Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1670 Karl Ringius Carolus Nicolai, Ostrobotniensis 2085. * noin 1648. Vht: Uudenkaarlepyyn kirkkoherra, FM Nils Ringius 16 (yo 1640, † 1680) ja hänen 1. puolisonsa Anna Schepperus. Ylioppilas Uppsalassa 4.10.1668 Carolus Nicolai Ringius Bothniensis. Ylioppilas Turussa sl. 1670 [Ringius] Carol. [Nicolai Ostrob _ 103]. Nimi on kopioitu Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin [1670] Carolus Nic: Ringius Upsaliæ depositus. | Rector Scholæ Wasensis. Obiit 1687. Respondentti 26.9.1674, pr. Samuel Gyldenstolpe 1427. — Uudenkaarlepyyn triviaalikoulun konrehtori 1674, rehtori 1681, siirtyi koulun mukana Vaasaan 1684. Puhuja pappeinkokouksessa Vaasassa 1680. † Vaasassa 27.4.1687.

Pso: Märta Svensdotter Porss (elossa 1720).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 160b; HYK ms., Pohj. osak. matr. #211; KA valtakunnanregistratuura 11.1.1683 f. 25 (Till Landzhöfdingen Wrangel om Trivial Scholans Transporterande ifrån Ny Carleby till Wasa), 11.1.1683 f. 26 (Till Biskopen i Åbo om Scholans Transporterande från Ny Carleby till Waasa), 23.5.1699 f. 172 (Till Cammar Collegium angående efftergifft för Rectoris i Wasa Caroli Ringij Enckia ... hustru Märta Swensdotter ... någon rest för dess bebodde Hemman Nygård uti NyCarleby Sochns Körckieby belägit); KA mf. ES 2080 (ss 4) Uudenkaarlepyyn käräjät 27.–30.8.1681 s. 198 (huruledes A:o 1680 enär Kyrckioheerde Walet war, Sochne Mennerne warit öfwereens at affärda een fullmächtige till det högh Ehrewyrdige Consistorium, at begära H:r Carll Ringium till Kyrckioherde, vertaa 1066); KA mf. ES 2081 (ss 8) Uudenkaarlepyyn käräjät 12.–13.2.1686 s. 52 (Rector Scholæ Wazensis H:r Carl Ringius Leet igenom Sochnskrifwaren Johan Carlsson, Opbiuda sig til Inbördan Nygårdz Hemmanet á 1 M:l skatt andre gångon, och war ingen som der å något klander giorde, som således togz ad notam); KA mf. ES 2082 (ss 10) Uudenkaarlepyyn talvikäräjät 1688 f. 69 (Förekom å framledne Rectoris weedh Waasa Trivial Schola Sahl: Ehrewyrdige H:r Caroli Ringi änckias dygdesamma Hustru Märthen Swens dåtters wegnar Mons:r Jacob Wilstadius och påminte Retten Huruledes Hennes Sahl: Man H:r Carl worden af des Sahl: föräldrar Testamenterat Nygården, strax ner staden belägen om 1 mantahl skatt, som och nu af Henne innehafwes begierandes, att, emeden dedt alreedan trenne gångor Lagl: Opbudit ähr och öfwer natt och åhr klanderlööst ståådt, der öfwer då Heredz Rettens Laga Skiötningh bewillias måtte); KA mf. ES 2084 (ss 15) Uudenkaarlepyyn käräjät 11.–12.2.1693 s. 264; KA mf. ES 2087 (ss 20) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.2.1698 s. 293 (där effter dedt ähr till 2:ne Röökar Klufwet wordet, då Kyrkioherdens 2365 gård, af 3/4 Mantahl haar behållit det Nampnet, Juutbacka; Men den andra deehlen är kallat Nygården, och ännu brukas uthaf Sahl: Rectoris Scholæ H:r Carl Ringii Änckia), Uudenkaarlepyyn käräjät 17.–18.8.1698 s. 172; KA mf. ES 2092 (ss 28) Uudenkaarlepyyn käräjät 6.–7.9.1706 s. 695 (Poedagogus wid Niecarlby Schola H:r Andreas Lundelius 3508, befullmechtigad aff fordom Rectoris Scholæ Sal: H:r Carl Ringii Encka dygdesama Matronan Hust: Märta Swens dåtter, anförde huruledes bem: Enckia myckit beswäras aff alt för hög skatt uppå sitt hemman Nygården, belägit utj Niecarlby Kyrckiobyen ... fordom Borgmestaren i Niecarlby Josep Jacobson (katso 376) hafwer sig wid pass 60 á 70 åhr sedan tillbydt samma hemman aff en ben:d Mårten Michelson på Juut backan, emoot et annat hemman uti Kyrckioby Broo Anders Mattsons ben:d hwar effter Josep Jacobsons måg Capitein Läpsen kom genom sin hustrus arff aff samma Juutbacka hemman i possession och försåldet an sijdor åth hust: Märta Swensdåtters Swärfader fordom Kyrkioheerden i Niecarlby H:r Nicolao Ringio, hwilken bygde gården på en ny tomt, hwar aff det kommet att kallas Nygård som det ännu i jordboken skrifwes); KA mf. ES 2094 (ss 32) Uudenkaarlepyyn käräjät 17.–19.10.1710 s. 866 (Handelsmannen i NieCarlby Mathias Aulin, hwilken arrenderat ett hemman i Kyrckioby, Nygård ben:d uthaff Madam Märta Porss). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 133 (XXXI); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 28 (XXXI); E. Modin och E. N. Söderberg, Matrikel öfver i Upsala studerande norrlänningar 1595–1889 (1889–90) s. 101 (Västerbottniska nationen); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 201; A. Luukko, Pohjalaisen osakunnan nimikirja I 1640–1713 (1946) #211; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 378 (7.7.1670, Nicolaus 2084 och Carolus Ringius begära testimonium här ifrån, effter dhe wilja resa till Åbo Academie. Bewitnas wara flitige och skickelige personer. Resolutio. Bewiljas fördenskull); Akademiska konsistoriets protokoll X 1673 (Uppsala 1972) s. 82 (9.4.1673, Någre studiosi begära egne disputationer få hålla in jure ... (4.) Carolus Ringius Finno de injuriis. Resolutio. Bewiljes), 225; Akademiska konsistoriets protokoll XI 1674–1675 (Uppsala 1973) s. 46, 106, 216. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 287, 288; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1328R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #9092; A. A. Stiernman, Aboa literata – Turun akatemian kirjallisuus (suom. R. Pitkäranta). SKST 518 (1990) s. 105; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #3532 (1715, leski), 4669 (1716, leski), 6037 (1720, leski); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #1727R, 2018D, 2576H (‡).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Ringius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=2085>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.