Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1665 David Vetbechius, myöhemmin Petrejus David Petri, Nylandus 1755. Vht: Tenholan kirkkoherra Petter (Petrus Ingemari, yo Uppsalassa 8.1626, † 1681) ja hänen 1. puolisonsa Sigrid Pettersdotter. Ylioppilas Turussa kl. 1665 [Vetbechius] David [Nyl _ 81]. Respondentti 5.12.1668, pr. Enevald Svenonius 132. Respondentti 12.3.1670, pr. Mårten Miltopaeus 606. Respondentti 11.3.1671 pro gradu, pr. Jakob Flachsenius 787. FM 4.6.1672. — Tenholan vt. kirkkoherra (isänsä sijainen, 1671). Porin triviaalikoulun konrehtori 1675, rehtori 1679. Nauvon kirkkoherra 1691, Tenholan 1696. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1688, saarnaaja 1696. † 1697.

Pso: Hebla Hansdotter († 1696).

Veli: Tenholan kirkkoherra, FM Jonas Vetbechius, myöh. Petrejus 1754 (yo 1665, † 1696).

Poika: FM Petter Petrejus 3874 (yo 1692).

Poika: Tenholan kappalainen David Petrejus 3875 (yo 1692, † 1720).

Vävy: Uudenkaarlepyyn pitäjänapulainen Gustaf Neostadius 4372 (yo 1698, † 1712).

Vävy: Karjaan kirkkoherra Gabriel Gronovius 4776 (yo 1703, † 1728).

Vävy: Pirkkalan kirkkoherra Petter Bergius 5280 (yo 1717, † 1764).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 199a; HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1641–1712; KA valtakunnanregistratuura 6.12.1689 f. 1138 (Til Stats Contoiret för Rector Scholæ i Biörneborg Petrejo at få kårta en gravation på sin fordran ... hoos Oss beklagar sig Rector Scholæ i Biörneborg Dauid Petrejus öfwer den store olägenheet, hwaruti han är råkad medelst den caution han har ingådt för Tullnären därsammastädes Benjamin Paqualin 1827 , i dy skal han dageligen blifwa hotad med execution för den andehl han så medelst kommer at häffta före, uti den rest bemälte Tullnär är blefwen skyldig ...), 8.6.1696 f. 315 (Kiörkioherde Fullmackt, för Magister David Petrejus, på Tenala Försambling ... kiörkioherde Embetet uti Tenala Sockn och Åbo Stifft, förmedelst Magister Jonæ Petreji 1754 dödelige Afgång är wordet vacant och ledigt), 26.8.1697 f. 574 (Kyrckioherde Fullmacht för Joachim Festing 2676 på Tenala Sochn i Åbo Stifft ... medelst Mag. David Petræi dödelige frånfälle, Tenala Pastorat uthi Åbo Stifft är kommit att blifwa ledigt); KA mf. ES 1882 (ll 5) Tenholan käräjät 13.–14.12.1670 f. 70 (Wällärde H:r Per Ingemari genom sin Son H:r Dauidh giordhe nu witterligit om någre Pantar), Tenholan käräjät 26.–28.1.1671 f. 3v (Effter Candidatens och Vice pastoris Venerandi D:ni Davidi Petri begieran oplystes 3:die Gångon desse panttar), Tenholan käräjät 22.–23.6.1671 f. 53 (Vice Pastor D:nus Davidus Petri), Tenholan käräjät 9.–10.2.1672 f. 26v (Opå Candidatens D:ni Davidi Petri å sin Kära Faders R:di Pastoris D:ni Petri Ingemari wägnar, anmodan, bleff desse Qvæstiones Nämbden och Allmågen proponerade, och huadh dhe der opå swara skulle? såssom 1:o Om icke han för ähn han blef deras Kyrckieherde här Sammastädes, i Åbo Gymnasio och sedhan Academian blef inaugurerat, Ehn Läsemästare warit, detta bewijses medh Attest. 2:o Om icke han medh största Flijt, här i Församblingen Gudz tiensten förrettat uthi 30: åhrs tijdh? R:o Sochnen och nämbden gåfuo Kyrckieheerden största låfordh för dess flijtige Lärdom och Gudelige Lefwerne. 3:o detta föruthan Kyrckian och Prästebohlet reparerat ...); KA mf. ES 1849 (kk 14) Nauvon käräjät 18.–19.2.1697 f. 8v (Kyrckioheerden Högwällärde Her Magister David Petræjus upwiste Dygdesamme Matrona hustro Christinæ Thauvoniæ obligation af den 9: September 1696:), 13v; KA mf. ES 1883 (ll 6) Tenholan käräjät 10.–11.2.1674 s. 1 (Wyrdige och wällärde M: David Petrejus och å sin Faders, wällärde H:r Petri Ingemari wägnar); KA mf. ES 1925 (mm 13) Euran käräjät 6.–7.2.1682 f. 61; KA mf. ES 1143 (a 4) Porin RO 14.11.1681 s. 50, 3.12.1681 s. 54, 10.4.1682 s. 17, 12.5.1688 s. 42 (Skohlmestarens Mag: David Petræi hustru Hebla Hansdotter); KA mf. ES 1966 (nn 7) Karkun ja Mouhijärven käräjät 7.–9.2.1690 s. 1283; KA mf. ES 1143 (a 5) Porin RO 17.5.1690 s. 29 (Paqvalins 1827 Tullrest ... twenne Andre sine Concautionister Nembl:n fordom Häredzhöfdingen Sal: Jacob Æimelæus och Skohlmestaren her sammastädes Mag:r David Petrejus), Porin RO 20.12.1690 s. 78 (Till Skohlmestarens Högwellerdhe Mag:r David Petreij begiäran, förbödz denne Stadzens Inwånare alfwarligen och wijdh straff till giörandes att handla eller tubba af dieckne gåssarna, uthan dheras föräldrars wetskap någre böcker, klädher eller Mathwaror, mindre dem till öhl och Bränwijns kiöpandhe öfwertahla), Porin RO 18.4.1692 s. 14 (Bewilliades för detta Scholmästaren Erewördige Mag:r Dawid Petrejo effter dess begiäran dett Kåhlland, som honom åhr 1682 den 10 Aprilis på sådan Condition wardt förundt, att dett wid dess affträde här ifrån skulle höra hans successore till, nu Oqwaldt och oklandrat wid sin här kiöpte gårdh, för sig och sine erfwingar att få bruka och behålla, welandes Rätten draga bekymber att nu warande Rector medh någon annan commoditet af Staden blifwa ihogkommen). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 107 (XXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 23 (XXV); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 122, (124), (136), (140), 141, (179), 183; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 180; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #87, 89. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 102, 389; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 272, 274; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #101D, 915R, 971D, 2169D, 2174D, 2565R, 2744D, 3642D, 3749R, 4010D; H. Falck, Släkten Petrejus. Genos 56 (1985) s. 122; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 102; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #6048 (1720, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1193R, 2629R, 3569R.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.11.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Petrejus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1755>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.