.–25.11.1682 f. 870; KA mf. ES 1965 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 27.–30.10.1684 s. 1554, Kangasalan käräjät 14.–15.11.1684 s. 1594 (Liuxala befalningzmannen wehlbetrodde Christopher Platzman), Oriveden käräjät 18.11.1684 s. 1597 (Sahl: Befallningz:n Hindrich Classon ... Sahl: Befalln:ns Enckia dygdesamme Elisabet Hindrichzdotter); KA mf. ES 1965 (nn 7) Kangasalan käräjät 19.–23.2.1686 s. 80, Karkun ja Mouhijärven käräjät 13.–16.8.1686 s. 171 (Efter her för Rätten uprättat Rächning och Sahl: Befallningzmans Christophers Platzmans egen book och anteckning, dömbdes Jacob Sapari i Heinus för låhne spanmåhl at betala till Sahl: befallningzmans Efterlefwerska dygdesamme hustru Anna Grubbe 12 Tun:r och 5 Capp:r spanmååhl ... som opå hennes wegnar Dns: Jacobus Willius nu fordrar), Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.9.1687 s. 397, Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–24.2.1688 s. 617, Kangasalan käräjät 8.10.1688 s. 774; KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 4.–6.9.1689 s. 1186 (katso 1125), Pirkkalan ja Messukylän käräjät 20.–23.1.1690 s. 1335 (dygdesamme hustru Christina Platzman frå Sifwickala, vertaa 4014); KA mf. ES 1969 (nn 13) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–21.2.1696 f. 42 (Christopher Platzman den yngre insinuerade sin Sahl: Faders skrift in originali dat: 1683 d: 10 Augusti derutinnan han wed sit inträdande utj andra gifte med den senare hustrun Anna Johans dotter Grubb nu närwarande, tillsagt twänne sine Söner 150 D:r K:m:t hwardera och dottren 100 D:r dito m:t för deres Mödernes Arf, begärandes att H:r Jacob Willius som Successor matrimonij och kommit att besittia deres Börde Rusthåld Hapaniemi kunde och påläggias afläggia hans Fäderne. H:r Willius sade hans antecessor mehra geld efter sig Lembnat, än egendomen warit), Karkun ja Mouhijärven käräjät 16.–17.7.1696 f. 283v (Fureren Erich Mårtenson Wintter på sin och sine Syskons wägnar, tillika med Christopher Platzman den Yngre, på sin och sin Broders Berndt och Systers wägnar, tiltalte Capellanen Wällärde H:r Jacob Willium, angående deras mödernes Arf efter Sahl: hustru Margeta Erichzdotter ... Befal:n Sahl: Christopher Platzman, intet då han inträdde utj senare gifte medh hustru Anna Grubb Erich Winters medh hans Syskons Möderne afwittrat, eij heller hans halfbroders Christopher Platzmans och hans Syskons arf); KA mf. ES 1966 (nn 8) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.6.1699 s. 904 (Hwadh wedh kommer den twist som emellan Opbördzskrifwaren Christopher Platzman och Capplanen Wellerde H:r Jacob Willium opwuxen är, angående hans och hans Syskons Mödernes Arff ... Nembl: 150 D:r K:m:tt hwardera Son och dåtter Catharina 100 D:r Kopp:r M:tt hwilka Penningar Platzman fordrade); KA mf. ES 1967 (nn 8) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 3.–5.10.1700 s. 1519 (Sochne Skrijffwaren Christopher Platzman); KA mf. ES 1973 (nn 23) Tyrvään käräjät 30.6.1705 f. 138 (Upbördzskrif:n Christopher Platzman å sin swågers Rusthållarens Peer Johanssons (katso 1936) i Packala och Karku Sochn wägnar); KA mf. ES 1974 (nn 24) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 9.–11.10.1705 f. 211 (Förrdetta Opbördz Skrifwaren Christopher Platzman ... sin Hustros Carin Birckmans ... Fädernes Arf, effter ... framledne Thomas Birckman 2612); KA mf. ES 1976 (nn 28) Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–19.10.1709 s. 943 (Hustru Anna Grubb framkom och inlade i Rätten en d: 30 Junij 1702 uppå Hapaniemj Börde Rusthåld, efter hennes förra Man, Ombudzman Christop:r Platzman, emellan des Barn, så af förra som senare Kullan, uprättat Arfskiftes Längdh, I anledning hwaraf, uppå hennes, med bem:te Platzman aflade 2:ne Söner Fredrich och Carl Platzman, hwar för sig belupit 92 D:r 4 ö: K:m:t, som hoos Stiuf Sonen, och nästn:de hennes Barns half Broder Sochnskrif:n Christopher Platzman, ännu skall innestå, till hwilka andehlar, Nl:n efter Fredrich, som är aflijden, och Carl, hwilcken, medelst en af honom åth Moderen gifwen Skrift, öfwanbem:te hustru Anna Grubb gifwer tillstånd, hans och Broderens Arf, hoos deras half broder infordra ... [Christopher Platzman] begiärte Dilation till Nästa Ting, emedan ... i synnerheet skall utj den Högl: Kongl: Hoff Rätten ännu intet fallit Uthslag, antingen Hapaniemj Rusthåld är Börde eller intet, som doch, wid Ofwanber:de Arfskifte, för Börde Wärderat blifwit ... mehrn:de Carl Platzman sielf intet skrifwa kan ... Carl ännu är hemma i Orten och intet uthmarcherat till Fälldt); KA mf. ES 1977 (nn 29) Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–15.10.1710 s. 983 (Hapaniemj Crono Rusthåldh, som Platzman innehafwer), 997. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 104 (XXIV); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #133.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Kristoffer Platzman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1688>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.