Helsingin yliopisto

Tiedot

1665/66 Gabriel Melartopaeus Gabriel Christierni, Austro-Finlandus 1800. Vht: Uskelan Mäenalan ratsutilan omistaja, kruununvouti Krister Mattsson († ~1670) ja Brita Persdotter. Turun katedraalikoulun oppilas. Ylioppilas Turussa 1665/66 [Melartopæus] Gabr. Christjerni _ 86. Respondentti 1669 (Lidén), pr. Enevald Svenonius 132. Oraatio 17.12.1672. Respondentti 12.4.1673, pr. Samuel Gyldenstolpe 1427. — Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentin (Claes Ugglan, sittemmin Otto Wellingkin rykm.) saarnaaja 1675, rykmentinpastori 1677. Sotarovasti. Kiskon kirkkoherra 1680 (kuninkaan valtakirjalla, joka peruttiin koska tuomiokapituli oli jo nimittänyt virkaan toisen). Janakkalan kirkkoherra 1681. Rovasti (1683). Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1691 ja 1703. † Janakkalassa 1708, ‡ 10.1.1709.

Pso: 1:o Barbro Albogius († noin 1679); 2:o (jo 1684) Katarina Hedvig Lemken (jäi leskeksi).

Appi: Narvan superintendentti, FM Erik Albogius U18 († 1678).

Veli: Pähkinälinnan kirkkoherra Johan Melartopaeus 859 (yo 1652, † 1679).

Poika: Viipurin tuomiorovasti Kristian Melartopaeus 4684 (yo 1702, † 1753).

Poika: tilanomistaja Janakkalassa Gustaf Melartopaeus 5324 (yo 1722).

Poika: Uskelan kirkkoherra Karl Melartopaeus 5343 (yo 1722, † 1758).

Tyttärenpoika: Antrean kirkkoherra Johan Lindström 5843 (yo 1731, † 1763).

Tyttärenpoika: kihlakunnantuomari Karl Schlüter 6925 (yo 1743, † 1783).

Vävy: Salon kappalainen Erik Salovius 4604 (yo 1701, † 1740).

Vertaa: Karjalohjan kirkkoherra Josef Melartopaeus 3909 (yo 1692/93, † 1729).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 129a; KA valtakunnanregistratuura 13.1.1673 f. 9 (Till Biskopen i Åboo för Gabriel Melartopæo på Capellans tiänsten i Uskala ... Hoos Oss hafwer Tro vndersåthe och Biskop en Studiosus ifrån Åboo wid Nambn Gabriel Melartopæus i vnderdånigheet ansökning giordt om Capellans tiänsten i Uskela regal giäld i Haliko Härad, och som sådane tiänster höra och stå egentel. vnder eder och Consistorij disposition, ty hafwom Wij och honom härmed till eder remittera welat, med nådig willie och befallning at I honom såsom barnfödd dher i Soknen och såsom den där han giordt sig här oppå wärdig till ens och annans goda förnögd framför andra till samma tiänst efter befunden skickeligheet befordran), 24.10.1680 f. 519 (Fullmacht på Kisko Pastorat för Gabriel Meleatopæus), 12.2.1681 f. 102 (Till Biskoppen och Consistoriales i Åboo, för Kyrckioheerden i Kisko, H:r Abraham Costenio 620 ... Wij hafwe etc. sedt uthur edhert breef af d: 8 Jan:, hurusåsom I den 11 Augusti förledit åhr hafwen förordnat een gammal, skickeligh och wähl meriterad Mann H:r Abraham Costenius till Kyrckioheerde i Kisko pastorat; Hwar på sedhermehra een annan ben:d Gabriel Melartepeus, har skaffat sigh Wår nådige Collation aff d: 24 Octobr., och således gådt dhen andre dess wählfångne och wählförtiänte brödh vndan; Så emädan han icke allenast dher igenom har giordt sigh till samma Wår nådh owärdigh, uthan och af Edher pröfwas wara af mindere Capacitet och Meriter än dhen som reeda ordenteligen och wähl har warit i berörde Gäldh insatter; Ty förklarom Wij här medh nådigst, at wårt honom Melartopæo meddehlte breef, intet skall i dätta måhl tiäna honom till någon befordringh, uthan Abraham Costenius som lagligen ähr dher till kommen skall blifwa widh Pastoratet), 17.6.1681 f. 484 (Till Biskopen i Åbo at låta Meleatopæus blij Pastor i Ingo (vertaa 200) ... i anseende till hans, under Preusische expeditionen då han war fält Præpositus, erwijste trogne och oförtrutne tienster, sampt utståndne swåre travailler, för hwilket alt honom godt låfordh gifz, gerna unnom honom een godh lägenheet), 17.9.1685 f. 477 (Till Stats Contoiret för Kyrkioheerden i Janokalla Melartopæo på tillgifft af 21 d:r S. M:t rest ... Oss hafwer Kyrkioheerden i Janokalla i Tafwastehuus Lähn H:r Gabriel Melartopæus klageligen till kienna gifwit, huru han är kommen till et myckit ringa och ödelagt Pastorat, till hwilkets Vprättelse han åtskillige bekåstnader af sit egit måst giöra, warandes nu därigenom uthi så stoor fattigdom råkad, at han eij mächtar uthbetala dhen hoos honom än innestående 21 d:r 9 öre S: M:t rest för taxeringen), 15.11.1693 f. 682 (Till Cammar Collegium för Probsten Gabriel Melartopæus ... sin faders framledne befalningsmans Christer Matzons gamble balance ... bem:te Probst uti dess [Landzhöfdingen Creutz] höfdingedömme intet mehra äger in bonis af dess faders qwarlåtenskap än allenast twenne Rusthåldh i Haliko härad Menala och Tåga benämbde med därpå befintlig afwel, hwilka Landzhöfdingen fuller welat försälia, men har sig ingen kiöpare därtill infunnit. Nu som Wij af gunst och nåde wela effterlåta bem:te Kyrkioherde det han må få behålla oftabem:te Rusthold med därpå befintlig afwel och andre små perzedlar, så wijda han intet mehra äger in bonis och oss åtnöija med det at han emot fadrens balance afstår sine hoos Crohnan hafwande fordringar), 15.11.1693 f. 683 (Till Landzhöfdingen Creutz swar för Probsten Gabriel Melartopæus); KA mf. ES 1748 (cc 9) Halikon ja Uskelan käräjät 28.2.–1.3.1673 f. 20 (Studenten Dn. Gabriel Melartopæus i Mäenala krafde af Michel Larsson i Wichmalo 25. Dal:r 11. öre Kåpp:r M:t han Gabrielis Sahl. fader fordom Befalningzman öf:r Halicko och Pijckis Härader Sahl. Christer Mattzsson skyldigh Blifwitt), 25, 7.–9.10.1673 f. 105v; KA mf. ES 1749 (cc 10) Kiskon käräjät 15.1.1680 f. 32 (Toija Ryttare hemman), Kiskon käräjät 24.3.1681 f. 33; KA mf. ES 1750 (cc 12) Halikon ja Uskelan käräjät 16.–17.10.1684 f. 225v (Mänala Ryttare hemmanet); KA mf. ES 1751 (cc 15) Kiskon käräjät 14.–15.9.1687 f. 144v; KA mf. ES 1847 (kk 10) Ylim. käräjät Uskelassa 12.–13.6.1693 s. 117–136 (Emellan Probsten och Kyrckioheerden i Janakala Ehrewyrdige och Wällärde H:r Gabriel Melartopæus på sitt Rustningz hemmans i Mäenala wägnar, kärande, och dhe Stoorby boor alla af Uskela Sochn, swarande, angående Råår och Röör sampt nyrödde Engiar som twistas om); KA mf. ES 1851 (kk 18) Ylim. käräjät Uskelassa 14.6.1701 f. 315–318 (Emellan Probsten i Janakala H:r Gabriel Melartopæi Rusthåld Mäenala, som helften skall wara Börde, och andra helften Cronojord, sampt Dijkari Frelssehemman i Weitakala by. Jatkuu (kk 19) 23.6.1702 f. 264–271); KA mf. ES 1884 (ll 7) Janakkalan käräjät 9.–10.2.1683 f. 54 (hans Sal: hustro Barbro Albogia ... Barnlös dödt hafwer. Myös 11.6.1683 f. 81v, 18.–19.1.1684 f. 13 ja 6.–7.6.1684 f. 62v Testamentum Reciprocum af d: 10 Junij 1677 Menala af H:r Gabriel Melartopæo och h:o Barbro Albogia medh Simon Åkerman och Jacobo Collino till witne underskrefwen), 60 (Probsten och Kyrkioheerden i Janackala Ehrewördige och Wällärdhe H: Gabriel Melartopæus anhölte om et laga attestatum huruledhes nu för tijden Prästegårdhen skall bygdt wara såssom och om dess lägenheet lagl: ransakas måtte), Janakkalan käräjät 11.6.1683 f. 75v, Janakkalan käräjät 18.–19.1.1684 f. 13 (Kyrkioheerdens i Janackala Sal: Johan Welini 456 Änkia hustro Anna Matssdotter i Tarima bekiändes på H:r Probstens Ehrewördige Gabriel Melartopæi angifwandhe, att hon skall lärdt hans Hustro widskepelsse bruka för Spänabölder), 13v (Probsten Ehrewördig H:r Gabriel Melartopæus anklagade Margeta Jacobzdotter för dedh hon skall brukat Truldom widh brygningar, förgiort h:o Anna Matzdotters Brygningh, och hotat hennes Man sahl: Kyrkhern [Johan Welinus], hwilket straxt effter dödh blifwit); KA mf. ES 1884 (ll 8) Janakkalan käräjät 13.–14.2.1688 f. 40; KA mf. ES 1887 (ll 15) Lopen käräjät 8.–9.3.1698 s. 246; KA mf. ES 1889 (ll 21) Ylim. käräjät Janakkalassa 10.–11.3.1704 s. 171–181; KA mf. ES 1891 (ll 25) Lopen käräjät 21.–22.7.1708 s. 689 (Probstens och Kyrckoherdens i Jannackala nu mera framl: herr Gabriel Melartopæi nästl: åhrs fallne tijonde); KA mf. ES 1893 (ll 29) Lopen käräjät 1.–2.10.1712 s. 506 (Uppå Probstinnans dygdesamma Catharina Hedvig Lemkens wägnar, anhölt hennes Swär Son H:r Erich Salovius ... bem: Probstinnas framl: Man, Probsten, H:r Gabriel Melartopæus giordt); KA mf. ES 3366 (Sääksmäki 1) Tammelan ja Someron käräjät 10.–12.11.1696 f. 293v; KA mf. ES 1723 (bb 13) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 28.–29.8.1690 s. 154, Janakkalan käräjät 7.–8.9.1691 s. 206 (blef om ödes hemmanetz i Erkylä by beskaffenheet lagl: ransakat), Janakkalan käräjät 26.–27.9.1692 s. 271 (Erkylä); KA mf. ES 1724 (bb 14) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 8.–9.9.1693 s. 305; KA mf. ES 1724 (bb 15) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 12.–13.3.1694 s. 144; KA mf. ES 1724 (bb 16) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 4.–5.3.1695 s. 106 (att han måtte låta här lagl: ransaka om Probstens och Kyrckioheerdens här i Janakala Sochn H:r Gabriel Melartopæj wilkor och förmögenheet, efter han häftar för sin Sahl: faders Befallningzmannens i Pjke Heradh Christer Matzons Balance till Kongl: Maj:t och Cronan hwilckens qwarlåtenskap han utan något opwjst lagl: Inventario skall tillträdt ... Så intygade Nembden och Tingzlaget opå allwarligh åthwarningh till sanningen, att wehlbem:te Kyrckioheerde widh sitt anträde 1682 hijt till församblingen har warit heel medellös, så att han måst sigh ljfzunderhållet här och där läna); KA mf. ES 1725 (bb 17) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 10.–11.9.1696 s. 263 (des Ryttare Matz Simonsson i Ryttylä); KA mf. ES 1725 (bb 19) Janakkalan, Mäskälän ja Rengon käräjät 3.–4.11.1698 s. 340; KA mf. ES 1726 (bb 22) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 12.7.1702 s. 169 (Ehuruwähl Probsten Högwähllärde H:r Gabriel Melartopæus anhöll å des Rusthåldz wägnar i Kärnela och Janakala S:n om stångfall emellan honom och des grannar), Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 10.–11.11.1702 s. 207; KA mf. ES 1727 (bb 25) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 15.–16.12.1705 f. 165v (Ransakningh öf:r den hoos honom på Janakala Prestegårdh d: 27 Martii 1704, om en Söndagh tijmade Eldskada); KA mf. ES 1728 (bb 27) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 28.–29.11.1707 f. 164v (en afskrift af det högwyrdige domb Capitlet bref af d: 18 nästweckne Sept: till Probsten och Kyrckioherden Ehrewyrdige H:r Gabriel Melartopæus); KA mf. ES 1729 (bb 29) Janakkalan, Vanajan ja Rengon käräjät 16.8.1709 f. 108 (Probstinnan Madam Catharina Lemteen tilltalte sin förra augmentz bonde på Sikala hem:t i Kernala); DI Antti Lehtosen tiedonanto 17.4.2007 (Tarkennus kuolinaikaan: henkikirjojen mukaan Melartopaeus oli elossa 1708. Mainitaan Janakkalan käräjillä säännöllisesti rovastiksi vuodesta 1684 lähtien. Täydennyksiä puolisoiden tietoihin, lähteinä Janakkalan kesäkäräjät 7.6.1684 (KA mf. ES 1884 s. 62v), Janakkalan kirkontilit 10.3.1685 (KA mf. TK 253) ja Hattulan kihlak. laamanninkäräjät Hämeenlinnassa 20.3.1685 (KA mf. ES 1694 s. 80)). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 112 (XXVI); Consistorii academici Aboensis protokoll IV 1671–1679 (utg. T. Carpelan, 1912) s. 4, 32, 34, 40, 51–52, 55, 70, 72, 120, 139, 172, 174–176, 177, 181, 188; Consistorii academici Aboensis protokoll V 1679–1685 (utg. T. Carpelan, 1914) s. 501; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 302; K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet IV (1900) s. 357 (13.1.1673); K. G. Leinberg (utg.), Handlingar rörande finska kyrkan och presterskapet VII (1907) s. 205, 209; C. M. Schybergson (utg.), Per Brahes brevväxling rörande Åbo akademi I. Per Brahes brev. SSLS 164 (1922) s. 207–208 #229 (30.12.1672); Y. Blomstedt (toim.), Liber scholae Aboensis. Appendix: Distributio paroeciarum 1668–1712. SSJ 29 (1973) s. 150 (1668:II, pro vale). — J. H. Lidén, Catalogus disputationum III. Disp. Aboënses (1779) p. 185 V#3753; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 335, 394 (nootti); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 874 (Melart(opoeus) Taulu 28); K. G. Leinberg, Orationes academicæ Fennorum extra patriam habitæ. BNF 61 (1902) #76; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 125; Y. B[lomste]dt, Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638–1687. Genos 23 (1952) s. 63; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #990D, 1324R, 1333G, 3753R; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 105; G. Luther, Flickorna Salovius hade domprosten till morbror. Genos 65 (1994) s. 162; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1722R, 2558, 3573R.

Doria respondentti
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 23.3.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Melartopaeus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1800>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.