Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1641 Gabriel Hagerus Gabriel Henrici, Nylandus 200. Vht: Inkoon kirkkoherra Henrik (Henricus Henrici, omisti Hagan tilan, † 1656) ja Karin Abrahamsdotter. Depositio 3.10.1640. Ylioppilas Tartossa 15.10.1640. Ylioppilas Turussa sl. 1641 Haggerus Gabr. Henrici Nyl _ 11. — Fagervikin ruukinsaarnaaja 1648. Inkoon kappalainen 1659, kirkkoherra 1672. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1672. † 1680/81.

Pso: (jo 1653) Margareta Henriksdotter (jäi leskeksi).

Veli: Siuntion kirkkoherra Abraham Hagerus 904 (yo (1652), † ~1682).

Poika: Inkoon seuraava kirkkoherra Henrik Hagerus († 1689).

Poika: Finströmin kirkkoherra, FM Daniel Hagerus, v:sta 1689 Hagert 3100 (yo (1683), † 1712).

Veljenpoika(?): Erik Hagert 4962a (yo (1707)).

Lanko: Johan Lindbachius 1196 (yo 1657/58).

Vävy: Pusulan kappalainen Erik Stigelius 2471 (yo 1676, † 1731).

Vävy: Vihdin kirkkoherra Jonas Thauvonius 2738 (yo 1679, † 1715).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 80b; KA valtakunnanregistratuura 17.6.1681 f. 484 (Till Biskopen i Åbo at låta Meleatopæus 1800 blij Pastor i Ingo); KA mf. ES 1881 (ll 3) Inkoon ja Karjaan käräjät 12.–13.3.1663 f. 17v (fordom Kyrkeherdens Enckia hustru Karin Abrahamsdotter i Haga), 18v, 19v (Fältes för Stämningz försittiande H. Gabriel i Ingo), Inkoon ja Karjaan käräjät 2.–3.5.1664 f. 23 (Oplystes 3. gången hemmanet Haga, som hustru Kahrin Abrahamsdotter till Johan Michelson fogten på Båhlstadh för 110. D: K:m:t: försåldt hafuer); KA mf. ES 1881 (ll 4) Inkoon ja Karjaan käräjät 1.–2.3.1666 s. 10 (Wällerde H: Gabriel Haggerus), Inkoon ja Karjaan käräjät 13.–14.12.1666 s. 83 (i tienst hoos H: Gabriell Haggerum Comministrum); KA mf. ES 1882 (ll 5) Inkoon ja Karjaan käräjät 10.–12.1.1670 f. 13v (Cappelan i Ingo Sochen Wällärde H:r Gabriel Hagerus förekom och Rättenom klageligen tillkänna gaf, huru såsom han förmedelst een skadeligh och häfftigh wådh Eldh, ungefär 3 wekor för Juhl, hadhe bortmist icke allenast tränne huus opå sin gårdh uthi Bräidz, uthan och mäst all sin Egendoom bestående uthi böcker, gångh- och sängekläder, sampt Thenn, Coppar och Sölfwer, som han hadhe ther inne); KA mf. ES 1883 (ll 6) Inkoon käräjät 15.–16.9.1675 s. 193 (Emedan såssom Kyrckieheerden, Ehrewyrdige H:r Gabriel Hagerus sigh öfwer sine Grannar i Bredz by, hwarest Kyrkieheerden ett Hemman om 8 stenger äger, beswärar, det dee nu i desse 3 åhr och sedan Kyrckieheerden flytte i Prestegården, hafwa skogen som samfellt är, mehrendells medh Kåhlande och Swediande uthuggit); KA mf. ES 1883 (ll 7) Inkoon käräjät 22.6.1681 f. 25v (Emedan Kyrkioherdens Sal: H:r Gabrielis Hageri Enkia hustro Margeta Hendersd:r sig beswärar öfwer sine grannar i Breds, för det at de skola henne stoor oförrätt uti åkertegarne och olaga hägnande och instengiande tillfogat). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 13 (II); Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller II 1658–1661. SKHST 3 (utg. Ad. Neovius, 1902) s. 286 (30.3.1659, Dn Gabriel ... är och så salig past[oris] son, tiänt i 11 åhr uid bruket), 395; A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #9; A. Tering, Album Academicum der Universität Dorpat (Tartu) 1632–1710 (1984) #395. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 371, 373, 374; A. R. Cederberg, Suomalaiset ja inkeriläiset ylioppilaat Tarton ja Tarton-Pärnun yliopistossa vv. 1632–1710. SSV 23 (1939) s. 42; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #729D, 953D, 2860D.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Hagerus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=200>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.