Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Benjamin Pacchalenius, myöhemmin Pacqvalin Benjaminus Andreæ, Satacundensis 1827. Vht: Pohjois-Suomen alilaamanni Anders Michelsson († 1679) ja Sofia Mårtensdotter Stenius. Ylioppilas Turussa 1665/66 [Paccalenius] Benjamin [Andreæ _ 87]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1665/66] Benjamin Pacchalenius. | Redituum Vectig. Inspector Bioerneburgi, postea vero duras fortunæ vices subiit. | Obiit Anno 1707. Oraatio 11.5.1673. Ylioppilas Uppsalassa 17.11.1673 Benjamin [Michaëlis‹!› Pacchalenii Finlandi, indidem]. — Kauppias ja porvari Porissa 1675. Porin tullinhoitaja 1682, ero 1689 aikaansaatuaan suuren vaillingin ja tehtyään vararikon. Pietniemen kartanon asiamies (1704). ‡ Porissa 2.2.1707.

Pso: 1680 Maria Henriksdotter Henricius († 1719).

Appi: Porin kappalainen Henrik Henricius 990 (yo 1653, † 1699).

Veli: Eurajoen kirkkoherra, FM Anders Pacchalenius 1826 (yo 1665/66, † 1704).

Poika: konstaapeli Anders Pacchalenius 4929 (yo 1706, † 1710).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 144b; HYK ms., Satak. osak. matr. I #141; KA valtakunnanregistratuura 6.12.1689 f. 1138 (Til Stats Contoiret för Rector Scholæ i Biörneborg Petrejo 1755 at få kårta en gravation på sin fordran ... hoos Oss beklagar sig Rector Scholæ i Biörneborg Dauid Petrejus öfwer den store olägenheet, hwaruti han är råkad medelst den caution han har ingådt för Tullnären därsammastädes Benjamin Paqualin), 4.11.1695 f. 640 (Till Cammar Revisionen efftergifft för Capellanen Erich Callia 2789 ... bem:te Capellan för någre Åhr sedan har gått i Caution för dess Swåger Tullnären i Biörneborg Benjamin Pacqualins opbördh, hwilcken wid Tullmedlens remitterande öfwer Siön förmedelst dess förolyckande är kommen deruppå till korta, blifwandes des Cautionister skyldige erkiände den honom påförde balancen proportionaliter at ersättia ...), 16.11.1695 f. 668 (Till Cammar Revision om Tullnären Benjamin Paqualin), 11.11.1696 f. 646 (Till Cammar Collegium swar angående Kyrkioherden Paqualin 1826 ... Caution); KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 22.2.1686 s. 23, 14.7.1686 s. 51 (mainitaan RO:ssa usein muulloinkin); KA mf. ES 1964 (nn 5) Tyrvään käräjät 3.–5.2.1680 f. 838; KA mf. ES 1964 (nn 6) Tyrvään käräjät 14.–17.8.1682 s. 700 (Såssom handelsmannen i Biörneborg Benjamin Andersson Packalin medelst sit breeff här j Rätten haf:r före dragit huru såssom Kongl: Cammar Collegium j Stockholm hafwer honom Tullnärs tiensten j Biörneborg tillsagt och Benjamin lofwat för sig j borgen skaffa Probsten j Wesilax Wördige H: Marten Stenium och Academiæ Befall:n Wälbet: Johan Hakes); KA mf. ES 1965 (nn 6) Tyrvään käräjät 3.–8.3.1683 s. 999; KA mf. ES 1966 (nn 7) Tyrvään käräjät 30.8.–2.9.1689 s. 1169, Vesilahden käräjät 21.–22.2.1690 s. 1440; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 8.4.1689 s. 32 (Sqwadrons Predijkanten Wällerdhe H:r Erich Callia 2789 ... dess uthgifne Cautions Skrifft för Tulnähren här sammastädes Wälbe:de Benjamin Pacqvalin), Porin RO 25.5.1689 s. 42, Porin RO 6.7.1689 s. 52 (Tullnähren Wälbe:de Benjamin Paqvalin anhölte skriffteligen om Rättens approbation på sine Cautionister), Porin RO 13.7.1689 s. 56, Porin RO 21.8.1689 s. 60 (Cappellanen her i Stadhen Wällerdhe H:r Henricus Nicolaj 990 blef nu tilfrågat, huru han dhe 622 D:r 4 ö: Sölf:r M:tt kundhe betala, som han för Tullnährens här sammastädes Paqvalins Caverande ifrån Åhr 1682 till 1688 inclusive kommer att häffta före), Porin RO 9.9.1689 s. 66, Porin RO 7.10.1689 s. 78 (Tullnähren Benjamin Pacqvalin medh dess hustru Maria Henrichzdotter inkallades ... dhes Tull Ballances afbetahlningh), Porin RO 18.11.1689 s. 79 (Oplystes första gången Tulnährens Benjamin Pacqvalins för Tull rest Exeqverade ägendom uthi löst och fast), Porin RO 28.4.1690 s. 23 (Bewilliades för detta Tullnähren Wäll:tt Benjamin Paqvalin ett Laga attestatum, att han för Medellöösheet och dess stoora fattigdom skull icke mechter att reesa Påstwägen till Stockholm och uthi Kongl: Cammar Collegio opå undfångne Citation till d: 1 Maij sigh infinna Advocat Fiscalen till swars), Porin RO 17.5.1690 s. 29 (Paqvalins Tullrest ... twenne Andre sine Concautionister Nembl:n fordom Häredzhöfdingen Sal: Jacob Æimelæus 1172 och Skohlmestaren her sammastädes Mag:r David Petrejus 1755), Porin RO 23.2.1691 s. 5, Porin RO 3.6.1695 s. 15 (Till hörsambt föllie af hans Nådes höghwälborne H:r Landzhöfdingens ankombne breff af den 30 sidstledne Maij pålades för detta Tullnären Beniamin Pacqvalin forderligast att begifwa sigh til Stockholm och stå Advocat Fiscalen i Kongl: Cammar Collegio til swars, om dett han honom kan hafwa att tiltahla); KA mf. ES 1144 (a 6) Porin RO 20.10.1700 s. 110 (Kyrckioheerden uthj Eufra Sochn Wyrdige och Wällärde H:r Nils Wrigstadius 2784 medelst sin uthskickade Jonas Simonsson föredrogh, huru såssom han för Femb Kannor Öhl á Sexton öre kannan hoos dygdesamme hustro Maria Henricia Twå dusin durchsichtige Sölfwer Knappar pandtsatt), Porin RO 3.5.1705 s. 26 (Effter H:r General Inspectorens Wälborne Johan Lagermarks 1448 genom des breff af den 2 Septemb: 1704 till Ombodzmannen på Pänäs Gårdh Beniamin Pacqvalin giorde ansökningh ...); KA mf. ES 1396 (r 3d) Rauman RO 16.4.1694 (... Rådman Johan Östman intygadhe sig hördt, Sonken [Lendzman Henrich Sonck] säija till Tullnären [Johan Wilhelm]: Du bygger och Skuthar, såsom den hundzfotten Tullnären i Biörneborg Benjamin Pacchalin giorde, then ther een stoor post skyldigh bleff, att hans Cautionister /: aff hwilka Sonken een är :/ sittia uthi widlyfftigheet). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 113 (XXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 145, 146, 183–184; Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 226; M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #141. — J. J. T[engström] (utg.), Utdrag rörande Finland, utur de otryckta delarna af A. A. von Stiernmans Bibliotheca Suio-Gothica. Suomi 4 (1844) s. 285; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2190D; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #812, 2065H (vih. 1680), 2795.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Benjamin Pacqvalin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1827>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.