Helsingin yliopisto

Tiedot

1664/65 Nils Barck Nicolaus Nicolai, Hvittensis 1740. * noin 1653. Vht: Köyliönkartanon, Saaren ja Piiloisten hopmanni Nils Olofsson Barck († 1683) ja hänen 1. puolisonsa Anna Mårtensdotter Gråå. Ylioppilas Turussa 1664/65 [Barck] Nicol. Nicolai Hvitis _ 80. 120. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1664/65] Nicolaus Bark. | Præp. et Pastor in Weckelax dignissimus. Obiit A:o 1708. ætatis suæ Qvinqvagesimô Sextô. Ylioppilas Uppsalassa 7.11.1673 Nicolaus Nicolai Bark Finlandus ex Acad. Aboëns. Uudestaan ylioppilas Turussa 1675/76 [Barck Nicol. Nicolai Hvitis _ 80. 120]. Respondentti 1676 (Marklin), pr. Jakob Flachsenius 787. — Pernajan kappalainen. Vehkalahden kirkkoherra 1682. Rovasti (1697). † Vehkalahdella 1708.

Pso: 1:o N.N. Johansdotter Orraeus; 2:o Sara Abrahamsdotter Thauvonius tämän 2. avioliitossa.

Pson edell. aviomies: Kymin kirkkoherra, FM Johan Auricola 2498 (yo 1676, † 1694).

Appi: Hollolan kirkkoherra Johan Orraeus 778 (yo 1650, † 1688).

Appi: Viipurin piispa, FM ja TT Abraham Thauvonius 14 (yo 1640, † 1679).

Veli: kartanonvouti Johan Barck 1582 (yo 1662/63, † 1690).

Poika: Vehkalahden kappalainen Nils Barck 4927 (yo 1706, † 1728).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 17a, 17a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #135; KA valtakunnanregistratuura 9.6.1681 f. 450 (Collation för H. Johan Holmelin at wara Kyrkioherde i Wekelax ... Wår troo vndersåthe och för detta Ammiralitetz Präst hederligh och Wällärde H:r Johan Holmelin, såsom den der icke allenast uppå Flåttan och Skieppet Mercurius i Krigz tijden upwachtat, och widh dess eröfwande blifwit fången, och alla hans böcker och egendom förlorat utan och sedermehra widh åthskillige hoof sigh bruuka låtit, goda proof gifwit och godt låfordh wunnit, hwilken och af een deel Församblingens ledamöter, serdeles dhem som högste rösten hafwa allaredan till be:te pastorat ähr vocerat worden, förutan dhen förskrift Biskoppen Bunge honom meddehlt), 18.1.1682 f. 48 (Öppet bref för H. Nils Barck at wara Kyrkieheerde i Wekelax oh dess tillhörige annexer ... Wij Carl Giörom witterligit at emädan Pastoratet Wekelax i Wijborgz Stifft förmedelst H:r Johan Holmelini dödelige frånfelle är wordet vacant, och de förnämste af bem:te Försambling, med deras eenhellige votis hafwa fallit på Capelanen uti Pernou Sochn hederlig och Wällärde H. Nils Barck ...); KA mf. ES 1814 (ii 4) Vehkalahden ja Kymin käräjät 21.–23.9.1681 f. 65 (Cronones Befallningzman Wälb:de Ehrich Böisman, föredrogh Rätten, huru såssom nu warande Kyrckioheerden i Wäckelax, Wyrd: och Wäll:de H:r Johan Holmelin, haf:r honom ifrån Swerige tillskrifit, at han wille om Prästegårdz ägor Lagl:n ransaka låta), Vehkalahden ja Kymin käräjät 28.–29.8.1682 f. 136 (Förekom Sacellanus i Weckelax Wäll:de H:r Jacob Rajalinus [Pajalinus] och å Kyrckioheerdens Wyrd: och Wäll:de H:r Niels Barkz wägnar beswärade sigh öf:r Ländzmannen Samuel Michellsson, att han har slagit Kyrckioheerdens drängh Olof b:d), Vehkalahden ja Kymin käräjät 9.–10.3.1683 f. 184, Vehkalahden ja Kymin käräjät 6.–7.6.1684 f. 374v; KA mf. ES 1815 (ii 6) Vehkalahden ja Kymin käräjät 24.–26.10.1687 f. 65v; KA mf. ES 1816 (ii 7) Vehkalahden ja Kymin käräjät 5.–6.7.1693 f. 657v, 661; KA mf. ES 1816 (ii 9) Vehkalahden ja Kymin käräjät 3.–6.2.1694 f. 32, Vehkalahden ja Kymin käräjät 17.–18.10.1694 f. 225; KA mf. ES 1817 (ii 11) Vehkalahden ja Kymin käräjät 21.–22.1.1695 s. 91 (Kyrckioheerden Ehrewyrdig och Wällärde H:r Nicolaus Barck förekom och oppå Kyrckioheerdens i Kymmene Församblingh Ehrewyrdige H:r Erich Hammermanni 2825 wägnar); KA mf. ES 1818 (ii 14) Vehkalahden ja Kymin käräjät 2.–3.11.1697 f. 292v (H:r Probsten och Kyrckioheerdän Ehrewyrdige och Högwäll:de H:r Nicolaus Barck); KA mf. ES 1819 (ii 18) Vehkalahden ja Kymin käräjät 30.–31.10.1699 s. 407 (H:r Probstens [Nicolaus Barck] Antecessor Matrimonii, Sahl: Kyrckioheerden Magister Auricola); KA mf. ES 1819 (ii 20) Vehkalahden ja Kymin käräjät 27.–28.6.1700 s. 208, 211; KA mf. ES 1820 (ii 22) Vehkalahden ja Kymin käräjät 14.5.1701 s. 164, Vehkalahden ja Kymin käräjät 24.10.1701 s. 374; KA mf. ES 1820 (ii 25) Vehkalahden käräjät 26.10.1703 s. 291 (Prästegården); KA mf. ES 1820 (ii 26) Vehkalahden käräjät 30.–31.5.1704 s. 286; KA mf. ES 1821 (ii 27) Vehkalahden ja Kymin käräjät 12.5.1705 s. 179, Vehkalahden käräjät 30.9.1705 s. 416; KA mf. ES 1821 (ii 30) Vehkalahden käräjät 2.–4.10.1722 f. 153 (Framledne Probstens och Kyrkioherdens Sahl: H:r Nils Barks Enckia dygdesamma Sara Thauvonia); SSHY (TMA Ulvila:2a) Loimaan käräjät 25.–26.9.1676 f. 134v (Studenten D:nus Nicolaus Bark på högh wälärdhe Mag: Johannis Salmenij 1561wegnar). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 105 (XXV), 153 (XXXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 60, 115, 119, 127, 131, 139; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 226; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 217; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #135. — G. Marklin, Ad catalogum disputationum. Supplementa (1820) p. 43 V#921; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 128; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #921R, 1472D, 2154G, 2937D; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 109; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1160R, 2205D.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 4.2.2011.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Nils Barck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1740>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Barck, Nic. Nicolai Hvittis. p. 80. 120 || Sat. 135: Bark, præpos. et pastor in Weckelax dignissimus; obiit a:o 1708 ætatis suæ quinquagesimo sexto. – Nämd för excesser i prot. 1672. Student i Upsala 7.11.1673: Finlandus ex acad. Aboens. Åter inskrifven i Åbo 1675; se nedan p. 120. Respondens 1676 u. Jac. Flachsenius. Kh i Weckelax 1682. Död 1708.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 105.

Barck, Nicol. Nicolai Hvittis. p. 120 || Se p. 80.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 153.