Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1667 Johan Wessell Johannes Jacobi, Satacundensis 1918. Vht: Tyrvään Rautajoen omistaja, luutnantti Jakob Israelsson Wessel ja Susanna Abrahamsdotter Kollanius. Ylioppilas Turussa sl. 1667 Weselius Johann. [Jacobi _ 93]. Nimi on kopioitu Albumista noin v. 1696 Satakuntalaisen osakunnan matrikkeliin [1667/68] Johannes Wessell. ‡ Karkussa 1668.

Eno: Sauvon kappalainen Johan Kollanius 75 (yo 1640, † 1667).

Veli: vääpeli Abraham Wessell 1919 (yo 1667).

Lanko: tilanomistaja Nakkilassa Jonas Roselius 2492 (yo 1676).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 209a; HYK ms., Satak. osak. matr. I #157; KA mf. ES 2000 (nn 62) Tyrvään käräjät 27.–28.9.1665 f. 801 (Leutenampten Jacob Israellsson i Vihattula), Tyrvään käräjät 19.–20.3.1666 f. 945; KA mf. ES 2001 (nn 62) Karkun ja Mouhijärven käräjät 22.–23.9.1667 f. 1091v (Leutenampten Ehrligh och Manhafftig Jacob Israelss: i Wihaittula), 1093 (Leutenampten Manhafftigh Jacob Israellsson [i] Rauta Jokj och Tyrffuis Sochn, Anhölt om godhe män, som skulle Hans Swågers Sal: Mag: Abraham Collanij 114, Utstående gieldh Utmäta), 1093 (Leutenamptenn Jacob Israellsson beswäradhe sigh öffwer Cappelan H:r Henrick (katso 2310) och Abraham i Luonssj, at dhe hafua huggadt een Swedie på Tyrffuis Utmark och in om sielfue Sochne Råån), Tyrvään käräjät 29.–30.10.1667 f. 1128; KA mf. ES 3745 (Ikaalinen 1) Karkun ja Mouhijärven käräjät 20.–23.10.1671 f. 390; KA mf. ES 1963 (nn 5) Tyrvään käräjät 4.–5.7.1678 f. 335 (Fältwäblens Israel Jacobssons hustro, dygdesamma Anna Johansdotter gaff nu Rätten tilkänna huruledes hennes Swärfadher Leutnanten Manhaftig Jacob Israelsson skall updragit bem:te hennes Man att rusta för Äijälä hemman i Wihattula by, Hwar före han och Mundteringen aff sine egne medhel uthsatt, Nu beswärar hon h:o Anna, bem:te sin Swärfadher willia drijfwa henne dher ifrån); KA mf. ES 1964 (nn 5) Tyrvään käräjät 3.–5.2.1680 f. 837v (att Liquidera Leutnamptens Sahl: Jacob Israelssons och Underlagmans Sahl: Anders Michelsons Erfwingar (katso 1826) emellan om dee geldh och twistige Rächningar dee sins emellan hafwa), 838 (Leutnampten Manhaftigh Israel Jacobsson opå Äijälä hemmans i Wihattula wegnar kärde till Underlagmans Sahl: Anders Michelsons Enckia dygdesamme hustro Sophia Mårtensdotter i Riddarla); KA mf. ES 1968 (nn 10) Tyrvään käräjät 20.–21.10.1693 f. 562 (Lieutenampten Manhaftigh Israel Jacobsson gaf Rättan tilkänna, det han är sinnat sigh j annat gifte begifwa, hwarföre begiärer någon som hans ägendom sine Barn till afwittringz annotera kunde); KA mf. ES 1753 (cc 20) Halikon ja Uskelan käräjät 11.–12.8.1692 s. 71 (... een förlijkningz skrift emellan Ryttmestarens [Sahl. Niels Meibohm] Faders Sahl. Abraham Nielssons arfwingar d: 19. Octobr. 1658 oprättadt [Abraham Nilssonin (katso 3724) leski Gertrud Wessel lahjoitti Sauvon kirkolle alttaritaulun 1648]). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 122 (XXVIII); C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi II. Brev till Per Brahe. 1: 1639–1662. SSLS 230 (1932) s. 196 #149 (7.11.1661, isä); M. Jokipii, Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I 1640–1721 (1954) #157. — A. R. Cederberg, Hjelt-suvun kantaäiti ja hänen sukunsa. Genos 12 (1941) s. 5; S. Perälä, Karkun Kollanius-suvun varhaispolvet. Genos 75 (2004) s. 79.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Wessell. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1918>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.