Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1667 Olof Hamnius Olaus Eliæ, Ostrobotniensis 1890. Vht: Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra Elias Hamnius 136 (yo 1640, † 1662) ja Margareta Valeriansdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1667 [Hamnius] Ol. Eliæ Ostrob _ 90. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1667] Olaus Eliæ Hamnius. | Häradshöfding. Turun hovioikeuden auskultantti (1670). — Pohjanmaan kruununtuomiokunnan lainlukija 1672–74. Pohjois-Suomen laamannikunnan alilaamanni 1676–80. Suur-Savon tuomiokunnan tuomari 1680. † 1689.

Pso: Magdalena Mathesius (jäi leskeksi).

Poika: Pietarsaaren pormestari Elias Hamnius U455 († 1725).

Lanko: Kalajoen kappalainen Per Mathesius 887 (yo 1652, † 1693).

Vävy: Pietarsaaren nim. pormestari Bryniel Cygnell 2801 (yo 1679, † 1715).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 81a; HYK ms., Pohj. osak. matr. #190; KA valtakunnanregistratuura 14.9.1681 f. 635 (Resolution för Häredzhöfdingen Olao Hamnio at Cuipio och Idensalmi Sochner skohla Lyda under hans häredzrät), 30.6.1682 f. 376 (Till Åboo Hoffrättt om Cuopio och Idensalmi Sochner emillan Häradzhöfdingerne Wickelgreen 1775 och Olaus Hamnius), 1.7.1684 f. 396 (Til Åbo Håfrätt, angående twisten emillan Häradshöfdingen Wickelgren ock Hamnius om lilla Safwelax); KA mf. FR 199 (Bielkesaml. 25) Ulvilan käräjät 18.–19.1.1669 (Handelsmannens i Åbo S:r Bertill Festingz fullmechtigh D:nus Olaus Hamnius), Huittisten käräjät 25.–27.10.1669 (D:nus Olaus Hamnius uppå een bondes Nils Matzons i Håras by och Cronoby Sokn wägnar); KA mf. ES 1964 (nn 5) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–30.9.1679 f. 695; KA mf. ES 2113 (tt 2) Iisalmen käräjät 17.–19.6.1678 s. 125; KA mf. ES 2005 (oo 6) Kuopion käräjät 21.–23.8.1684 s. 102 (angåande Cuopio och Idensalmj Sockner, katso 1775); KA mf. ES 2079 (ss 3) Pietarsaaren pitäjän ylim. käräjät 13.3.1675 s. 229; KA mf. ES 2081 (ss 4) Pietarsaaren pitäjän käräjät 10.–13.3.1682 s. 185, Isonkyrön käräjät 20.–26.10.1682 s. 237; KA mf. ES 2083 (ss 11) Pietarsaaren pitäjän käräjät 4.–6.2.1689 s. 113 (Häradzhöfdingen Wälbetrodde Olaus Hamnius ... des Sahl: Moders gield), 125; KA mf. ES 2032 (rr 12) Kruunupyyn käräjät 18–19.1.1669 f. 212v (Länssman Erich Matzsson Insinuerade uthi Rätten en skrifft Dat: Åbo 1668 den 5 Decembris, huaruthinnan framledne och S: H: Eliæ Hamnij Son Olaus Hamnius protesterer emodt Ruddnäs hemmanetz kiöp som hans Moder hustru Maria Wallerians dotter till Landzhöfdingen Wälborne Johan Graan försåldt hafwer), Oulun käräjät 9.–12.7.1670 f. 441v (före detta Commendantens Sahl: Gabriel Forsmans (katso 584) efterlefuerska dygdesamme hustru Brita Peersd:r ... hustru Brita Persdotters Fulmechtige Auscultanten i den Kongl: Hoffrätt Olaus Hamnius swarade), Kalajoen käräjät 22.–23.7.1670 f. 465v, Kruunupyyn käräjät 20.–21.2.1671 f. 559, 559v; KA mf. ES 2032 (rr 13) Isonkyrön käräjät 11.–13.1.1672 f. 21v (Olaus Hamnius kärde å Bårgmästarens wehl:t Johan Schephers 299 wägnar til Lagläsaren Mats Påhlson om någon geld), Pietarsaaren pitäjän käräjät 20.–23.1.1672 f. 36v, Kruunupyyn käräjät 26.–27.1.1672 f. 57, Pyhäjoen käräjät 8.–10.2.1672 f. 80v, Kruunupyyn käräjät 12.–13.6.1672 f. 110v, Ikalaporin vapaaherrakunnan käräjät 29.–31.1.1673 f. 181, Kruunupyyn käräjät 18.–20.1.1673 f. 353, 354; KA mf. ES 2034 (rr 16) Kruunupyyn ylim. käräjät 20.1.1679 f. 233 (Vice Lagman Wälbet:de Olaus Hamnius kiärdhe till H:r Proubsten, Ehrewördige H:r Jacobum Brennerum (katso 1537) om een Holma här i Cronoby Skiäregårdh Herfluotho be:dh refererandes huru såsom hans Sahl: Fader Kyrckeherdhen H:r Elias Hamnius A:o 1655 hafwer cederat till H:r Proubsten dhen ahndehl af be:d Holma som lydher Undher Ruddnäs Skattehemman, hwilket Vice Lagman nu besitter, och såsom H:r Proubsten sedhermehra wunnit dher på Laga dohmar, haar han sådan sin Sahl: Fadhers gåfwå intet kunnat åtherkalla, Men sedhan Kongl: Maij:tz Placat om sådhane abalienerade Ägors reducerande undher dess Gamble bohlstädher blef publicerat, haf:r han och fådt tillfälle dher opå at klandra ...); KA mf. ES 2034 (rr 18) Kemin käräjät 17.–19.2.1681 s. 104 (Förekom Underlaghman Wälb:de Olaus Hamnius och kärade till Isaak Erfwast (katso 4247) och Simon Persson ifrån Källå ... om ett siettedels Laxfiske uthi Maxaniemi by, som A:o 1617. 18. Feb: skall wara kommen undan Laghmans hemman Ruddnäs igenom Arff till Hans Hansson i Uhlå som sedermehra igenom Skuldfordran skall wara kommen i betallningh till W:tt Johan Bockmöller i Uhlå, sökiandes nu sitt Laxfiske under des rätta bohlstad igen. Berörde Bönder exciperade här emot säijandes sigh haffwa samma fiske handlat aff Johan Bockmöller ...), Kruunupyyn käräjät 28.3.1681 s. 441 (Hospitahls Predikanten Wällerde H:r Jacob Ristrenius 840 framlade dhes klage libell emoth Vice Lagman Olaus Hamnius huru såssom hans hustru d: 10 och 11 Augustij näst förleden Åhr wåldsambligen honom ifrån taga låtit alt dhet han såt och skurit hade på dhe små Åker teppor som H:r Jacob opgräfta låtit på Kårpholms under Hospitalet tillhörige Ägor, Vice Lagman under sitt hemman Rudnes säger tillhörigt wara); KA mf. ES 2035 (rr 18) Kruunupyyn käräjät 26.–27.8.1681 s. 981 (Under Lagmans [Olaj Hamnij] hustrun Susanna Josephs dotter); KA mf. ES 2035 (rr 19) Kruunupyyn käräjät 9.–10.1.1682 s. 6; KA mf. ES 2036 (rr 22) Kruunupyyn käräjät 31.8.1685 s. 265 (Swen Grijph å sin Swåger Häradzhöfdingen Olaij Hamnij wegnar sökte, att förrätta Twänne ährander måtte optagas); KA mf. ES 2037 (rr 26) Kokkolan, Kälviän ja Kruunupyyn käräjät 3.–5.1.1689 s. 14; KA mf. ES 2038 (rr 31) Kruunupyyn käräjät 5.1.1694 s. 5 (Cnut Dawidsson ifrån Merijerfwi præsenterade ett Instrument dat: d: 13 Novembris 1693 hwar uthinnan Sahl: häredzhöfdingens Hamnij Änckia Malin Mathesia utj Kiöp oplåter och försällier honom sitt Skatte hemman af 1 Mant: Slottet kallat medh dhe tillägor och förmåner som medh rätta der under lydande ähre för Niehundrade dal:r kopp:r mynt), 9; KA mf. ES 1242 (g 25) Helsingin RO 12.3.1702 s. 79 ([Petter] Burgmans Swärmoder Madame Magdalena Matesia och Burgmans hust:u Maria Hamnia). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 115 (XXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 25 (XXVII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 309, 317, 454, 455, 458; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 33, 34; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 6, 366; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 32; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #190. — Y. Raevuori, Turun 1600-luvun lainoppineita asianajajia. Defensor Legis 30 (1949) s. 161; Y. Blomstedt, Laamannin- ja kihlakunnantuomarinvirkojen läänittäminen ja hoito Suomessa 1500- ja 1600-luvuilla (1958) s. 382; H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 42; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #49D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #8351; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2236.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Olof Hamnius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1890>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.