Helsingin yliopisto

Tiedot

1663/64 Henrik Collinus Henricus Johannis, Satacundensis 1672. * noin 1647. Vht: Karkun kirkkoherra Johan Collinus (Johannes Matthiæ, † 1671) ja Elisabet Johansdotter Särki. Ylioppilas Turussa 1663/64 [Collinus] Henr. Johannis [_ 76]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1663/64] Henricus Collinus. | imprimis Sacellanus deinde | Pastor in Karku Obiit 1707 cum Sexaginta vixerat annos. Respondentti 1667(?, Lidén), pr. Enevald Svenonius 132. — Apulaispappi Karkussa (1669). Karkun kappalainen (1671), kirkkoherra 1678. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1693. † Karkussa 13.1.1707.

Pso: Elisabet Persdotter Pacchalenius († ~1697).

Veli: Uskelan kirkkoherra Jakob Collinus 923 (yo (1652), † 1683).

Poika: luutnantti Petter Collinus, myöh. Collin 4314 (yo 1698).

Lanko: veronkantokirjuri Johan Pacchalenius 1936 (yo 1667/68).

Vävy: Karkun kirkkoherra Johan Enckell 2961 (yo 1681/82, † 1739).

Vävy: Kirkkonummen pitäjänapulainen Gabriel Lagus 4097 (yo 1695, † 1742).

Vävy: porilainen kauppias Karl Haveman 4804 (yo 1704, † 1737).

Vävy: Somerniemen pitäjänapulainen Erik Limnelius 4852 (yo 1705, † 1731).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 43a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #131; KA valtakunnanregistratuura 4.3.1707 f. 41 (Kyrkioherde fulmacht på Carku Pastorat i Åbo Stifft för Capellanen och vice Pastoren Johan Enkel 2961 uti framledne Hindrich Collini ställe); KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–23.10.1671 f. 394v; KA mf. ES 1963 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 12.–16.2.1675 f. 24 (framstegh Cappellanen H:r Hindrich Johannis Collinus, och giordhe emoot deres kiöp klander, medh protestation at han är närmare til inlösa samma Jysie hemman, för medelst Abraham Jacobssons 1125 förrige Hustrus Brita Michelsdotters, Hwilkens Modher war Sal: Fru Beata Sigfredhzdotters til Rautajokj Halfsyster på Möderne, Jämwähl och at hans Sal: Fader Kyrckioherden H:r Johan Collinus war uthi neste Skyld- och Frändskap medh wälbem:te Fru Beata Sigfredhzdotter, Som Hapaniemj medh Jysie, efter Kongl: Maij:tz Donation åthnööt), Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.9.1675 f. 110, Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–26.6.1678 f. 310 (Kyrkieheerdens Wällärde H:r Henrici Collini begäran); KA mf. ES 1964 (nn 5) Karkun ja Mouhijärven käräjät 2.–5.1.1680 f. 759 (Hapaniemj Hemmans Bördz Rätt bleef nu för dhen giäldh Kyrckioheerden wällärde H:r Henricus Collinus, af hustro Elin Jacobzdotter, som samme hemman besitter, hafwer att fordra, förste gångon upbudit, vertaa 1688), Karkun ja Mouhijärven käräjät 18.–20.11.1680 f. 924v (Till Kyrckieheerdens her i Sochnen Wällärde H:r Henrici Collini begiäran, blef nu Hapaniemi Ryttare hemman Andre och 3:die gångon oplyst för den skuldhfordran han hafwer till hustro Elin Jacobzdotter der sammastädhes); KA mf. ES 1964 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 4.–8.11.1681 s. 430; KA mf. ES 1965 (nn 6) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–10.7.1683 s. 1073 (Packala hemman, katso 1936), Karkun ja Mouhijärven käräjät 21.–28.8.1685 s. 1764; KA mf. ES 1965 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–24.9.1687 s. 400 (Ländzmannen Vähl:t Peder Michelson fullmechtig uppå sijn mågz Kyrkioherdens i Karku Vörd:ge H: Hindrich Collini wägnar), Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–10.11.1687 s. 503, Karkun ja Mouhijärven käräjät 26.–30.1.1689 s. 946, Tyrvään käräjät 7.–10.6.1689 s. 1082; KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 6.–10.11.1690 s. 1669; KA mf. ES 1966 (nn 8) Tyrvään käräjät 9.–13.1.1691 s. 55 (wåd Eldh ... branstudh); KA mf. ES 1967 (nn 10) Tyrvään käräjät 13.–15.2.1693 f. 51, Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–22.2.1693 f. 81 (Kyrckioheerden j Karcku Ehrewyrdige H:r Hendrich Collinus inlade en skrifteligh protest emot samptel: sina Syskon och medarfwingar, angående den arfzsaken, som dem emellan warit strijdigh, men allaredan 1688 af den höglofl: Kongl: Håff Rätten afdömbd), 82, Karkun ja Mouhijärven käräjät 29.7.–1.8.1693 f. 342; KA mf. ES 1968 (nn 11) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–11.7.1694 f. 310v (Kyrckioheerdens Ehrewyrdige H:r Henrich Collinj hustru dygdesamma Elisabetha Paccalenia), Huittisten ja Punkalaitumen käräjät 18.–20.7.1694 f. 343; KA mf. ES 1969 (nn 12) Karkun ja Mouhijärven käräjät 14.–16.10.1695 f. 428v; KA mf. ES 1969 (nn 13) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 25.–27.2.1696 f. 58 (desuthan föregaf han [Johannes Fonselius 3239] af Pastore [Henricus Collinus] hafwa att fordra 5 åhrs Löön för Barnens information); KA mf. ES 1969 (nn 13) Tyrvään käräjät 13.–14.7.1696 f. 261v, Karkun ja Mouhijärven käräjät 16.–17.7.1696 f. 280; KA mf. ES 1969 (nn 14) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–23.2.1697 f. 92v (Pastorskan dygdesamma Hustru Elisabetha Pacchalenia fordrade aff Hustru Elin Jacobzdotter Lignipæa ifrån Jysiä 6 T:r Spanmåhls Capital uthan Interesse); KA mf. ES 1970 (nn 15) Karkun ja Mouhijärven käräjät 10.–12.10.1698 f. 180v; KA mf. ES 1966 (nn 8) Karkun ja Mouhijärven käräjät 9.–10.7.1700 s. 1453; KA mf. ES 1971 (nn 19) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–8.2.1702 f. 51; KA mf. ES 1974 (nn 25) Karkun ja Mouhijärven käräjät 3.–6.2.1706 s. 347. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 101 (XXIV); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 10, 262, (395), 402, 415; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. (388); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. (220), 225; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 81; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #131. — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 184 V#3745; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 248, 249; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3745R; H. Impola, Karkun Collinus-suvun alkuperä ja ensimmäiset polvet. Genos 66 (1995) s. 160; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #158, 3565R.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Collinus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1672>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Collinus, Henr. Johannis. p. 76 || Sat. 131: sacellanus [1672]–78, deinde pastor in Karku, obiit 1707 cum sexaginta vixerat annos. – Respondens 1667 (kallad Kark.-Finl.) u. Svenonius. I prot. 2.8.1671 att Dn. Henr. Collinius (sic!) i bref från Karkku begär rekom. till k:m ecklesiast., – som bifalles.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 101.