Helsingin yliopisto

Tiedot

17.9.1665 Gjurdo Wickelgren Gjurdo Theodori, Smolandus 1775. * noin 1646. Kotoisin Väckelsångista. Växjön koulun oppilas 12.5.1655. Växjön lukion oppilas 1662. Ylioppilas Turussa 17.9.1665 Wickelgreen Turdo Teodori Smol _ 85. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1731 Smålandilaisen osakunnan matrikkeliin [1665] d. 17 sept. Gjurdo Theod. Wickelgrehn. Turun hovioikeuden auskultantti 1673. — Turun hovioikeuden asianajaja 1674. Pien-Savon tuomiokunnan tuomari 1680. Turun hovioikeuden aatelittomien luokan asessori 1690. ‡ Turussa 25.5.1693.

Pso: 1:o 1676 Kristina Hansdotter Westman († 1677); 2:o Ingrid Banck (elossa 1714).

Poika: ylioppilas Hans Wickelgren 3994 (yo 1693/94).

Veljenpoika(?): Långasjön kirkkoherra, FM Johan Wickelgren 3942 (yo 1693, † 1721).

Lanko: sotatuomari Kasper Westman 2417 (yo 1675, † 1689).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 210b; HYK ms., Smål. osak. matr. #125; KA valtakunnanregistratuura 30.6.1682 f. 376 (Till Åboo Hoffrättt om Cuopio och Idensalmi Sochner emillan Häradzhöfdingerne Wickelgreen och Olaus Hamnius 1890), 1.7.1684 f. 396 (Til Åbo Håfrätt, angående twisten emillan Häradshöfdingen Wickelgren ock Hamnius om lilla Safwelax), 16.6.1690 f. 398 (Vocation till Häradzhöfdingen Diurdo Wickellgreen att wara Assessor uti Åbo Hoffrätt i Nicolai Litzens (katso 1520) ställe), 16.6.1690 f. 400, 20.4.1693 f. 207 (Assessors Fullmacht för Johan Gabrielson 2427 ... såssom ett Assessors ställe in classe Eruditorum widh Wår Åbo Håfrät, förmedelst Assess. Wickelgreens dödel. afgång, ähr kommit at blifwa ledigt); KA mf. ES 1845 (kk 7) Mynämäen käräjät 13.–14.2.1673 f. 12v (handelsmannens, och Inwånarens j Åbo Ehreborne och W:t Jochom Wargentijns fulmechtigh och een Student Wällärde Giorden Wäckellgreen), Pöytyän käräjät 16.–17.9.1673 f. 59 (Wälb:ne Frw Christinæ Horns fullmechtigh, Vällförsichtigh Giordon Wickelgreen), Maskun, Nousiaisten ja Lemun käräjät 22.–23.9.1673 f. 69v (Förekom Giordon Wickelgreen, och kärdhe uppå Inspectorens, W:t Didrick Barckmans wägnar); KA mf. ES 2003 (oo 5) Puumalan käräjät 13.–14.6.1681 s. 1 (Kongl: Maij:ttz Wår Allernådigste Konungz och Herres Fulmacht Häredzhöfdingen öfwer Lilla Safwolax Giurdo Wickelgreen meddeelte af d: 27 Decemb: 1680 för Allmogen oplästes, såssom och den Högl: Kongl: Hoffrättz Resolution d: 27 Aprilis 1681, hwaruthj förmäles Häredzhöfdingen sin doomare Eed uthj den Högl: Kongl: Hoffrätt aflagdt hafwa; förmantes altså Allmogen stella detta sigh till hörsam effterrättelse); KA mf. ES 2005 (oo 6) Kuopion käräjät 21.–23.8.1684 s. 102 (Anno 1684 d: 9 Junij för hades dhen, af hans Kongl: Maij:ttz Allernådigst hijt [Turun HO] remitterade saak, emellan Häradzhöfdingen Giurdo Wickelgreen, och Olaus Hamnius 1890, angåande Cuopio och Idensalmj Sockner, och ehuru wähl Häradzhöfdingen Hamnius, till att bewijssa bem: Sockner böra Lyda under Stoor Safwolax Häradzrätt och Jurisdiction in för hans Kongl: Maij:tt har giordt dhen underdåniga berättelsen 1:o at förr än mehrbem: Sockner, ifrån Cronan Abalienerades, hafwa dhe der under legat, 2:o medh dhe flere Sockner i hans härade angretzade, 3:o In om Häradz Råån belägen, 4:o under een Fougdes opbördh och förwaltning och fördenskuld 5:o intet beqwämligen under een annan Häradzhöffdinges Justitiæ administration kunna dragas, emedan Tingtandet offta sker på een tijdh, i åthskillige Sockner, som heradz Fougden böhr bewijsta, hwilken der ber:de Sockner, der ifrån skulle söndras, ett dera nödwändigt måste försumma; Lijke wähl och emedan 1:o uthaf gamble så utj denne Kongl: Rätt, som Wijborg befintelige, doom böker skönies att ofwanbem: Cuopio och Idensalmj Sockner, af forna tijder och till 1650 då dhe under frijherskapet kommo, hafwa lydt under Lilla Safwolax, hwilket 2:o ... för ofwanbem: Shiäl intet annat kan slutha och finna, än att Cuopio och Idensalmj Sockner, böhra så här effter och alt framgent, som af forno warit haf:r, förblifwa under Häradzhöfdingens öfwer Lilla Safwolax förwaltning. Men Wickelgrens prætention på Expenser, kan honom icke bestås effter som Hamnius hafft Kongl: Maij:ttz och Landzhöfdingens Resolutioner för sig, och han utj medler tijdh arbetet förrättat; Actum Åbo ut Supra. Effter den Kongl: Hofrättens befalning, Nicolaus Alanus R: J: Notarius); KA mf. ES 2005 (oo 7) Säämingin käräjät 3.–4.11.1690 s. 39; KA mf. ES 1240 (g 8–11) Helsingin RO 14.8.1682 (Häredzhöfdingen höghwälachtat Wickelgren insinuerade sijna beswärs puncter å sin Sohns wägnar emot den arf fördelningen som skedt ähr Emellan Sahl: Rådhmans Hans Johanssons (katso 2417) Barn och arfwingar ..., 7.9. Sedan Häredzhöfdingen höghwälachtat Giurdo Wickelgren framteer lagligh afwitringh uppå sin Sohns Hans Wickelgrens 3994 möderne ...); KA mf. ES 1240 (g 12) Helsingin RO 28.11.1685. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 115 (XXVI); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 424; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 42, 123, 133, 140; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 276; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat X 1709–1719 (julk. T. Carpelan, 1943) s. 312, 318; R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 188 (9.4.1677, Ringdes siählringning en halfftijma för Wickelgreens hustru), 236 (25.5.1693, ‡ assess. herr Jurdo Wichelgreen); Växjö skolas matrikel för åren 1651–1751 (utg. L. Larsson, 1921) s. 10; Växjö gymnasiematrikel för åren 1653–1808 (utg. L. Larsson, 1925) s. 4; P. Wilstadius, Smålands nation i Åbo 1640–1798 [I] (1946) #125. — A. W. Westerlund, Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamiehet 1623–1923. I (1923) s. 222; Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 159; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 44; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1438D, 1525D, 3667D, 3783D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #1254 (1713, leski), 1675 (1714, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2236.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.1.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gjurdo Wickelgren. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1775>. Luettu 14.7.2024.

Ks. myös viittausohje.