Helsingin yliopisto

Tiedot

(1663) Lars Billovius Laurentius Andreæ 1610. * noin 1639. Luultavasti kotoisin Ruotsista. Mainitaan ylioppilaana konsistorin pöytäkirjassa 24.3.1663. — Vesilahden Laukon kartanon pehtori 1676–82. Ylä-Satakunnan kihlakunnan notaari 1683–84. Uudestaan Laukon pehtori 1685–99. Omisti Tottijärven Sorvan kylän Uotilan ratsutilan. ‡ Tottijärvellä 4.10.1719.

Pso: Maria Malm († 1714).

/ Örebron kirkkoherrana oli eräs FM Jonas Erici Billovius (yo mm. Uppsalassa 7.2.1646, † 1669). /

Viittauksia: KA mf. ES 1844 (kk 6) Nousiaisten, Lemun ja Maskun käräjät 7.–8.6.1667 f. 45v (Företrädde Do:us Laurentius Bilovius, och kärde uppå Wälb: Fru Hebla Stiernkors wägnar i Stoorgården); KA mf. ES 1844–1845 (kk 7) Raision ja Maarian käräjät 1.–2.6.1668 f. 54v (Företrädde Tullnärens i Nåndahl W:t Hindrich Simonssons fullmechtig D:ns Laurentius Bilovius), 57, Raision ja Maarian käräjät 3.–5.10.1668 f. 81, 85v (D:nus Laurentius Bilovius witnade); KA mf. ES 1963 (nn 5) Vesilahden käräjät 21.–22.6.1678 f. 305v (Inspectoren Wälbet:d Lars Billovius gaff nu Rätten tilkänna, huruledes han effter sin Instructions förste punct, hafwer tilhållit Befallningzmannens på Lauko Gårdh Sahl: Håkon Anderssons Enkia H:o Kirstin Mårthensdotter att låtha förfärdiga dhe sin Sahl: Mans Rächningar, katso 4128), Karkun ja Mouhijärven käräjät 25.–26.6.1678 f. 319v (Inspectoren Wälbet:d Lars Billovius förekom nu och upwijste den Fulmacht Landz Secretarien i Tafwast huus lähn Wälbet:d Henrich Mallenius 1446); KA mf. ES 1964 (nn 5) Vesilahden käräjät 7.–8.10.1678 f. 452 (Inspectoren på Lauko Wälbet:d Laurentius Billovius ... Spanmåhl som Befallningzmannen Sahl: Jören Johansson, wedh sin förwaltning opå Lauko Gård, skall skyldigh blifwit), Ruoveden käräjät 18.–20.1.1679 f. 510v (uthi Jordägandens Fullmechtigens Inspectorens Lars Billovij närwaro), Ruoveden ja Keuruun käräjät 17.–20.1.1680 f. 792, 797v, Vesilahden käräjät 29.–30.1.1680 f. 828; KA mf. ES 1964 (nn 6) Vesilahden käräjät 28.6.–1.7.1681 s. 265 (Inspectoren Wälbetrod Laurent: Billovius lät nu första gången upbiuda ... bördz Rättz hemman för den Rest dhe till sitt nådige herskap skyldige blefwne äro, ifrån Åhren 1670 till 1676 uppå befalningz Mannens på Lauko Håkon Anderssons och ifrån 1676 till 1680 uppå ofwanbe:te Inspectors Billovij Åhr), Vesilahden käräjät 22.–24.9.1681 s. 313, Vesilahden käräjät 30.–31.1.1682 s. 457, Ruoveden ja Keuruun käräjät 27.–28.6.1682 s. 589, Karkun ja Mouhijärven käräjät 5.–7.8.1682 s. 651 (katso 5274); KA mf. ES 1965 (nn 6) Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 26.–28.9.1683 s. 1236 (tillijka med häradz notarien Billovio), Ruoveden ja Keuruun käräjät 20.–21.8.1684 s. 1484 (Ryttemestarens och Baronens Höghwehlb:ne H:r Carl Creutzes begiäran igenom dhess Substituerade fulmechtige Larss Billovium), Ruoveden ja Keuruun käräjät 8.–10.9.1684 s. 1506 (Häradtz notarien Larss Billovius), Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 3.–5.11.1684 s. 1563, Pirkkalan ja Messukylän käräjät 8.–11.11.1684 s. 1583, Hämeenkyrön ja Ikaalisten käräjät 2.–4.3.1685 s. 1731 (Inspectoren Wälb:de Larss Billovius); KA mf. ES 1965 (nn 7) Vesilahden käräjät 1.–3.3.1686 s. 103 (Mons:r Gabriel Rigström ifrån Sorfwa), Vesilahden käräjät 4.–6.2.1688 s. 587 (Befal:n på Lauko gårdh Vählbet:de Petter Myring kom för Rätta), 589 (upå Lauko högha härskapz wägnar fullmechtig Inspectoren Vählbet:de Lars Billovius), Tyrvään käräjät 10.–14.2.1688 s. 602 (Upå handelsmannens i Åbo Vähl:t Jonas Rosliins vägnar upstegh dess fullmechtige Inspect: Vählbet:de Lars Billovius och tilltahlte befal:n för detta på Lauko Abraham Wessel 1919 om någon giäld); KA mf. ES 1966 (nn 7) Pirkkalan ja Messukylän käräjät 16.–17.9.1689 s. 1232, Vesilahden käräjät 21.–22.2.1690 s. 1437 (Inspect:n Wählbet:de Larss Billovius inladhe nu i Rätten Höghwelb:ne H:r Landzhöfdingens höghgunstige Resolution af d: 8 Octob: sidstl: hwar utj häradz rättan anbefalles Ransaka hwilcken anten Billovius el:r och Munsterskrif:n wählbet:de Gabriel Rigström ähr förmögnast att förestå Rusthållet för Sårfwa Ryttare hem:n el:r och om Rigström kan dher medh wijdare uth härda el:r icke); KA mf. ES 1966 (nn 8) Vesilahden käräjät 24.–26.10.1691 s. 371; KA mf. ES 1976 (nn 27) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 26.2.1708 s. 163 (inläggiandes derjempte Inspectorens Lars Billovij jempte dess hustrus Maria Malms d: 25 hujus uthgifne Attest); KA mf. ES 1977 (nn 29) Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.–4.10.1710 s. 873; KA mf. ES 1386 (q 1) Naantalin RO 17.3.1669 s. 7 (Studiosus D: Laurentius Andre Billovius, Hinrich Simonssons fulmechtige, kärde opå sin principals wegnar till Jacob Jolle, om dhe Span:ll, såm Jacob skall hafua upburit af Jören i Hertola för tyfnadt), Naantalin RO 17.3.1669 s. 8, Naantalin RO 8.7.1670 s. 14 (Höghlärde M: Martinus Stodius U4 Kyrcke herren igenom sijn uthskickade Laurent: Billovium, fordrade sijn rättighet aff dhem som ähn nu stå tillbaka), Naantalin RO 16.11.1670 s. 19, Naantalin RO 23.12.1670 s. 21 (Högl: Professoren M: Andreæ Petrei 540 Fullmechtige Laurentius Billovius). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 123 (XXIX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 26 (XXIX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 444; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 322, 323, 333, 341–342, 349, 356, 416, 444, 457, 471, 513; Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 396; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 237, 344, 390 (mainitaan eräs Olaus Billovius, joka oli sittemmin Kemiön pitäjänkirjuri); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 59 (12.12.1683, Bekom den gl. rächnemästaren ifrån Swerige, Billovius, efter ven. consist. resolut. 9 dlr. ‹tämän sukulainen?›). — Y. Raevuori, Laukon omistajia ja vaiheita (1932) s. 65, 72; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3826D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Lars Billovius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1610>. Luettu 23.5.2024.

Ks. myös viittausohje.